Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 07.04.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско   отделение                    

публичното заседание на  26 март две хиляди и четиринадесета година,    в състав:

 

 

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мирослав  Досов

                                 Мария Александрова- мл.с.

  

 

при участието на секретар И.М.

като разгледа докладваното  от  председателстващата             

въз. гр. дело N`172 по описа за 2014   год., за да се произнесе взе предвид:

      "АЕЦ К."ЕАД гр.К.  е подал   въззивна жалба  против решение № 298/03.12.2013 г по описа на КРСъд, заявявайки,че   решението на КРСъд е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.Позовават се  на  ново щатно разписание на дружеството от 2013 г при което е налице реално съкращаване  на 574 щата от направление "Електропроизводство1", където попадал целия  отдел , в който работела жалбоподателката. Представят се с въззивната жалба  писмени доказателства-заповеди за изплащане на обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ на Г. , по повод иска й по чл. 344 ал.1 от КТ, заявявайки,че тези заповеди  са  издадени след обявяване за решаване делото пред КРСъд.

     В.  Г.Г. *** ,чрез адв. Л.В.-*** ,също е подала въззивна  жалба против решение №298/03.12.2013 г по гр.д.№ 982/2013 г  по описа на КРСъд, в частта в която  с решението е отхвърлена  претенцията за заплащане обезщетение по чл. 225 ал.1 от КТ за периода след 07.11.13 г до 10.12.2013 г за сумата над 5596 лв до предявения  иск в размер на 8 537,46 лв т.е.  за 2940,46 лв.След поправка на явна фактическа грешка/ с решение влязло в законна сила/ в решението си от 3.12.2013 г, съдът отхвърля претенцията по чл. 225 ал.1 от КТ за сумата над 7009,29 лв ,вместо постановената 5 596,78 лв до исковата претенция от 8 537,46 лв.

  В жалбата се навеждат доводи, че решението на КРСъд в обжалваната част е неправилно и незаконосъобразно, тъй като неправилно е приложен материалния и процесуалния закон.Твърди се още ,че към момента на съд. заседание 07.11.2013 г Г. е била безработна и регистрирана като такава  в Бюро по труда- Враца.

С  жалбата се представя копие от труд. книжка както и заверено копие от рег. карта от Дирекция"Бюро по труда" -Враца. Моли се решението да бъде отменено и постановено друго с което се уважи иска по чл. 225 ал.1 от КТ и за периода  от 7.11.2013 г до 10.12.2013 г  в размер на 2940 лв, ведно със законната лихва за забава както  и разноски пред ВОС.

  В срока за отговор по въззивната жалба  не е постъпил такъв от ответното дружество "АЕЦ К."ЕАД гр.К..Но с молба  от 21.03.2014 г преди последното с. з поддържат, че е допустимо приемане на писмени доказателства от Г. пред въззивния съд , ако 6 м. период заявен с ИМ от нея не е изтекъл към момента на преценката на обстоятелствата по чл. 267 вр.с чл. 266 от ГПК от ВОС.

  В срока за отговор на въззивната жалба на "АЕЦ Козлодей"ЕАД, проц. представител на  В.Г.- адв. В. поддържа, че  същата е неоснователна и следва да се остави без уважение , а решението на КРСъд извън обжалваната от тях част- в сила.

Съд. състав констатира , че въззивните жалби са подадени в законния срок поради което приема ,че са процесуално допустими , тъй като са подадени от страни с правен интерес  срещу акт от категорията на обжалваемите.

По жалбата на "АЕЦ К. "ЕАД гр.К.:разгледана по същество жалбата е  о с н о в а т е л н а.

За да уважи  предявените обективно съединени искове от  В.Г. с правно основание чл. 344 ал.1 т.1 2 и 3 от КТ във вр. с чл. 225 от КТ и чл.86 от ЗЗД, решаващият съдия е приел в мотивите си , че действително от решение № 8.1.1 от протокол № 8/06.03.2013 г. на Съвета на директорите на „АЕЦ К.” ЕАД и доклад № СД-29/06.03.2013 г. на изпълнителния директор на ответното дружество се установява, че в управление „Експлоатация”, дирекция „Производство” се закрива изцяло „Електропроизводство-1” с всички налични 574 щатни бройки, което несъмнено включва и заеманата от ищцата преди уволнението длъжност „Главен експерт административен контрол и координация”. КРСъд приема също така, че съгласно одобреното щатно разписание за 2012 г. на ответника длъжността „Главен експерт административен контрол и координация” в сектор „Осигуряване на качеството и административен контрол” е само една. От друга страна в новото щатно разписание за 2013 г. на" АЕЦ-К."ЕАД, утвърдено по надлежния ред, съществувал отдел „Вътрешноведомствен контрол”, който включва началник на отдела, 1 бр. „Главен експерт вътрешноведомствен контрол”, 1 бр. „Експерт вътрешноведомствен контрол” и 1 бр. „Специалист вътрешноведомствен контрол”. КРСъд приема в мотивите си, че въпреки че е имал доказателствено задължение , работодателят не бил представил длъжностна характеристика или друг документ, от който да се изясни трудовата функция на всяка от гореизброените длъжности в  отдел "Вътрешноведомствен контрол". Независимо от това, според решаващия съдия дори наименованието на новия отдел „Вътрешноведомствен контрол”, сравнено с наименованието на съкратения сектор на Г.  „Осигуряване на качеството и административен контрол”, водело до извод, че съкратения сектор и новоразкрития отдел по същество изпълняват едни и същи функции, както и че „Главен експерт вътрешноведомствен контрол” и „Главен експерт административен контрол и координация” по същество изпълняват много близка, ако не и идентична трудова функция в ответното дружество. Оттук  следва извода на КРСъд ,че уволнението на Г. е незаконосъобразно, тъй като работодателят не е доказал,че длъжността на  жалбоподателката действително/реално/ е била съкратена по новото щатно разписание от 2013 г., защото  имало такава с близки , почти идентични функции в новия отдел "Вътрешноведомствен контрол" в щата за 2013 г.

Въззивният състав приема ,че решението на КРСъд е незаконосъобразно , тъй като  неправилно  са интерпретирани събраните по делото доказателства довело до погрешни правни изводи по следните съображения:

Видно от приложеното трудово досие на  Г., същата е работила в ответното дружество през продължителен период от време на различни длъжности, като с допълнително споразумение № 4297/13.12.2012 г. към трудовия й договор с № 267/11.10.2011 г. жалбоподателката  е назначена на длъжност „Главен експерт административен контрол и координация” в дирекция „Производство”, управление „Експлоатация”, „Електропроизводство-1”, отдел „Контрол, безопасност и качество”, сектор „Осигуряване на качество и административен контрол”. Тази длъжност ищцата е заемала и към момента на уволнението си-10.06.2013 г.

Съгласно решение № 1038/19.12.2012 г. на Министерски съвет на Република България, т. 9, трудовите правоотношения с работниците и служителите от „АЕЦ К.” ЕАД, необходими за изпълнение на дейности по извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на „АЕЦ К.” ЕАД, преминават по силата на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда към Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, считано от получаването на лицензия от ДП „РАО” за експлоатация на блокове 3 и 4 като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. Т. 9 от решението на МС се намира в логическа взаимовръзка с т. 8 от същото, където е предвидено, че „АЕЦ К.” ЕАД продължава да експлоатира блокове 3 и 4 в изпълнение на действащите лицензии за експлоатация в режим „Е” до получаването на лицензия от ДП „РАО” за експлоатацията на блокове 3 и 4 като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация.Приложено е и решението на МС от 19.12.2012 г както и писмо от Агенция  за ядрено регулиране гр.София от 26.02.203 г до "АЕЦ-К." ЕАД, с което се съобщават, че са издадени новите лицензии на ДП "РАО" за експлоатация на блокове 3 и 4 като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация.

