О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 02.04.2014 год. в състав:

 

         Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА           МИРОСЛАВ ДОСОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Досов въззивно частно гражданско дело №88/2014 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл.274,ал.1,пр.1-во  и сл. от ГПК.

               Образувано е по частна жалба на Г.Н.К.,Я.Н. К.,И.Д.М.,М.Д.М., В.Ц.  Н. и Х.Г.Н.,представлявани от адв. К.Д. ***,против определение №791/14.12.2013 год. на РС-Мездра по гр.дело №1362/2012 год. по описа на същия съд,с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на предявения от жалбоподателите-ищци установителен иск с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК.

               Жалбоподателите поддържат,че предявения от тях е допустим и следва да бъде разгледан по същество,като оспорват извода на РС-Мездра,че в случая е налице хипотезата на чл.299 ГПК.Считат,че липсва идентичност както в правното основание,така и между страните по гр.дело №1362/2012 год. и приложените към него гр.дело №814/2011 год. на РС-Мездра и гр.дело №939/2011 год. на РС-Мездра (погрешно е посочено гр.дело №552/2011 год.),по които ответникът по гр.дело №1362/2012 год. "И.-К. е."АД-с.З.,Община Мездра е бил ищец,а настоящите жалбоподатели са били ответници,като излагат своите подробни доводи и съображения.

               Искат обжалваното определение №791/14.12.2013 год. да бъде отменено,а гр.дело №1362/2012 год. върнато на РС-Мездра с указания за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по съществото на спора.

               В срока  по чл.276,ал.1 от ГПК е постъпил отговор от "И.-К.е."АД-с.З.,Община М.,в който подробно се мотивира становище за неоснователност на частната жалба.Пълномощникът поддържа,че предмет на гр.дело №1362/2012 год. е правото на собственост върху 2225 кв.м.,представляващи реална част от УПИ ІХ-416,който е с обща площ 7650 кв.м.,като твърдението на ищците е,че са придобили правото на собственост по силата на съвместно давностно владение.И твърди,че спорът за правото на собственост върху тези 2225 кв. е разрешен по гр. дело №939/2011 год. на РС-Мездра и гр.дело №814/2011 год. на РС-Мездра.Първото от тях е образувано по иск на  "И.-К.е."АД-с.З. с правно основание чл.108 от ЗС,предявен против В.Ц.  Н. и Х.Г. Н.,като предмет на делото е било правото на собственост върху 800/7650 идеални части от имота (УПИ ІХ-416 в кв.40 по регулационния план на с.Зверино).Искът на дружеството е отхвърлен,като решението на РС-Мездра е потвърдено от ОС-Враца.Второто от тях е образувано по иск на  "И.-К. е."АД-с.З. с правно основание чл.108 от ЗС,предявен  против  Г.Н.К.,Я.Н. К., И.Д.М. и М.Д.М.,като предмет на делото е било правото на собственост върху 1425 кв. метра (от УПИ ІХ-416 в кв.40).Искът е отхвърлен от РС-Мездра,но с решение на ОС-Враца по гр.дело №552/2012 год. решението на първоинстанционния съд е отменено,а искът с правно основание чл.108 от ЗС е уважен,като е признато правото на собственост на дружеството върху тези 1425 кв.м.,а ответниците са осъдени да му отстъпят собствеността и да му предадат владението.Решението на ОС-Враца е влязло в сила.

               При тези си доводи пълномощникът поддържа,че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено,тъй като предметът и страните по гр.дело №1362/2012 год. на РС-Мездра са идентични с предмета и страните по гр.дело №939/2011 год. и №814/2011 год. на РС-Мездра.

               Жалбата е процесуално допустима-подадена е от лица с правен интерес в установения от ГПК преклузивен срок против подлежащ на обжалване съдебен акт.

               С нея е изпратено гр.дело №1362/2012 год. по описа на РС-Мездра,както и приложените към него гр.дело №939/2011 год. на РС-Мездра,гр.дело №409/2012 год. на ОС-Враца,гр.дело №814/2011 год. на РС-Мездра,гр.дело №552/2012 год. на Ос-Враца,гр.дело №931/2011 год. на РС-Мездра и гр.дело №541/2012 год. на ОС-Враца.

