Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.ВРАЦА,03.04.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на трети април 2014 год. в състав:

        Председател:РЕНАТА МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

               Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

                                                                     МИРОСЛАВ ДОСОВ   

като разгледа докладваното  от съдия Досов въззивно частно гражданско дело №233/2014 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.435,ал.1,пр.последно и сл. от ГПК.

               Образувано е по жалба на "А.-98"ООД-град С., представлявано от управителя С.П.П. ***,против постановление на частен съдебен изпълнител В.Й. от 13.01.2014 год.,с което на основание чл.433,ал.1,т.8 от ГПК е прекратено производството по изпълнително дело №124/2006 год.

               Жалбоподателят поддържа,че постановлението е незаконосъбразно,тъй като  към датата на постановяването му вече е бил депозирал молба,с която е поискал продължаване на изпълнителните действия против длъжниците чрез проучване на имущественото им състояние,въз основа на което е щял да пристъпи към възбрани и изпълнение върху откритото имущество.Твърди,че молбата му е заведена с вх.№179/13.01.2014 год. и към момента на депозирането й изпълнителното производство не е било прекратено,като счита,че с това действие определеният в Закона двегодишен давностен срок е прекратен и е започнал да тече нов такъв.

               При тези си доводи иска обжалваното постановление да бъде отменено,а ЧСИ Й. задължен да продължи изпълнителните действия и да възстанови на жалбоподателя внесената такса за прекратяване,както и таксите и разноските по обжалването.

               В срока по чл.436,ал.3 от ГПК длъжниците по изпълнително дело №124/ 2006 год. К. Х. Ф. от гр.В. и К. В. И.-в качеството  му на едноличен търговец с фирма "К.-К. Ф.-К. И.",седалище и адрес на управление гр.С., ул."Г.п." №**/А,не са депозирали възражение.

В мотивите си по обжалваното изпълнително действие ЧСИ Й. поддържа,че жалбата е неоснователна.Налице е бездействие от страна на взискателя за времето от 22.01.2009 год. до 13.01.2014 год.,поради което изпълнителното производство е прекратено по силата на Закона,а постановлението на съдебния изпълнител само констатира  този факт.Счита,че извършените от него действия са правилни и следва да бъдат потвърдени.

 Приложено е заверено фотокопие от изпълнително дело №20067210400206 (изп.дело №124/2006 год.) по описа на ЧСИ В. Й., регистриран под №721 в КЧСИ и с район на действие този на ОС-Враца.

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА-подадена е от лице с правен интерес в срока по чл.436,ал.1 от ГПК  против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител.

Разгледана по същество,същата е НЕОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

               Срокът по чл.433,ал.1,т.8 от ГПК е процесуален преклузивен,а не давностен,и се отразява само и единствено на упражняването на процесуалното право на взискателя да иска изпълнение.В съдебната практика липсват всякакви колебания по въпроса,че началото на срока се поставя от последното изпълнително действие,осъществено по искане на взискателя,като изява на волята му да упражнява правото си.Оттук следва,че всяко искане на взискателя за извършване на действие,което съставлява елемент от фактическия състав на предвиден в закона способ води до опровергаване на презюмираното бездействие на последния.Според установената практика,не се приемат за такива действия исканията на взискателя,насочени към подготовката  на изпълнението.                            В конкретния случай изпълнително дело №124/2006 год. е образувано на 16.10.2006 год. по молба на  "А.-98"ООД-град С. и въз основа на изпълнителен лист,издаден на 19.09.2006 год. по гр.дело №769/2005 год. по описа на ОС-Враца,по който  К. Х. Ф. и ЕТ"К.-К.Ф.-К.И."-гр.С.,ул."Г. п." №**А са осъдени да заплатят солидарно на взискателя сумата от общо 18587.99 лв.,ведно със законна лихва върху главницата от 17199.00 лв.,считано от 15.09.2005 год. до окончателното й изплащане.                                                                                           С молбата за образуване на изпълнително дело взискателят е посочил изпълнителен способ,макар и в хипотезата на чл.18,ал.1 от ЗЧСИ,като е поискал при липса на доброволно изпълнение ЧСИ Й. да извърши цялостно проучване на имуществото на длъжниците и в зависимост от това проучване да пристъпи към принудително изпълнение по алтернативно и примерно изброени способи: възбрана,опис и публична продан на недвижимо имущество;запор,опис и публична продан на МПС;запор на трудово възнаграждение до установения в ГПК размер;запор на банкови сметки.                                                                                 Изпълнителното дело е образувано,до длъжниците са изпратени призовки за доброволно изпълнение,каквото не е последвало,а проучването е извършено от ЧСИ Й. до края на 2006 год.След завършването му действия по принудително изпълнение не са предприети,като в периода 01.01.2007 год.-22.01.2009 год. по делото не са извършвани каквито и да е действия-нито от страна на взискателя,нито от страна на съдебния изпълнител.                                                        С молба от 22.01.2009 год.взискателят е поискал спрямо длъжниците да бъдат наложени ограничителни мерки по чл.76,ал.1,т.3 от ЗБДС и да бъде наложена възбрана върху собствен на длъжника  К. В. И. недвижим имот-подробно описан апартамент,находящ се в гр.Момчилград. Исканите ограничителни мерки (ПАМ) са наложени към 29.05.2009 год.,а от Служба по вписванията-гр.Момчилград са изискани документите,удостоверяващи правото на собственост на длъжника И. върху апартамента.Исканите документи са получени в канцеларията на ЧСИ Й. на 21.04.2009 год.,но в периода 21.04.2009 год.-13.01.2014 год. по делото отново не са извършвани каквито и да е действия.                                                                                            На 13.01.2014 год. взискателят е депозирал молба,заведена с вх.№179,с която е поискал изпълнителните действия против длъжниците да бъдат подновени, като се извърши ново проучване на имущественото  им състояние,в зависимост от което ще посочи и способ за принудително изпълнение.Последвало е обжалваното постановление за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.433,ал.1,т.8 от ГПК.                                                                                                           При тези данни съставът на Окръжен съд-Враца намира,че е налице установено бездействие на взискателя за срок по-дълъг от 2 години както в периода 01.01.2007 год.-22.01.2009 год.,така и в периода 24.04.2009 год.- 13.01.2014 год.,като не споделя развитите в жалбата доводи,че с молбата от 13.01.2014 год. срокът по чл.433,ал.1,т.8 от ГПК е "прекратен" и ЧСИ Й. не е имал основание да прекрати делото.Какво бе посочено и по-горе,срокът е преклузивен,а не давностен.Този срок не може да бъде прекъсван и с изтичането му изпълнителното производство се прекратява  по силата на Закона,а не по волята на съдебния изпълнител.                                                                                           Затова обжалваното постановление  има само констативен характер и е без значение дали е издадено преди или след постъпване на молба вх.№179/13.01.2014 год.То е правилно и следва да бъде потвърдено,тъй като по делото безспорно се установява,че т.н. "перемция" е настъпила много преди издаването му.                                                                                                                         Следва да се отбележи,че прекратяването на изпълнителното дело на основание чл.433,ал.1,т.8 от ГПК не е пречка за започване на нов изпълнителен процес,тъй като то не погасява вземането на взискателя и не води до обезсилване на издадения в негова полза изпълнителен лист.                                                             Що се касае до искането на жалбоподателя да му бъдат възстановени заплатените такси и разноски,то е недопустимо и не следва да бъде разглеждано в рамките на настоящето производство,по което съдебният изпълнител не е страна.    Водим от горните съображения,Окръжен съд-Враца

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Постановление на частен съдебен изпълнител В. Й. от 13.01.2014 год.,с което на основание чл.433,ал.1,т.8 от ГПК е прекратено производството по изпълнително дело №20067210400206 (№124/2006 год.) по описа на същия съдебен изпълнител за 2006 год.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                2.