От представеното решение № 8.1.1 от протокол № 8/06.03.2013 г. на Съвета на директорите на „АЕЦ К.” ЕАД  е видно, че е одобрена нова редакция на длъжностното щатно разписание на дружеството за 2013 г., като изпълнителния директор е оправомощен по надлежния ред да въведе в действие новата редакция на длъжностното щатно разписание.

Видно от доклад № СД-29/06.03.2013 г. на изпълнителния директор на ответното дружество, в управление „Експлоатация”, дирекция „Производство” се закрива изцяло „Електропроизводство-1” с всички налични 574 щатни бройки.

По делото е представен и колективен трудов договор от 28.12.2012 г. между „АЕЦ К.” ЕАД и Секция „Първа атомна електроцентрала-Федерация „Атомна енергетика” към Конфедерация на труда „Подкрепа”.

"АЕЦ-К."ЕАД  е представило длъжностно щатно разписание за 2012 г. на „АЕЦ К.” ЕАД с № ДОД.АД.СП.085/19  като в дружество съществува „Електропроизводство-1”, сектор „Осигуряване на качеството и административен контрол”, а в същия сектор, под № 228 от длъжностното щатно разписание, съществува 1 бр. длъжност „Главен експерт административен контрол и координация”, за заемането на която се изисква образователно-квалификационна степен „магистър”.това е била и длъжността заемана от г. преди  прекратяване на труд. й договор.

Приложено е по делото и длъжностно щатно разписание за 2013 г. на „АЕЦ К.” ЕАД с № ДОД.АД.СП.085/20 ,в което вече не съществува подразделение „Електропроизводство-1” и принадлежащите към него направления , сектори и отдели  с 574 щатни длъжности.

Освен това към доказателствата  е приобщено и  експертно решение № 1420/05.04.2012 г. на ТЕЛК към МБАЛ „Христо Ботев” АД гр. Враца и протокол № 60/25 от 11.07.2012 г. на лекерска комисия към СТМ в ответното дружество, че ищцата Г. страда от захарен диабет, диабетна полиневропатия, ангиопатия, тиреоидит на Хашимото, хипотиреоидизъм, БКБ, пиелонефрит и хипертонична симптоматика, като й е определена трайно намалена работоспособност в размер на 52% за срок до 01.04.2014 г., както и че същата е била трудоустроена за същия срок на длъжността „Главен експерт административен контрол и координация”, където условията на труд не са били противопоказни за заболяванията й.

Видно от експертно решение № 2070/26.04.2013 г. на ТЕЛК към МБАЛ „Христо Ботев” АД гр. Враца, решението е взето по писмо № 2713/04.04.2013 г. на изпълнителния директор на „АЕЦ К.” ЕАД. В решението отново е констатирано, че ищцата Г. страда от всички заболявания, посочени в експертно решение № 1420/05.04.2012 г., като изрично е посочено, че заболяването „захарен диабет” попада в Наредба № 5/20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, страдащи от тях имат особена закрила съгласно КТ. С решението е изразено и експертното становище на лекарската комисия във връзка с предстоящо освобождаване на ищцата Г. от работа на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, че същата е с намалени адаптивни възможности за усвояване на нови професии при други условия на труд.

Приложено е и  писмо с вх. № 2166/05.06.2013 г. на ответното дружество , че същото е поискало и получило на основание чл. 333 от КТ от дирекция „Инспекция по труда”-Враца предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ на ищцата Г., работеща като „Главен експерт административен контрол и координация”.

   С оглед гореизложеното се налагат следните правни изводи:

1.Съгласно  решението на МС от 19.12.2012 г т.9 труд. правоотношения с работниците и служителите от "АЕЦ К."ЕАД необходими за изпълнение на дейности по извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на „АЕЦ К.” ЕАД, преминават по силата на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда към Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, считано от получаването на лицензия от ДП „РАО” за експлоатация на блокове 3 и 4 като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация.С други думи  към 26.02.2013 г и труд. правоотношение на Г.  на посоченото основание е преминал към ДП "РАО". Неоснователно е твърдението на проц. представител на жалбоподателката, че работодателят е можел да прекрати труд. й правоотношение   само от 19.12.2012 до получаване на лицензиите за ДП "РАО" на 26.02.2013 г и прекратяване на старите лицензии. Необходимостта от  преструктуриране на "АЕЦ К." е залегнало в т.9 от решението на МС на РБ като  запазване труд. правоотношения по чл. 123 ал.1 т.7 от КТ  само с необходимите работници за изпълнение дейността на ДП"РАО" /прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи/.В право на работодателя е да прецени   кои звена , отдели и направления ще съкрати  след 26.02.2013 г,както е процедирал в настоащия случай.

   2.Съд. състав констатира, че в щатното разписание  за 2012 г  на стр. 45 от него/ 97 стр. от гр.д.№3056/2013 г/,съществува сектор"Контрол, управление и документи и централен архив" с  отдел „Вътрешно ведомствен контрол”, като в същия отдел, под № 2 от разписанието на отдела /стр. 45 от длъжностното щатно разписание за 2012 г/, съществуват 2 бр. длъжност „Главен експерт вътрешноведомствен контрол”, за заемането на която се изисква образователно-квалификационна степен „магистър.

В щатното разписане от 2013 г на стр. 41 от същото/ стр.129 от първоинстанционното дело/фигурира същия сектор"Контрол, управление на документи и централен архив", както  и  отдел "Вътрешно ведомствен  контрол",където  под № 2 от разписанието на отдела /стр. 41 от длъжностното щатно разписание за 2013 г/, съществуват 2 бр. длъжност „Главен експерт вътрешноведомствен контрол”, за заемането на която се изисква образователно-квалификационна степен „магистър.

Следователно  отдел "Вътрешно ведомствен контрол" от щатното разписание за 2012 г не е нов отдел  по щатното разписание на дружеството  от 2013 г.Решаващият съдия  неправилно приема ,че това е нов отдел с ново наименование "Вътрешно ведомстмен контрол" и сравнен с  наименованието на съкратения отдел" Осигуряване на качество и админитративен контрол" по същество двата отдела  изпълнявали едни и същи функции както и че  функциите на "Гл. експерт по вътрешноведомствен контрол" и "Главен експерт адм. контрол и координация" били много близки , ако не и идентични.

Освен това   нито в ИМ , нито пред въззивния съд Г. е въвеждала аргумент за идентични длъжности на нейната с тези в отдел "Вътрешно ведомствен контрпол" по щатното разписание за 2013 г.

   3.От  щатното разписание за 2012 и 2013 г се установява ,че длъжността на исцата е била само една и заедно с всички щатни длъжности  посочени в раздел"Електропроизводство-1"  е била съкратена т.е. налице е реално съкращение на длъжността на Г. и като едниствена не се налага извършване на подбор още повече  целия отдел, "Осигуряване на качество и админитративен контрол" в който е била и нейната длъжност, е съкратен с новото щатно разписание за 2013 г.

   4.Предвид гореизложените  правни изводи неоснователни са  аргументите  и за  неспазена защита по чл. 333 ал.1 и 2 от КТ. Писмените доказателства в личното досие на жалбоподателката , копие от което е приложено по делото , установяват, че е налице предварително разрешение от ДИТ-Враца за прекратяване на труд.  правоотношение , дадено при наличието на мнение от ТЕЛК.