        След анализ на даннните по тези дела,във връзка с доводите, съображенията и възраженията на страните,настоящият състав приема за установено от фактическа страна следното:

     Гр.дело №814/2011 год. по описа на РС-Мездра е било образувано по иск на  “И.-К. е.”АД-с.З.,Община Мездра с правно основание чл.108 ЗС за осъждане на Г.Н.К.,Я.Н.П., И.Д.М. и М.Д.М.,*** за предаване владението на недвижим имот, представляващ 1425 кв.м. идеални части от УПИ ІХ-416, кв.40 по плана на с.Зверино.В исковата молба се твърди,че дружеството е собственик на УПИ ІХ-416,но с нотариален акт № 191, том.ІV,н.д.№1017/1999 год. неправилно е признато право на собственост върху част от този имот като придобит по реда на ЗСПЗЗ на лицето Н. А. К.,който впоследствие с нотариален акт №196,том І-ви,нот.дело № 1018/1999 год. се е разпоредил със същия имот като го е дарил на ответниците.Ищецът е поддържал,че ответниците владеят имота без основание, което поражда правен интерес от предявяването на иска за собственост.В срока по чл.131 ГПК ответниците са депозирали отговор,с който са оспорили изцяло предявения иск за собственост с довод,че са станали собственици на спорните части от имота на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност.Твърдели са,че на 15.07.1999 год. са сключили  безвъзмездна сделка в предвидената от закона форма-нотариален акт,която представлява основание,годно да ги направи собственици,и въз основа на която са установили добросъвестно владение върху тези 1425 кв. м. от УПИ ІХ-416 по плана на с.Зверино,Община Мездра,което продължава и към датата на депозиране на исковата молба (09.08.2011 год.).

С решение №211/22.06.2012 год. РС-Мездра е отхвърлил иска,като е приел,че ищецът е бил собственик на целия имот,но ответниците са придобили правото на собственост върху спорните 1425 кв.м. от него въз основа на продължило 5 и повече години давностно владение.Решението на РС-Мездра е обжалвано и с решение №442/10.10.2012 год. на ОС-Враца по образуваното въззивно гр.дело №552/2012 год. е отменено.Със същото решение съставът на ОС-Враца е уважил предявения ревандикационен иск,като в мотивите си подробно е обяснил защо ответниците не са могли да придобият собствеността по давност-наличието на забраната по отменения чл.59 на ЗТСУ и  липсата на визираните в чл.19 от ЗУТ предпоставки.Решението на ОС-Враца е обжалвано,но касационната жалба е оставена без разглеждане.

Гр.дело №939/2011 год. по описа на РС-Мездра е било образувано по иск на  “И.-К. е.”АД-с.З.,Община Мездра с правно основание чл.108 ЗС за осъждане на Х.Г.Н. и В.Ц.Н.,*** за отстъпване на собствеността и предаване на владението на недвижим имот,представляващ 800 кв.м. идеални части от УПИ ІХ-416,кв.40 по плана на с.Зверино.В исковата молба се твърди,че дружеството е собственик на УПИ ІХ-416,но с нотариален акт №141, том.ІV,нот.дело №983/1997 год. неправилно е признато право на собственост върху  част от този имот като придобит по наследство,делба и давностно владение от  ответниците.Ищецът е поддържал,че ответниците владеят имота без основание, което поражда правен интерес от предявяването на иска за собственост. В срока по чл.131 ГПК Х. и В. Н. са депозирали отговор,с който са оспорили изцяло предявения иск за собственост с довод,че са станали собственици на спорната част от имота на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност.Твърдели са,че от 11.06.1997 год. са установили добросъвестно владение върху тези 800 кв.м. от УПИ ІХ-416 по плана на с.Зверино,Община Мездра,което продължава и към датата на депозиране на исковата молба (19.09.2011 год.).

С решение №84/20.04.2012 год. РС-Мездра е отхвърлил иска,като в мотивите си е приел,че ищецът въобще не е доказал правото си на собственост. Решението на РС-Мездра е обжалвано и с решение №434/05.10.2012 год. на ОС-Враца по образуваното въззивно гр.дело №409/2012 год. е потвърдено,но с различни мотиви.Съставът на въззивния съд е приел за установено правото на собственост на ищеца върху целия УПИ ІХ-416,кв.40 по плана с.Зверино,но е приел също,че ответниците са придобили право на собственост върху спорните 800.00 кв. въз основа на продължило 10 и повече години давностно владение при наличието на визираните в чл.200 и чл.19 от ЗУТ предпоставки.Решението на ОС-Враца като необжалваемо е влязло в законна сила.

Гр.дело №1362/2012 год. по описа на РС-Мездра е образувано на 19.11.2012 год.,т.е след влизането в сила на решението на ОС-Враца по гр.дело №552/2012 год.,с което спорът по гр.дело №814/2011 год. на РС-Мездра е разрешен,и след влизането в сила на решението на ОС-Враца по гр.дело №409/2012 год.,с което спорът по гр.дело № 939/2011 год. на РС-Мездра е разрешен при изложените от въззивния съд мотиви.

