РЕШЕНИЕ  

гр. Враца, 01.04.2014 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в открито съдебно заседание на19.03.2014г., в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Александрова

ЧЛЕНОВЕ:  Николай Христов

Евгения Симеонова

 

при участието на секретаря Х.Ц.

Като разгледа докладваното от съдията Н. Христов въззивно гражданско дело № 129 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпила е въззивна жалба от ДП “НКЖИ” – УДВГД - София, чрез пълномощника и С. В. Н., редовно упълномощена, срещу Решение № 276/11.12.2013г. постановено по гр.д. № 656/2013г. по описа на РС-Мездра, с което съдът е признал уволнението на П.Д.Г. с ЕГН ********** за незаконно и отменя Акт за прекратяване на трудово правоотношение № 289/17.06.2013г. на Директора на УДВГД – София, възстановява същия на заеманата преди уволнението длъжност, определя размера на дължимите на Г. обезщетения и се произнася по отношение на разноските в производството, като същевременно отхвърля иска на г-н Г. по чл. 224, ал. 1 КТ.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл. 259, ал. 1 ГПК от активно легитимирано лице срещу акт, подлежащ на въззивно обжалване, с искане да бъде отменено изцяло атакуваното решение като неправилно, постановено при съществени нарушения на материалния закон и процесуалните правила, като се излагат подробни съображения. Направено е и искане за събиране на нови доказателства.

В срок по чл. 263, ал. 1 ГПК въззиваемата страна е взела становище по въззивната жалба, като оспорва същата и иска оставяне на Решение № 276/11.12.2013г. постановено по гр. д. № 656/2013г. по описа на РС-Мездра в законна сила, като се противопоставя на искането за събиране на нови доказателства на основание чл. 266, ал. 1 ГПК.

С Определение № 128/25.02.2014г. ВрОС приема като редовна и допустима въззивната жалба на “НКЖИ” – УДВГД – София, като оставя без уважение искането за събиране на нови доказателства пред настоящата инстанция поради това, че същите са били известни на въззиваемата страна и са могли да бъдат представени в първоинстанционното производство.

Производството е по чл. 258 ГПК. Въззивната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна по следните съображения:

В първоинстанционното производство РС-Мездра изрично се е произнесъл по разпределението на доказателствената тежест. В настоящият случай липсва точно решение а компетентен орган за съкращаване на щатни бройки в предприятието, което само по себе си е основание за отмяна на акта за прекратяване на трудовото правоотношение. Наред с това работодателят не ангажира доказателства относно критериите по които е извършен подбор, свързани с твърдението, че Г. се е справял незадоволително с работата. В тази връзка съществува устойчива съдебна практика на ВКС, постановена по ТР № 3/16.01.2012г. по т. д. № 3/2011г. на ОСГК., според която подборът е законен само при извършена реална съпоставка на трудовите дейности на лицата, подлежащи на подбор, като оценката на нивото им на справяне с трудовите задължения следва да почива на конкретни обстоятелства от трудовата им дейност.

При така установената фактическа и правна обстановка първоинстанционното решение се явява изцяло правилно, а предявеният иск – неоснователен и недоказан. При тези съображения първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено в цялост, като на Г. бъдат присъдени направените разноски пред ВрОС, съгласно депозираният списък на разноските по реда на чл. 80 ГПК.

Така мотивиран и на основание чл. 272 ГПК ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Р Е Ш И:

 

     ПОТВЪРЖДАВА Решение № 276/11.12.2013г. постановено по гр.д. № 656/2013г. по описа на РС-Мездра, като правилно.

     ОСЪЖДА ДП “НКЖИ” – УДВГД – София да заплати на  П.Д.Г. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 340лв. за адвокатско възнаграждение.

     Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. .....................

 

 

         2. .....................