   5.Неоснователен е аргумента на жалбоподателката Г. ,че е нарушен чл. 333 ал.4 от КТ, тъй като по делото е представен КТД, чиито разпоредби са с приоритет, с оглед общите разпоредби на КТ. По този КТД  приложението на чл. 17  е в зависимост обаче от чл. 16 , които касае съкращаване на щата и извършване на подбор по критериите по чл. 329 от КТ, какъвто подбор не се е налагало  да  извършва работодателя в настоящия случай.Затова чл. 17 от КТД е неприложим.

С оглед гореизложеното въз. състав приема, че  е налице реално съкращаване на щата на жалбоподателктата Г. на заеманата от нея преди уволнението й длъжност"„Главен експерт административен контрол и координация”, в направление „Електропроизводство-1”, сектор „Осигуряване на качеството и административен контрол” към "АЕЦ К."ЕАД.По делото няма доказателства за фиктивно съкращаване щата на Г. и нейния сектор да е обособен  в друг  по щатното разписание от 2013 г ,с друго наименование  -отдел"Вътрешно ведомствен контрол" с щатни длъжности близки  или идентични със съкратения сектор. Напротив  при сравнение на двете щатни разписания отдел "Вътрешно ведомствен контрол" същуствува и през 2012 г и през 2013 г, а сектора, в който е работела  Г.  в направление „Електропроизводство-1”, сектор „Осигуряване на качеството и административен контрол” е изцяло съкратен, тъй като е бил закритото направление"Електропроизводство-1". Поради това  прекратяването на труд. праовтношение с жалбоподателктата на осн. чл. 328 ал.1 т.2 от КТ е законосъобразно, а  предявените обективно съединени искове против "АЕЦ К."ЕАД гр.К., са  неоснователни .

   При несъвпадение на  изводите на  въззивния съд с тези на първоинстанциония съд ,решението на КРС следва да бъде отменено и постановено друго , с което се отхвърлят като неоснователни и недоказани преявените от В.Г. искове  против ответника с правно основание чл. 344 ал.1 т.1,2 и 3 вр. с чл. 225 ал.1 от КТ и чл. 86 от ЗЗД.

 

По жалбата на В.Г.: разгледана по същество  е     н е о с н о в а т е л н а , поради изложените съображения на съд. състав в мотивите по жалбата на "АЕЦ К."ЕАД гр.К..При  отхвърляне предявените искове  от В.Г. като неоснователни  ,ВОС не дължи  изрично произнасяне по  нейната жалба, тъй като  доводите в нея  са свързани с евентуалното  отхвърляне жалбата на "АЕЦ К."ЕАД, каквото не е  настоящето решение.

 

   Жалбоподателката Г. при  настоящия изход на делото следва да заплати на"ЕАЦ К."ЕАД гр.К. направените от тях разноски  както следва: 112 лв.д.т. пред ВОС и юрисконсултско възнаграждение на осн. чл. 78 ал.8 от ГПК  в размер  150 лв съгласно Тарифа за мин. размери  за адв.възнаграждение /чл. 7 ал.2 т.3/

    При горните мотиви съд. състав

 

Р Е Ш И:

 

  

     ОТМЕНЯВА  решение №298/03.12.2013 г по гр.д.№ 982/2013 г  по описа на КРСъд  и  решение 22/27.01.2014 г  по същото дело за поправка на ЯФК и вместо тях

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Я В А:

 

     ОТХВЪРЛЯ предявените от В.  Г.Г. *** против "АЕЦ К."ЕАД гр.К.  обективно съединени искове с правно основание чл. 344 ал.1 т.1,2 и 3 вр. с чл. 225 от КТ и чл. 86 от ЗЗД, като НЕОСНОВАТЕЛНИ .

 

     ОСЪЖДА В.Г. *** да заплати на "АЕЦ К."ЕАД  съдебни разноски  в размер на 262 / двеста шестдесет и два и два лв/.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок  от съобщението до страните.

 

 

                   Председател:

 

                      Членове: 1/             2/