Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  29.04.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                   отделение в

публичното заседание на   25.04.2014 г.     в състав:

 

Председател: Мария Аджемова

    Членове: Евгения Симеонова

             Мария Александрова мл. с-я

                                    

в присъствието на:

прокурора          секретар  И.М.

като разгледа докладваното  от  М. Аджемова              

     в.   гр.     дело N` 256   по описа за 2014  год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е въззивно и се развива на основание чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на В.М., като майка и законна представителка на малолетния си син П.М.Ц. роден на *** г., подадена чрез адв. П.П. от Врачанска адв. колегия, срещу решение на районен съд гр. Враца № 180/13.03.14 г. по гр. д. № 4353/13 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА с която районен съд е ОТХВЪРЛИЛ предявения от жалбоподателя осъдителен иск с правно основание чл. 150 от СК за увеличение на присъдената му ежемесечна издръжка за сумата над 85 лв., до сумата 120 лв. В жалбата се сочат пороците на решението на първостепенния съд. Жалбоподателят, чрез представляващата го майка, моли за отмяна на атакувания акт и решаване спора по същество от въззивна инстанция с уважаване на исковата претенция за сумата над 85 лв. до 120 лв. ежемесечна издръжка.

Жалбоподателят няма доказателствени искания.

Ответникът по жалба, баща на малолетния  П.М., М.П.Ц. редовно уведомен чрез особения си представител адв. Р.Я. от Врачанска адвокатска колегия, не представя отговор на жалбата. Представя писмена защита по спора, в която претендира да й се присъдят съдебни разноски за настоящата инстанция.

 Д "СП" гр. Враца, редовно уведомена, не изпраща представител и не заявява становище пред въззивна инстанция.

Окръжен съд, след самостоятелна преценка на събраните доказателства и становищата на страните, намира следното:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подаден в срок, от надлежна страна в производството и има за предмет съдебен акт подлежащ на контрол от въззивна инстанция.

Атакуваното решение на първостепенния съд е валидно и допустимо.

Разгледана по същество, окръжен съд намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

Районен съд гр. Враца е сезиран от В.И.М., в качеството й на майка и законна представителка на малолетния си син П.М.Ц. *** роден на *** г., с осъдителен иск с правно основание чл. 150 от СК за УВЕЛИЧЕНИЕ на определената на 18.06.2003 г. ежемесечна издръжка, по гр. дело № 662/03 г. по описа районен съд гр. Враца, за малолетния П.Ц. от 50 лв. на 150 лв. Ответникът по спора, баща на малолетното дете, се представлява от адв. Р.Я., при предпоставките на чл. 47 ал. VІ от ГПК. Адвокат Я. представя отговор на исковата молба, в който не оспорва иска по основание, а само по размер. Намира, че издръжката за малолетния П. следва да се увеличи до минималния предвиден в СК размер, тъй като бащата на детето няма възможност на плаща по-висока издръжка. От фактическа страна по делото е безспорно установено, че детето П. живее при майка си В.М., която полага непосредствени грижи за негово отглеждане и възпитание. П. е много привързан към майка си. Не е виждал баща си, който не проявява никакъв интерес към него. Детето е ученик в VІІ клас в СУ "Св. Климент Охридски" в гр. Враца в профилирана паралелка  лека атлетика. Проявява се като добър ученик, често ходи на състезания, което е свързано с разход на средства. Въпреки дадените по съда указания, по делото не са представени доказателства за доходите на двамата родители, при което настоящата инстанция приема, че доходите им са в размер на МРЗ за страната към момента - 340 лв. По делото не се оспорва, че майката на процесното дете има друг брак и три деца от него, за които също полага грижи.

