Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  30.04.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                   отделение в

закрито заседание на  29.04.2014 г        в състав:

 

Председател: Мария Аджемова

    Членове: Мирослав Досов

             Радослава Симеонова

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от  М. Аджемова              

        ч. гр.   дело N`262     по описа за 2014   год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството се развива в хипотезата на чл. 435 от ГПК.

Образувано е по жалби на съделителите К.  К.А. и В.К.И. срещу действия на ЧСИ М.Н.рег. № 723, с район на действие окръжен съд гр. Враца, по негово изп. дело № 203/13 г., с което е реализирана публична продан на изнесения на публична продан неподеляем имот собственост на двамата съделители и с постановление от 05.03.2014 г. имотът е възложен на наддавачите К. В. М. и Н. П. Н., при равни права, за сумата 32 760 лв.

Съделителката – жалбоподателка К.А. намира, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни, тъй като началната цена, от която е започнало наддаването е определена неправилно. Според жалбоподателката, тази цена следва да бъде посочената в изпълнителния лист от 30.12.11 г., именно 99 165.00 лв. Жалбоподателката моли окръжен съд да постанови отмяна на възлагателното постановление от 05.03.14 г. и да върне делото на ЧСИ М. Н. за провеждане на нова публична продан при начална цена 99 165.00 лв.

Съделителят жалбоподател В.К.И. също е останал недоволен от действията на ЧСИ Н. Според него, съдията е допуснал нарушения на чл. 354 ал. І и във вр. с чл. 505 ал. ІІ от ГПК, тъй като неправилно, въпреки заявеното желание от негова страна, не го е обявил за купувач на имота по най-високата предложена цена. Жалбоподателят моли окръжен съд да отмени постановлението за възлагане и върне делото на ЧСИ Н. с указание да обяви него за купувач на имота, при предпоставките на цитираните текстове от ГПК - чл. 354 ал. І и чл. 505 ал.ІІ.

Жалбоподателите не са представили възражения във вр. със жалбите си.

ЧСИ Н. е представил мотиви и по двете жалби, в които излага доводи за неоснователност на същите.

По делото е приложен препис от изп. дело № 203/13 г. на ЧСИ М. Н.

След анализ на данните по делото и при съобразяване доводите на страните, окръжен съд намира следното:

Жалбите са процесуално допустими, тъй като са подадени в срок, от надлежни страни в изпълнителното производство и имат за предмет действия на съдия изпълнител от категорията на обжалваемите по чл.435 ал. 3 от ГПК, доколкото съделителите, при реализиране на публична продан от съдия изпълнител, имат двойнствено качество, на длъжници и взискатели.

Разгледани по същество, окръжен съд намира жалбите за НЕОСНОВАТЕЛНИ, при следните съображения:

Изп. дело № 203/13 г. е образувано на 02.09.13 г. по молба на К.К.А. въз основа на изп. лист от 30.12.11 г. по гр. дело № 1573/07 г. по описа на районен съд гр. Враца за изнасяне на публична продан поради неподеляемост на недвижим имот описан в изп. лист, а именно: имот с идентификтор по кад. карта на гр. Враца 12259.1012.269 с площ от 492 кв. м., заедно с построената в него жилищна сграда с площ от 81 кв. м. и сграда на търговия с площ от 55 кв. м., при първоначална пазарна цена от 99 165.00 лв., съгласно заключението на съдебно оценителна експертиза  от 26.03.09 г. при квоти по ½ ид. ч. за съделителите. На основание чл. 483 от ГПК, на 14.11.13 г. е извършен опис на имота от ЧСИ Н. Съдия изпълнител е назначил оценителна експертиза, която в заключението си от м. ноември 2013 г. посочила пазарна цена на процесния имот в размер на 30 700 лв. Насрочена е публична продан от 28.01.14 г. до 28.02.14 г., с начална цена 75 % от изготвената пазарна оценка или 23 025 лв. Проданта е проведена при 4 – ри  наддавателни предложения. С протокол от 4.03.14 г. за купувачи са обявени наддавачите с най-високо наддавателно предложение К. В. М. и Н. П. Н., предложили сумата 32 760 лв. На 5.03.14 г. ЧСИ Н. е издал и постановление, с което имотът е възложен на посочените наддавачи. На стр. 30 от изп. дело е представена молба от съделителя-жалбоподател В. К. И., постъпила по делото на 04.03.14 г., с която той моли ЧСИ Н.да му възложи изнесения на публична продан имот, на основание чл. 345 ал.І и във вр. с чл. 505 ал. ІІ от ГПК, по най-високата цена предложена на търга. По делото няма доказателства, а и жалобоподателят В. К. И. не твърди, да е правил наддавателно предложение в срока за провеждане на публичната продан, въпреки, че е бил уведомен надлежно на 22.01.14 г. от ЧСИ за проданта, виж съобщение на стр. 26 от делото. От представения на стр. 46 от изп. дело № 203/13 г. протокол за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач, няма данни г-н И. да е присъствал и при обявяване на предложенията, наред с наддавачите – Б. В. Н., .Г. Ц. Н., К. В. М. заедно с Н. П. Н. и И. Т. Г.

