Р Е Ш Е Н И Е .....

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                  гр. Враца, ……………………2014г.

 

Врачанският окръжен съд,   търговско отделение

в   открито  заседание на 01.04.2014г. в състав:

 

Председател:РОСИЦА ИВАНОВА

Членове: РАДОСЛАВА СИМЕОНОВА

  Д. МИРЧЕВ

                   

при участието на

                   секретаря М.К.       

като разгледа докладваното от съдията Мирчев

       в.гр.  дело № 59     по описа за  2014  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл. от ГПК.

 

      Делото е образувано по повод оспорено Решение № 260/19.11.2013 г., постановено по гр. д. № 90/2013 г. по описа на РС – Б. Слатина, с което състав на първоинстанционния съд, е отхвърлил като неоснователни субективно и обективно съединени осъдителни искове, предявени от ЕТ „Д. – Й. С.”, ЕИК: ** против Община Бяла Слатина, Булстат:***за присъждане на сумите от 3348.00 лв. с ДДС по неплатена фактура №211/22.10.2010 г. – за извършен ремонт на радиофикационна мрежа в с. Враняк, общ. Б. Слатина, мораторната лихва върху тази сума, считано от 22.01.2010 г., както и сумата от 240 лв. с ДДС по неплатена фактура №262/25.01.2011 г. за ремонт на радиоусилвателна уредба в с. Тлачене, общ. Б. Слатина.

      Недоволен от постановения съдебен акт е останал ищецът в първата инстанция, който оспорва акта на РС – Б. Слатина, сочейки доводи за неправилност и необоснованост на първоинстанционното решение, като моли ОС – Враца за постановяване на друго решение, с което претенцията на едноличния търговец за заплащане на парични суми против общината да бъде уважена. Прави с въззивната си жалба искане за събиране на нови доказателства пред окръжния съд – разпит на свидетели, които ще установяват факти по писменото съглашение, сключено във връзка с ремонтите, поради извършването и неплащането на които, се претендират посочените суми, както и да се допусне нова експертиза /извън вече допуснатата в първата инстанция/ за изчисляване стойността на извършената работа от ищеца – въззивник.  Като основание се сочи чл. 266, ал. 3 ГПК – доказателствата не били допуснати от първостепенния съд заради процесуални нарушения.

        Въззиваемата страна е депозирала становище за неоснователност на подадената въззивна жалба и се противопоставя на исканията за събиране на доказателства във втората инстанция.

        Окръжен съд – Враца, след служебна проверка на редовността и допустимостта на въззивната жалба, е счел, че същата е подадена в срок, отговаря на изискванията за съдържание и приложения по чл. 260 и 261 от ГПК, произхожда от страна с необходимата легитимация и правен интерес, и е насочена против съдебен акт от категорията на обжалваемите, при което е редовна и процесуално допустима. Разглеждал е делото в две открити съдебни заседания.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна при следните мотиви:

ЕТ „Д. – Й. С.”, ЕИК: *** е депозирал искова молба в РС – Б. Слатина против Община Б. Слатина за осъждането й да заплати:

 - СУМАТА ОТ    3348.00    лв.    с    ДДС    по    неизплатена    фактура   0000000211/22.10.2010 г. - за извършен основен ремонт на радиофикационната мрежа на с. Враняк, общ. Б. Слатина, по Договор за основен ремонт на радиофикационната мрежа /РФМ/ в Община – Б. Слатина с дата 22.01.2009 г. и анекса към него, мораторна лихва в размер на 802.00 лв. Върху горната сума, считано от 22.10.2010 г. до предявяване на иска, както и законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

-         Сумата   от   240.00   лв.   с   ДДС   по       неизплатена   фактура       0000000262/25.01.2011    г.        за   извършен   ремонт   на   радиоусилвателни устройства /РУУ/ на радиоуредба  в с. Тлачене, общ. Б. Слатина, мораторна лихва върху горната сума   в размер на 51.00 лв., считано от 25.01.2011 г. до предявяване на иска, както и законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата - или общо сумата от 3 588лв. /три хиляди петстотин осемдесет и осем лева/ с ДДС по двете фактури, мораторна лихва от 853.00лв. до предявяване на иска, както и законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

По делото в първата инстанция са събрани многобройни писмени доказателства, като РС – Б. Слатина е отхвърлил иска, излагайки доводи, че изслушаната в първата експертиза не успяла да даде точната стойност на извършената работа, както и кога била изградена първичната радиофикационна мрежа. Намерил е още в обжалваното решение, че процесните фактури са незаконосъобразни и нередовни, тъй като не притежавали нормативно изискуемите реквизити, а отделно от това не били подписани от упълномощено лице и в нарушение на установената финансова и контролна дисциплина. Общината можело да поема финансови задължения както и да извърши разход независимо от размера им, само след подпис на разпоредителя с бюджет в лицето на кмета или оторизирани от него лица, и подпис на главния счетоводител или негов заместник.

       Решението е валидно и допустимо, но частично неправилно.

       В нарушение на процесуалните правила, което е посочено и във въззивната жалба, съдът не е допуснал ищецът – въззивник да постави допълнителна задача на вещото лице, както и да се допуснат до разпит свидетели относно установяване на факти, свързани с извършването или неизвършването на работата по ремонт на радиофикационната мрежа, така както се сочи в исковата молба.

        При допускането на тези доказателствени искания във втората инстанция – специализирана техническа експертиза, изготвена от в.л. инж. М.Ц., както и изслушване на свидетелите Б.Е.Б. и М. Т. М., ОС – Враца достигна до изводите, че работата по ремонт на мрежата е извършена и може да се остойности. В.л. Ц. е посочила, че ремонта в с. Враняк възлиза на 3313.44 лв. с ДДС, но не може да определи тази стойност за ремонтираната мрежа в с. Тлачене. Свидетелите М. и Б. също сочат, че работа по ремонт на РФМ на различни населени места в Община Б. Слатина е била възлагана на ищеца-въззивник, както и че работата е била извършена. Свидетелските показания са единствено за факти и обстоятелства, които не попадат под забраните на чл. 164, ал. 1 ГПК.

        В съответствие с горното, процесуалният представител на възззивника в устните състезания, заявява, че не поддържа претенцията в частта относно ремонта в с. Тлачене в претендиран размер от 240 лв., тъй като не може да се установи и докаже вършена ли е работа там или не, и за каква стойност.

       С оглед събраните доказателства във втората инстанция, съдът намира, че обжалваното решение следва да се отмени частично относно направения ремонт на РФМ в с. Враняк /като сумата, която се дължи на ЕТ следва да се определи  съгласно заключението на вещото лице/, а за с. Тлачене – да се потвърди, тъй като не е налице изрично направено оттегляне или отказ от иск /само в тази част от претенцията/ от страна на едноличния търговец.

        Разноските в настоящата инстанция се понасят според правилата, дадени в чл. 78 ГПК.

 

Водим от горното,Врачански окръжен съд

 

                Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение от 19.11.2013г., постановено по гр.д.№ 90/2013г. по описа на РС – Б. Слатина, В ЧАСТТА, в която е отхвърлен осъдителен иск, предявен от ЕТ „Д. – Й. С.”, ЕИК:*** против Община Б. Слатина за заплащане на сумата от 3 313.44 лв. по неизплатена фактура № 211/22.10.2011 г. – за извършен ремонт на РФМ на с. Враняк, общ. Б. Слатина по сключен договор от 22.01.2009 г. и анекс към същия, както и мораторната лихва върху сумата от 22.10.2009 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Община Бяла Слатина, Булстат:*** ДА ЗАПЛАТИ НА ЕТ „Д. – Й.С.”, ЕИК: **** сумата от 3 313.44 лв. по неизплатена фактура № 211/22.10.2011 г. – за извършен ремонт на РФМ на с. Враняк, общ. Б. Слатина по сключен договор от 22.01.2009 г. и анекс към същия, както и мораторната лихва върху сумата от 22.10.2009 г., включително и законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска – 13.02.2013 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 742.64 лв. – разноски в първата инстанция.

ПОТВЪРЖДАВА Решение от 19.11.2013г., постановено по гр.д.№ 90/2013г. по описа на РС – Б. Слатина в останалата му част.

 

ОСЪЖДА Община Бяла Слатина, Булстат:*** ДА ЗАПЛАТИ НА ЕТ „Д. – Й. С.”, ЕИК: **** сумата от 788.82 лв. разноски за производството в ОС – Враца.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и е окончателно /чл. 280, ал. 2 ГПК/.

 

 

 

Председател:.......    Членове:1.              2.