Ищци по гр.дело №1362/2012 год. на РС-Мездра са ответниците по гр.дело №814/2011 год. и гр.дело №939/2011 год. на РС-Мездра,а ответник е ищецът по тези две дела,като твърдението на ищците е,че те всички заедно са установили и упражнявали съвместно владение върху общо 2225 кв.м.,представляващи реална  част от собствения на ответника  УПИ ІХ-416,кв.40 по плана с.Зверино.Първите четирима са собственици на 1425/7650 идеални части от имота по силата на нотариален акт за дарение №196,том І-ви,нот.дело № 1018/1999 год. на МРС,а петият и шестият са собственици на 800/7650 идеални части от целия имот по силата на нотариален акт №141,том ІV-ти,нот.дело №983/1997год. на МРС,като още през 1992 год. са започнали да владеят тези 2225 кв.м. като реална площ, владеят я и понастоящем.Но ответникът е предприел действия по оспорване на собствеността им,което обуславя правния им интерес от предявяване на иск за установяване правото им на собственост.

При тези си твърдения и доводи ищците са поискали от съда да постанови решение,с което да признае за установено по отношение на ответника,че те са собственици/съсобственици на 2225 кв.м,представляващи реална площ от УПИ ІХ-416,кв.40 по плана с.Зверино-целия с площ от 7650 кв.м.,при подробно описани съседи.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал отговор,с който е изразил становище за недопустимост на иска,като се е позовал на влезлите в сила решения по цитираните по-горе дела,с които спорът за собственост е разрешен.Изразил е становище и за неоснователност.

РС-Мездра е дал ход на исковата молба и на делото,събрал е писмени и гласни доказателства,изслушал е и специализирана съдебно-техническа експертиза. След извършване на тези съдопроизводствени действия е счел делото за изяснено от фактическа страна и в проведеното на 13.11.2013 год. е дал ход на устните състезания.Но в срока за произнасяне е отменил определението си за даване ход на устните състезания и е постановил обжалваното определение №791/14.12.2013 год.

За да приеме,че искът е недопустим,първоинстанционният съд е посочил,че претендираното от ищците Г.Н.К.,Я.Н. К., И.Д.М.,М.Д.М. право на собственост върху 1425 кв.м.  е отречено с влезлите в сила решения по гр.дело №814/2011 год. на РС-Мездра и гр.дело №552/2012 год.на ОС-Враца,в рамките на които е разгледан и положителен установителен иск за собственост като елемент от ревандикационния иск.И повторното заявяване на това право,вече съвместно с останалите двата ищци и като част от имот,образуван от претендирания от тези ищци и от собствения на ищците В.Н. и Х.Н. имот с площ от 800.00 кв.м.,не сочи на нов иск,а за предявяване на същото материално право,по което вече е налице произнасяне.

При всичко гореизложено настоящият състав приема,че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено,като на основание чл.272 от ГПК препраща и към изложените в него мотиви.Съображения:

Налице е съвпадение в предмета на приключилите гр.дело №814/2011 год. и гр.дело №939/2011 год. на РС-Мездра и образуваното след това гр.дело №1362/2012 год. на РС-Мездра-това е правото на собственост върху общо 2225 кв.м. от УПИ ІХ-416,кв.40 по плана с.Зверино,който въпрос е разрешен с влезли в сила решения,като механичното сборуване на двата имота-от 1425 кв.м. и 800 кв.м., не сочи на ново спорно право.Налице е и пълно съвпадение между страните,което е безспорно,въпреки че приключилите дела са две.

Различни са само твърденията за придобиване на правото на собственост,но следва да се отбележи,че ищците се позовават на факт-съвместно владение,който би следвало да е възниквал и съществувал към приключване на съдебното дирене по гр.дело №814/2011 год.  и гр.дело №939/2011 год.Такива доводи по гр.дело №814/2011 год. и гр.дело №939/2011 год. ответниците по тези дела-ищци по настоящето,не са правили,поради което въвеждането им в рамките на настоящето производство е недопустим опит за пререшаване на вече разрешените спорове за правото на собственост върху тези общо 2225 кв.м.

Извън гореизложеното и доколкото РС-Мездра е изложил доводи за недопустимост на предявения от първите четирима ищци иск,приемайки го като опит за пререшаване на въпроса за правото на собственост само върху 1425.00 кв.м.,следва да се отбележи,че с иска се цели пререшаване на въпроса и за правото на собственост върху притежаваните от ищците В.Ц.Н. и Х.Г.Н. 800.00 кв.м.А те безспорно нямат правен интерес от оспорване на едно свое право,което в конкретния случай е признато и с влязло в сила съдебно решение в производството по гр.дело №939/2011 год. по описа на РС-Мездра.      

При тези си съображения настоящият състав на Окръжен съд-Враца

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

           ПОТВЪРЖДАВА определение №791/14.12.2013 год. на Районен съд-Мездра по гр.дело №1362/2012 год. по описа на същия съд,с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на предявения пред него положителен установителен иск за собственост  с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                           2.