При изложените обстоятелства, окръжен съд намира за неоснователни наведените и в двете жалба оплаквания, по следните съображения:

По жалбата на В. К. И..

В казуса не са налице предпоставките на чл. 354, ал. 1 във вр. с чл. 505 ал. 2 от ГПК. Разпоредбата на чл. 354, ал. 1 от ГПК предвижда, че при извършване на делбата на недвижим имот посредством изнасянето му на публична продан като неподеляем всеки от съделителите в делбата може да го изкупи при условията на чл. 505 ал. 2 от ГПК. Правилото на чл. 505 ал. 2 от ГПК предвижда, че когато съпругът – недлъжник участва в наддаването, той се обявява за купувач, ако при съставянето на протокола по чл. 492 ал.1 от ГПК заяви, че желае да купи имота по най-високата предложена цена. Граматическото и смислово тълкуване на нормата на чл. 505 ал. 2 от ГПК води до извода, че за да претендира изкупуване, съпругът недлъжник, съответно съделителят по силата на чл. 353 ал. 1 от ГПК, следва да е направил валидно наддавателно предложение, каквото в случая жалбоподателя В.И. не е направил в рамките на теклата публична продан съгласно чл. 489 от ГПК. Жалбоподателят И. не твърди да се е  явил лично или чрез представител при обявяване на наддавателните предложения на 4.03.14 г., за да направи наддавателно предложение съгласно чл. 505 ал. 2 от ГПК. Ето защо, не би било възможно обявяването на съделителя - жалбоподател в процеса, И. за купувач по предложената най-висока продажна цена.

Изложеното в жалбата оплакване, че тези действия е следвало да бъдат извършени от ЧСИ Н. само въз основа на заявеното от жалбоподателя И. желание, в молбата на стр. 30 от изпълнителното дело, не намират опора в правните норми регламентиращи изпълнителния процес, коментирани по-горе. Още по-малко съдебният изпълнител може да носи отговорност за процесуалното бездействие на някоя от страните в процеса.

По жалбата на К.К.А..

Нормата на чл. 485 от ГПК изрично и пределно ясно посочва, че съдебният изпълнител определя началната цена, от която ще започне публичната продан, като прилага съответно нормата на чл. 468 от същия кодекс. С действията си ЧСИ Н. изцяло се е съобразил с тези разпоредби на закона. Назначил е специализирана оценителна експертиза за процесния недвижим имот и при извършване на публичната продан, се е съобразил със заключението на експерта, като проданта е започнала с начална цена определена въз основа на цената посочена в експертизата. Тезата на жалбоподателката К.К., че проданта следва да започне с начална цена 99 165 лв., посочена в изпълнителния лист, е несъстоятелна. Тази сума е пазарна цена на допуснатия до делба недвижим имот, но към 26.03.2009 г., както изрично е посочено в изпълнителния лист. При положение, че изпълнителното дело е образувано на 02.09.2013 г., очевидно се налага изготвяне на нова оценка на имота, която да посочи действителната му пазарна стойност към момента на реализиране на публичната продан, както правилно е постъпил ЧСИ Н.

Предвид изложените съображения, окръжен съд намира и двете жалби за неоснователни, а обжалваните действия на ЧСИ М. Н. за законосъобразни и правилни.

Мотивиран от изложеното окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ без УВАЖЕНИЕ жалбите на К.К.А., чрез процесуалния й представител адв. П.П. от Врачанска адв. колегия и В.К.И. против действия на ЧСИ М. Н., рег. № 723, с район на действие окръжен съд гр. Враца, по негово изпълнително дело № 203/13 г., а именно: постановление за възлагане на недвижим имот от 05.03.2014 г., с което поземлен имот с идентификатор 12259.1012.269 по кад. карта на гр. Враца с площ от 492 кв. м. и с административен адрес гр. В., ул. "Д.И." № ** заедно с построените в имота еднофамилна жил. сграда с идентификатор 12259.1012.269.2 със застроена площ от 81 кв. м. на един етаж и сграда за търговия с идентификатор 12259.1012.269.3 и застроена площ от 55 кв. м. също на един етаж е възложен на К. В. М. и Н. П. *** за сумата 32 760 лв.

Решението не подлежи на обжалване.    

  

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........