Р Е Ш Е Н И Е 

07.04.2014 год., гр.Враца

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

     Врачанският окръжен съд, гражданска колегия в публичното заседание на 01 април две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ : НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

 

при секретаря В.Н. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 852 по описа за 2013 година, за де произнесе взе предвид :

 

Т.Л. *** с ЕГН **********  е предявила против П.Р.К. ***  с ЕГН ********** и Б.П.К. с ЕГН **********, представляван от особеният представител адв.К.К. от ВАК  и П.П.К. с ЕГН **********,представляван от особен представител адв.М.Г. от ВАК иск с правно основание чл.62, ал.2 от СК да се признае за установено по отношение на ответниците, че П.Р.К. не е биологичен баща на родените от Т.Л. М. деца Б.П.К. и П.П.К., родени и двамата на *** година съгласно презумцията на чл.61, ал.1 от СК.

     В исковата молба се навеждат доводи, че гражданският брак между Т. М. и П.К. е прекратен по силата на влязло в сила Решение по гр.дело № 911/2013 г на Районен Съд – гр.Мездра, като страните са живеели разделени от средата на 2011 година.Ищцата е заживяла на съпружески начала с П.К. В., с когото са предприели действия по ин витро и който е биологичен баща на децата. Поради това ищцата счита, че има правен интерес от настоящият иск, с който да се установи, че ответника П.К. не е баща на децата.

     Ответникът П.К. след дадената възможност по реда на чл.131 от ГПК не дава писмен отговор, но в съдебно заседние признава иска и счита същият за основателен.

     Особените представители на децата Б.П.К. и П.П.К.- адв.К. и адв.Г. оспорват иска с отговора по чл.131 от ГПК преди събиране на гласни доказателства, в  хода на устните състезания същите сочат, че иска е основателен с оглед интересите на децата и  същият следва да бъде уважен.

     Искът е с правно основание чл.62, ал.2 от СК. С оглед изречение второ на ал.2 от същият текст, същият се явява допустим като подаден в законен срок, от лице ,което има правен интерес и следва да бъде разгледан по основание.

     Съдът, с оглед събраните писмени и гласни доказателства по делото приема за установено следното :

     От представените удостоверения за раждане се установява, че детето Б.П.К. е родена на *** година и детето П.П.К. е роден на *** година,  като гражданският брак на ищцата и ответника е разтрогнат с Решение № 57 от 27.09.2013 година по гр.дело № 911/2013 г на РС-Мездра, което е влязло в сила на същата дата. В цитираното решение  е записано, че от брака няма родени деца.В  удостоверенията за раждане се установява, че за баща на децата по силата на презумцията на чл.61, ал.1 от СК е записан П.Р.К.– преди изтичане на триста дни от прекратяване на брака.

     Изисканата и изпратена от Медицински център – Клиничен институт за репродуктивна медицина „Света Елисавета”  - гр.П., ул.”С.” № ** документация – карта на пациента 01 – кандидатстване за IVF процедура, карта на пациента 02- резултати от изследване на мъжкият партньор, декларация за липса на родствена връзка между Т. М. и П. В., въпросник за жената, попълнен от Т. М.,въпросник за мъжа, попълнен от П. В., протокол за индетифициране на спермалният донор, програма за прилагане на асистирани репродуктивни техники и информирано съгласие е приета без възражения и оспорвания на страните по делото. От същата се установява, че по отношение на Т. М. е приложена процедура за асистирана репродукция по смисъла на Закона за здравето, от която са родените деца Б. и П., като биологичен баща на децата е П. В.

     Свидетелят П.К. В. е разпитан в съдебно заседание,като същият заявава, че живее на семейни начала с Т. М., като той се грижи за децата и иска да ги припознае.

      ДСП-гр.Мездра, представлявано от юристконсулт Т.Т. в съдебно заседание заявава,че в интерес на децата е да бъде постановено решение,с което искът да бъде уважен.

       С оглед гореизложеното и събраните писмени и гласни доказателства, сдът приема, че доказан по основание и следва да бъде уважен.  Макар и родени триста дни преди прекратяване на брака между Ищцата и Ответника, децата Б. и П.П. К. имат биологичен баща, който не е ответника П.Р.К., посочен като такъв в акт за раждане № 2020 / 18.10.2013 г и акт за раждане № 2014 от 18.10.2013 година на Община Плевен.

     При горните мотиви, съдът

 

                   РЕШИ :

 

      ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.Л. *** с ЕГН **********, Б.П.К. с ЕГН ********** и П.  П.К. с ЕГН **********, че П.Р.К. с ЕГН ********** не е биологичен баща на родените от Т.Л. М. деца- Б.П.К. с ЕГН ********** и П.  П.К. с ЕГН **********

     След влизане в сила на настоящето решение, препис от него да се изпрати до Община –Плевен за изготвяне на нови актове за раждане на Б.П.К. с ЕГН ********** и П.  П.К. с ЕГН **********. 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :