Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 02.04.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  , гражданско отделение, в                  

публичното заседание на  29 януари две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

 

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мирослав Досов

                                Мария Александрова- мл.с.

  

при участието на секретар Л.Г.

като разгледа докладваното  от   мл.с. Мария  Александрова             

въз. гр.дело N` 947 по описа за 2013   год., за да се произнесе взе предвид следното:

     И. В.Б. *** ,чрез процесуалния си представител адв. С.С. *** , е подала въззивна жалба против решение №219/03.10.2013 г  по гр.д.№ 286/2013 г по описа на РС- гр. Козлодуй, с което решение  родителските права над детето М. П. А. с ЕГН **********, са предоставени на  биологичния баща П.А.А. ***, а на майката  И. Б. е определен режим  на лични контакти с детето като същата  е осъдена и да заплаща на бащата като зак. представител на детето М. месечна  издръжка от 80 лв.

     В жалбата се навеждат доводи, че решението на КРСъд  е неправилно, необосновано, постановено без да са събрани доказателства касаещи интересите на детето,  като съдът  бил постановил решението си единствено на база  свидетелските показания на бащата- ищец ,което го правело незаконосъобразно.

Твърди се още, че жалбоподателката  - майка на детето е била призована в гр.Козлодуй на адреса на родителите й, където не живее,  поради което не била уведомена за  делото в РС-Козлодуй   не била гарантирана възможността й за лично участие по делото , при което  не била подавала отговор на ИМ ,не била сочила доказателства до назначаването й на  служ. защитник- адв. К. ***.

С жалбата се моли  да се прекрати производството по делото и същото се върне на първоинстанционния съд за ново раглеждане  или алтернативно да се  отмени  решението на КРСъд и се отхвърли предявения от  ищеца- ответник пред ВОС иск.

     И. Б. е направила  доказателствени искания пред ВОС  за допускане  разпит на свидетел, относно  обстоятелства касаещи къде живее детето, средства за издръжка, от кого, полагани грижи за него  и др.Представени са с жалбата  2 бр. копия от удостоверения за настоящ и постоянен адрес на И.  Б. ***, както и удостоверение за промени на пост. адрес. Депозирани са  2 служ. бележки, че детето М. А.  е ученик в І клас в гр.К.  от 16.09.2013 г и служ. бележка от ОДЗ"З." гр.К., че М.  през  учебната 2009/10 до 2012/2013 г  е посещавал дет. градина в гр.К.

     В законния срок за отговор на въззивната  жалба ответникът П.А. *** не е  депозирал такъв по делото пред ВОС.

      Въззивният състав с определение №9/06.01.2014 г  на осн. чл. 267 ал.3 от ГПК е допуснал изслушването на двамата родители по повод предявения иск за промяна на род. права над детето М., разпит на искания свидетел от страна на жалбоподателката  Т.М.Т.  от гр.К. ,като служебно е  допуснал за изслушване като свидетел лицето М.С., който живее на съпружески начала с жалбоподателката И. Б. и детето М..

      Съд. състав ,след като обсъди доводите на жалбоподателката, становището на ответника както и събраните писмени  и гласни доказателства пред двете съдебни  инстанции, приема следното: въззивната жалба е подадена в законния срок  от страна с правен интерес от обжалване ,срещу акт от категорията на обжалваемите, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество   о с н о в а т е л н а.

     За да извърши промяна на род. права по отношение на детето  М. род. 2006 г. и да предостави същите на биологичния баща на детето П.А., решаващият съдия при КРСъд  е посочил в мотивите към решението си,че е взел предвид най- добрия интерес на детето, като е отчел родителските качества на двамата родители, полагането на грижи, възпитание на детето морални качества на родителя и др. посочени в Постановление 1/74 г на Пленума на ВС на НРБ. С оглед на тези критерии и въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съдия е сравнил род. качества на двамата родители и проявлението им  по отношение на детето М. като е приел ,че  в най- добър интерес на детето е  упражняване на род. права да бъдат предоставени на бащата, въпреки ,че с оглед възрастта на М. майката се явява биологически по- пригодна да се грижи за него и да го отглежда.

     Въззивният състав приема ,че постановеното решение от КРСъд е незаконосъобразно ,поради неправилно приложение на материалния закон , по следните съображения:

     Пред КРСъд е заведен  от  П.А. *** против  И. Б.  иск с правно основание  чл. 123 ал.2 СК вр. с чл. 142 ал.1 от СК т.е. иск за  упражняване род. права по отношение на детето М. от бащата и  иск за осъждане майката да заплаща месечна издръжка за детето  в размер на 100 лв. По делото е приложено гр.д.№ 881/2010 г  по което  на 24.02.2011 г е постигната спогодба между настоящите страни- родители на детето, като род. права се предоставени на майката И. Б., а на бащата е определен режим за лични отношения с детето .Сочат се и данни ,че по друго предишно дело е била постановена издръжка за детето , но няма писмени доказателства затова.

По делото е депозирана служ. бележка от Агенция по заетостта ,че  П.А. от  1999 г до м. 01.2013 г  е регистриран като безработен в ДБТ-гр.Козлодуй.

Приложен е социален доклад от гр.Козлодуй  от 27.06.2013 г, който  интерпретира отношенията баща- дете  по данни на ищеца. В доклада се посочват условията за живеене при ищеца в с.Гложене.В соц. доклад от гр.К. се дават данни за  поведението на детето М.  при разговор със социалните работници, жилището  в което живее детето с майката,грижите за него, соц. му среда  и др.

Пред КРСъд е разпитана майката на ищеца -св.М.А., която твърди, че  И. не живеела на едно място, сега имала четвърто дете, а зимата на 2013 г е оставила детето М. за два месеца в с.Гложене при баща му ,тъй като отишла да се лекува. Свидетелката твърди ,че детето било мръсно тогава и бито, то й е разказвало,че майка му го бие и тормози, че падало във външна тоалетна където живеели, че излизало на улицата в гр.К. и хвърляло камъни по минаващите коли да спрат и да го отведат при баща му в с.Гложене.Свидетелката заявява, че бащата не е плащал издръжка за детето дълго време, а сега работи в горското в Оряхово, освен това 2013 и 2012 г не е ходил да взима детето ,тъй като майката му казвала по телефона, че няма да му го даде.

Разпитана е и св. И.Б.- живуща *** дома на бащата в с.Г., приятелка на семейството на бащата, която твърди, че когато майката И. е бягала от съпруга си от К. е идвала в с.Гложене при баба си по майчина линия и детето М. било мръсно и дрипаво.Впечатленията на свидетелката са от 2012 г като заявява, че св. М.Б. и споделяла, а пък бащата много пъти е ходил да търси детето, а майката не вдигала телефона, не го давала.

     Пред въззивната инстанция е разпитан лично бащата на детето, който  заявява, че е ходил при  сина си в гр.К., без да уточни кога,там живеели  в една кухня, стая и коридор. Твърди ,че не му се е обаждала И. да дойде да вземе детето , а той й се обаждал, но тя последния път му казала да не ходи ,че няма да му го даде. Признава,че преди два месеца е дал издръжка за детето, но бил с временен договор в горското и нямал постоянна работа.

     И.Б.  -майка на М. също е разпитана лично пред ВОС като заявява ,че има още 3 деца от мъжа ,с който живее на съпружески начала - М. С..Същата заявява, че мъжът й работи и взима по 50 лв надница , отнася се много добре с детето М., който му казва" татко", ползват къщата на възрастен мъж срещу гледане в гр. К.  и тя се грижи за всичките си деца, всеки ден е в къщи. Уточнява ,че  имат вътрешна баня , пералня и ползват три стаи.

Въззивният съд е разпитал    като свидетел М.С., който заявява ,че живеят под наем в къща в гр.К. от 3 стаи ,хол и тераса, а детето М. живее с него от 2 годишен.Твърди ,че работи като дървосекач на частно и получава по 1300 лв на месец, желае да се грижи за детето  М., което е привързано към него, казва му "татко", а той всяка година му купува торта и празнуват рож. му ден.Свидетелят уточнява ,че биолог. баща на М.  не му се е обаждал от 6 г. за рожд. му ден.

Св. Т.Т.  от гр.К. живущ   в съседната къща, също е дал показания пред ВОС като твърди ,че семейството на И. са под наем, но не плащат такъв защото се грижат за собственика и го гледат. Свидетелят уточнява ,че М. казва на М. "татко" и че никога не е виждал биолог. му баща П. да  идва в гр.К., а като съсед до къщата им  би го видял , ако е идвал.

Пред ВОС соц. работник К. от Соц. служба- Козлодуй   заявява, че третото дете на майката на М. и М., след раждането му било дадено в семейството на брата на И. Б./м. август 2013 г/, но по късно са си взели детето. По този повод  жалбоподателката е уточнила пред съд. състав, че  са дали третото си дете на семейството на брат й , тъй като искали да го отглеждат ,защото нямали деца, но в последствие  си уредили  да осиновят дете и Б. си взела детето.

     С оглед гореизложеното се налагат  следните правни изводи:

     1.Неправилно  първоинстанционният съд е квалифицирал предявения пред него иск като  иск за  упражняване родителските  права над малолетното дете М. поради разногласие  между родителите кой да ги упражнява- чл. 123 ал.2 от КТ.  В случая се касае до предявен иск за промяна на родителските права над детето , тъй като  разногласията са били преодолени  по гр.д.№ 881/2010 г  на КРСъд, къде е постигната спогодба между родителите и   род. права над детето са предоставени на майката И.  Б. , а на бащата е определен режим за лични контакти.Де юре правното  основание е чл. 127 във вр. с чл. 59 ал.9 от СК т.е.  изменение на обстоятелствата ,които налягат промяна   кой да  упражнява  определениете по- рано родителски права на детето М. по гр.д.№881/2010 г на  КРСъд.

     2. В настоящия казус при обсъждане на писмените и гласни доказателства от значение  са  не отделни факти, а съвкупността от обстоятелствата на разглеждания случай. Тези обстоятелства са от най-разнообразно естество. По съществени от тях са възпитателските качества и морален облик на родителите, грижата и отношението им към децата, привързаността на децата към тях, полът и възрастта на децата, социалното обкръжение и помощта на трети лица, жилищно – битовите и материални условия. Избирането на тези мерки цели правилното развитие на децата, поради това, ако обстоятелствата се изменят съществено, въпросът за ефикасността на избраните мерки поставя въпроса за вземане на нови мерки съобразно с изменените обстоятелства.

     От значение са както измененията, засягащи обстоятелствата, взети предвид при влязлата в сила спогодба  по гр.д.№881/2010 г на КРСъд, така и измененията, които произтичат от изгубилите смисъл или променени на практика мерки по упражняване на родителските права. По вътрешното им съдържание тези нови обстоятелства могат да имат различна проявна форма. Едни от тях могат да се отнасят до родителските, възпитателските или моралните качества, до социалната среда, в която живее детето след спогодбата , до жилищните или битовите условия и т. н. Във всички случаи обаче съдът е длъжен да обсъди дали обстоятелствата се отразяват на положението на детето  и на ефикасността на мерките, които определят същото. Към промените, засягащи положението на детето спадат: влошаване условията при родителя, на когото е предоставено упражняване род. права над детето, или пък подобряване условията на живот при другия родител, като под условия на живот се разбират не само жилищните и битовите условия, но и социалната среда  в която детето битува, загубване на родителския авторитет или фактическа невъзможност родителят да се справи с лоши прояви на детето, а другият родител е в състояние да повлияе положително, повторно встъпване в нов брак / или трайно фактическо съжителство/ на единия от двамата родители с трето лице и др.

     3.От събраните по делото писмени и гласни доказателства не се доказа по категоричен начин ,че са налице  изменения на обстоятелствата , които да налагат промяна на  род. права над детето М.. От приложения соц. доклад се установи, че детето живее в спокойна  обстановка , има собствена стая, таблет, чисто  и добре облечено, възпитава се добре от майката, ходи на училище в първи клас в гр.К., има свой социална среда в която битува. Установи се, че  св.М. С., който живее на съпружески начала с майката И. се грижи за М. , който му казва "татко" както и за още три деца, чийто биологичен баща е той, работи и изкарва добри финансови средства, за да издържа семейството си.

По делото не се доказаха твърденията на  биологичния баща на  М. ,че е идвал в К. и майката не е разрешавала контакт с детето.  Св. М. А.- майка на  А. и св. И.Б. нямат преки впечатления за това обстоятелство , а данни от самия баща. От друга страна се   установи, че И. е оставила  М. при баща му за два месеца през 2013 г, тъй като ходила да се лекува като този факт не  доказва дезинетересиране от детето, а  възможност за  грижи към него от биолг. баща , докато тя  отсътва поради лечение.Св.т. от гр.К. доказва,  че като съсед  има отлични впечатления от цялото семейство, вкл. и от детето М.  който бил много  умно дете и махалата се гордеела с него.

     С оглед гореизложеното съдът приема ,че не е налице изменение на обстоятелствата  , което да налага промяна на постановените мерки по гр.д.№881/2010 г на КРСъд,  по което  род. права над детето М. са предоставени на майката.Установи се , че И. Б.  се грижи  сама за М. и другите три деца , чиито биологичен баща е М., с който живее на съпружески начала от 6 г.,полага необходимите грижи за конфорта на децата в битов и личен план. Факта изнесен от соц. работник ,че през м.  август 2013 г майката е дала четвъртото си дете на семейството на брат си за отглеждане, тъй като нямали деца ,не променя качествата й на майка и отношението й по повод отглеждането и възпитанието на М. и другите й деца.В последствие обаче  четвъртото дете отново се връща в семейството , тъй като по данни на И. брат й предприема  процедура по осиновяване на дете.

     Съд. състав счита ,че е в  интерес на детето М.  да остане да живее и да не се откъсва  от  социалната и семейна среда, в която е живял през последните 6 години, в която се  чувства се добре , още повече  не се доказаха обстоятелства , които налагат такава промяна.

     4.На бащата  е определен режим на лични контакти с детето по спогодбата от 24.02.2012 г по гр.д.№881/13 г по описа на КРСъд и ако не  успява  да ги осъществява по различни причини , то има   държавни органи и институции  за защита на неговите интереси.

По делото се установи ,че е налице   емоционална връзка между детето  и майката, която не бива да бъде пренебрегната,а биолог. баща сам признава пред ВОС,че не е ходил  в дните за определения режим за виждане с детето , а е звънял по телефона .

     Водим от гореизложените мотиви съд. състав приема, че първоинстанционният съд  е преценявал събраните доказателства  пред него само по  критерия  най- добрия интерес на детето , без да  прецени първия критерии, дали има изменение на обстоятелствата, които да налагат промяна на постановените вече мерки по предоставени род. права  по отношение на детето М..Затова решението на КРСъд следва да бъде отменено и постановено друг с отхвърляне предявените искове като неоснователни и недоказани.

     Разноски не са претендирани от страните , поради което остават така както са направени .

     Предвид гореизложеното съд. състав

 

 

Р Е Ш И:

 

      

     ОТМЕНЯВА решение№ 219/3.10.2013 г по гр.д.№ 286/2013 г по описа на Козлодуйския районен съд и вместо него

 

 

ПОСТАНОВЯВА:

              

     ОТХВЪРЛЯ предявения от  П.А.А. *** против  И. В.Б. *** иск  за промяна на родителските права и определяне режим за лични контакти по отношение на детето М. П. А. с ЕГН ********** определени  по гр.д.№881/2010 г по описа на КРСъд ,както и  иска за издръжка  за детето М.  при  евентуално уважаване на първоначалния иск, като НЕОСНОВАТЕЛЕНИ  И НЕДОКАЗАНИ.

    

     Решението  подлежи на касационен контрол  в едномесечн срок от съобщението до страните  пред ВКС.

 

 

 

                        Председател:

 

 

                       Членове: 1/          2/