При изложените обстоятелства, се налага правния извод, че предявения иск е основателен, тоест е налице изменение на обстоятелствата, при които е определената, през 2003 г., издръжка за малолетния П. в размер на 50 лв. Така определената издръжка следва да се измени, като се увеличи. Още повече, че страните не спорят по основателността на предявения иск, а само по неговия размер. Окръжен съд не споделя извода на първостепенния съд, че издръжката за малолетния П. след да се увеличи от 50 на 85 лв., а в останалата част искът е неоснователен и недоказан. Този извод е неправилен, тъй като е необоснован. Дори да се приеме, че определената от районен съд сума от 170 лв. е достатъчна да задоволи нуждите на детето П., то бащата на детето следва да поеме изплащане на по-голямата част от тази сума. Това е така, тъй като майката полага непосредствени грижи за издръжката и възпитанието на детето, освен това има и още три деца на които също дължи грижи и издръжка. А по делото няма твърдения и доказателства бащата да има други деца, за които да се грижи, освен процесното дете П.. Ето защо и при месечен доход на родителите от 340 лв., окръжен съд намира, че бащата следва да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 100 лв.

С оглед на изложеното, в отхвърлителната си част решението на районен съд гр. Враца следва да се отмени от настоящата инстанция за сумата над 85 лв. до 100 лв. и в тази част спорът следва да се реши по същество, като предявеният иск по чл. 150 от СК за увеличение на издръжка се уважи за сумата 15  лв. или общо за 100 лв., със сумата от 85 лв. присъдена от районен съд. В останалата част, в която искът е отхвърлен над 100 лв. до претендираните 150 лв., като правилно и законосъобразно решението районен съд следва да се потвърди.

При изхода от спора, ответникът по жалба следва да бъде осъден да заплати по сметка на окръжен съд гр. Враца държавна такса върху сумата 15 лв., с която е увеличена претендираната издръжка или 21.60 лв. Ответникът следва да бъде осъден да довнесе по сметка на окръжен съд гр. Враца още и сумата 72 лв., тъй като районен съд неправилно е определил размера на дължащата се д. т. върху определената от него ежемесечна издръжка в размер на 85 лв., с оглед нормата на чл. 69 ал. 1, т. 7 от ГПК и във вр. с чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Или общо, ответникът по жалба следва да бъде осъден да заплати по сметка на окръжен съд гр. Враца държавна такса в размер на сумата 93.60 лв., а на адвокат Р.Я. сумата 100 лв. представляваща възнаграждение за процесуално представителство за настоящата инстанция, доколкото само тя е направила искане за присъждане на разноски направени пред въззивен съд.

Мотивиран от изложеното окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение на районен съд гр. Враца № 180/13.03.14 г. по гр. д. № 4353/13 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА с която съдът е ОТХВЪРЛИЛ предявения осъдителен иск с правно основание чл. 150 от СК за увеличение на присъдената ежемесечна издръжка за малолетния П.М.Ц., представляван от законния си представител В.И.М. за сумата над 85 лв., до сумата 100 лв. и вместо това

П О С Т А Н О В Я В А:

 

ИЗМЕНЯ размера на определената по гр. дело № 662/03 г. на районен съд гр. Враца издръжка, която М.П.Ц. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. В., ж. к. "Д." бл. **, вх.*, ет.*, ап. ** следа да заплаща на В.И.М. ***, в качеството й на майка и законна представителка на малолетния П.М.Ц. роден на *** г., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата с още 15 лв., освен увеличението постановено от районен съд от 50 на 85 лв., месечно, считано от 16.10.13 г. до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до изплащането й.

ПОТВЪРЖДАВА решението на районен съд гр. Враца в останалата част, с която исковата претенция за увеличение на издръжката за малолетния П. М.Ц. е отхвърлена за сумата над 100 лв. до исканите 150 лв.

ОСЪЖДА М.П.Ц. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. Враца, ж. к. ".Д." бл. **, вх.*, ет.*, ап. ** да заплати по сметка на окръжен съд гр. Враца държавна такса в размер на 93.60 лв.

ОСЪЖДА М.П.Ц. с ЕГН ********** с постоянен адрес гр. В. ж. к. "Д. бл. *-*, вх.*, ет.*, ап. ** да заплати на адвокат Р.Я. от Врачанска адвокатска колегия сумата 100 лв. съдебни разноски за настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.      

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........