Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  търговско                    отделение

в   закрито    заседание на 01.04.2014г.                 в състав:

 

   Председател:Росица Иванова

Членове:Цветана Михайлова

        Радослава Симеонова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Михайлова

               ч.гр. дело N`212          по описа за  2014   г.

 

  Г.К.С. ***0 е подал жалба в която заявява,че не е съгласен с разпределението на сумата по изп.дело №501/2014г. на ДСИ при РС Враца.Според жалбоподателя не следва да се разпределя част от постъпилата  по изп.дело сума за  В И К  ООД гр.Враца поради това,че нямал договорни отношения  с това дружество и жилището за което е отчетена сума за заплащане консумирана вода  е ползвал под наем,като от 2005г. не живее в това жилище.В жалбата се твърди,че претенцията на ВИК за заплащане на ползвана вода в това жилище е неоснователна.Ответната страна не е подала отговор на жалбата.

Производството е по чл.463 от ГПК.

Постъпили са мотиви от ДСИ  при РС Враца С. А.,с които намира жалбата за неоснователна.

Към настоящето дело е приложено копие от изпълнително дело №501/2013г. на ДСИ ІІр. при РС Враца.

 Преценявайки оплакванията в жалбата и данните по изпълнителното дело Врачанският окръжен съд намира следното:

Жалбата е подадена в законния срок от длъжника в изпълнителното производство,поради което е допустима.

Видно от приложеното копие на изп.дело производството по изп.дело №501/2013г. е образувано на 02.07.2013г. с разпореждане на ДСИ със страни-взискател “Водоснабдяване и канализация”ООД гр.Враца чрез пълномощника юристконсулт А. и длъжник настоящия жалбоподател Г.К.С. ЕГН-********** *** настоящ адрес  гр.С. ЖК”Л.”1 бл.* вх.* ет.** ап.** въз основа на изпълнителен лист от 30.01.2013г. издаден по заповед за изпълнение №2242/02.08.2012г. по ч.гр.дело №3089/2012г. по описа на ВРС за сумата 532.14лв.

Длъжникът не е открит на посочените адреси поради което се е забавило връчването на съобщение до същия.

По горното изпълнително дело е присъединена като взискател на осн.чл.458 ГПК държавата  в лицето на НАП до размер на сумата 560.20лв.

Взискателят “Водоснабдяване и канализация”ООД гр.Враца чрез пълномощника си юристконсулт А.А. е поискал предприемане на принудителни действия състоящи се в налагане запор върху трудовото възнаграждение на длъжника Г.К.С. получавано от “Б. Т.”ООД  гр.С.  кв.Б..Запорното съобщение е изпратено по месторабота на длъжника и в изпълнение на запора са постъпили на  24.09.2013г. сумата 629.66лв. и на  22.10.2013г. сума в размер на 510.68лв.

Тъй като общата сума не е била достатъчна за удовлетворяване на взискателите ДСИ е изготвил разпределение,което е предявено на страните на 13.11.2013г.

Длъжникът Г.К.С. е подал жалба против така извършеното разпределение на постъпилата по изпълнителното дело сума като сочи единствен мотив ,че не е бил в договорни отношения с В и К Враца и не дължи сумата  за която е осъден в заповедното производство.

Така подадената жалба е неоснователна.Държавен съдебен изпълнител се е съобразил със закона разпределяики постъпилата по изпълнителното дело сума,а именно чл.136  ал.І т.т.1 и 6 ЗЗД, чл.137 от ЗЗД.Жалбата не може да се основава на оплаквания които нямат връзка с разпределението,каквото е оплакването на жалбоподателя,че не е бил в договорни отношения с взискателя и жлището не е негова собственост.

Настоящият жалбоподател е имал право да подаде възражение  срещу разпореждането и заповедтта за изпълнение на парично задължение че не дължи заплащане на претендираната сума,което той не е сторил и заповедтта за изпълнение е влязла в закона сила.Въз основа на нея е издаден изпълнителен лист и по молба на взискателя В и К е образувано изпълнително дело.

Действията на ДСИ  по извършеното разпределение по изп.дело №501/2013г. са законосъобразни и правилни и следва да бъдат потвърдени,а жалбата против тях да остане без уважение.

Водим от горното Врачанският окръжен съд

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Г.К.С. *** жалба против Разпределението извършено от ДСИ при РС Враца по изп.дело №50182013 като неоснователна и в сила действията на ДСИ по извършеното разпределение на суми за В И К.

 Решението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........