Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      гр.Враца,07.04.2014г.

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪ,ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ,в закрито заседание  на 07.04.2014г.,в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:ЦВЕТАНА МИХАЙЛОВА

                                                                  РАДОСЛАВА СИМЕОНОВА

 

         разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА ч.гр.д.№211 по описа за 2014г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

         Производство по чл.435 и сл. от ГПК.

         Образувано е по жалба на П.Е.А. ***, представляван по пълномощие от адв.М.С., срещу постановление от 31.01.2014г. по изп.д.№1148/2013г. по описа на ЧСИ В.Й., с което е отказано намаляване на адвокатски хонорар, заплатен от взискателя, в размер на 540лв.В жалбата се поддържа, че непосредствено след връчването на показаната за доброволно изпълнение жалбоподателят-длъжник по изпълнението е заплатил сумата 657.46лв., включваща всички задължения по изпълнителния лист, лихвите и таксите за образуване на изпълнителното дело.Поддържа се също, че адвокатското възнаграждение е прекомерно и несъобразено с фактическата и правна сложност на делото, тъй като извършените от пълномощника на взискателя действия се изразяват само в подаването на молба за образуване на изпълнително дело, за което в чл.10,т.1 от Наредба №1/09.07.2004г./към настоящия момент отменена/ е предвидено възнаграждение в размер на 100лв.Действия по водене на изпълнителното дело и такива с цел удовлетворяване на парични вземания не са извършени и доколкото длъжникът е изпълнил задължението с в срока за доброволно изпълнение, възнаграждението за адвокатска защита попада в хипотезата на чл.10,т.2 от Наредбата.В настоящия случай привилото на §2 от ДР на Наредбата било неприложимо, тъй като  съпоставката между адвокатското възнаграждение и размера на правния интерес води до извод за несправедливо определяне на размер, превишаващ размера на вземането.

         Насрещната страна Н. Б. К.-взискател по изпълнението не е представил възражение срещу жалбата.

         Представени са мотиви на съдебния изпълнител, в които жалбата се преценява като неоснователна, тъй като процесуалните действия на пълномощника не се изчерпвали с изготвянето на молба за образуване на изпълнително дело.

         Жалбата изхожда от легитимирана и с правен интерес страна, насочена е срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител и е подадена в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима.Разгледана по същество, жалбата е основателна.

         Изп.д.№1148/2013г. по описа на ЧСИ В. Й. е образувано на 08.11.2013г. въз основа на изпълнител лист, издаден Районен съд-Б.Слатина по гр.д.№129/2013г..Изпълнителният лист е издаден в полза на Н. Б. К. срещу П.Е.А. за сумата 397.30лв., представляваща присъдени разноски по делото.Молбата за образуване на изпълнителното дело е подадена от длъжника чрез пълномощника му адв.Ч. и в същата е направено искане за извършване на справка в НОИ и за налагане на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника в случай на констатирането на трудови и/или граждански договори.

         Призовката за доброволно изпълнение е връчена на длъжника на 09.12.2013г.С платежно нареждане от 13.12.2013г. същият е превел по сметката на съдебния изпълнител сумата 654.46лв., включваща задължението му по изпълнителния лист, разноските и таксите по изпълнителното дело.Платежното нареждане е представено на съдебния изпълнител, като с молба от 18.12.2013г. длъжникът е поискал на основание чл.78,ал.5 от ГПК адвокатското възнаграждение да бъде намалено поради прекомерност.      

         Изложеното по-горе дава основание на окръжния съд да приеме, че съставът на чл.78,ал.1 от ГПК е изпълнен.

         С молбата за образуване на изпълнителното дело е представен договор  за правна защита и съдействие, с който е договорено адвокатско възнаграждение за адв.Ч. в размер на 540лв. с ДДС, което е заплатено в брой.В молбата е направено искане за извършване на справка в НОИ за регистрирани трудови,респ. граждански договори на длъжника и при наличието на такива - за налагане на запор.

         Както бе посочено по-горе, длъжникът е заплатил цялата сумата по изпълнителния лист, както и начислените от съдебния изпълнител разноски и такси, в срока за доброволно изпълнение.

         Изложеното дава основание на съда да приеме, че минималният размер на дължимото адвокатско възнаграждение е този по чл.10,т.1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, действаща към момента на процесните отношения, а именно 100лв.

         Като взе предвид размера на задължението по изпълнителния лист - 397.30лв., както и извършените от пълномощника действия по образуване на изпълнителното дело, съдът приема, че заплатеното от взискателя адвокатско възнаграждение е прекомерно и следва да бъде намалено до минималния размер по чл.10,т.1 от Наредбата №1/09.07.2004г. - 100лв.Както е прието в т.3 от Тълкувателно решение №6/2012г. на ОС на Гражданска и Търговска колегия на ВКС, при намаляване на адвокатско възнаграждение, поради прекомерност по реда на чл.78,ал.5 от ГПК, съдът не е обвързан от предвиденото в §2 от наредбата ограничение и е свободен на намали възнаграждението до предвидения в същата минимален размер.

         При изложеното по-горе окръжният съд приема, че обжалваното постановление следва да бъде отменено и адвокатският хонорар, заплатен на пълномощника на взискателя, следва да бъде намален на сумата 100лв.

         На жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените пред окръжния съд разноски в размер на 25лв.Разноски за адвокатско възнаграждение не следва да бъдат присъждани, тъй като в представения договор за правна защита не е отразено, че такива са реално направени.

         Мотивиран така,Врачанският окръжен съд

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТМЕНЯ Постановление от 31.01.2014г. по изп.д.№1148/2013г. по описа на ЧСИ В. Й. с рег.№721 с район на действие Окръжен съд-Враца, като НАМАЛЯВА размера на адвокатския хонорар, който длъжникът следва да заплати на взискателя на сумата 100лв.

         ОСЪЖДА Н. Б. К.,ЕГН ********** *** да заплати на П.Е.А., ЕГН ********** *** направените пред окръжния съд разноски в размер на 25лв.

         Решението е окончателно.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:1.                    2.

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: