О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на 07.04.2014 год., в състав:

 

   Председател: ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                                                                     

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гр.дело N 102 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по иск на И.Д.Т. за признаване за установено по отношение на Национална агенция по приходите, гр.София и Държавен фонд "Земеделие", гр.София, че не дължи сумите по изпълнителен лист, издаден на 11.05.2005 год. по ч.гр.д.№ 02213/2005 год. на СРС в полза на втория ответник, както следва: 30 600,00 лева - главница, представляваща получен стоков кредит по силата на договор № 0100302/08.02.1999 год.; 612,00 лева - договорна лихва за времето от 15.02.1999 год. до 31.12.1999 год.; 21 100,00 лева - лихва за забава за периода от 01.01.2000 год. до 10.02.2005 год., поради изтекъл давностен срок.

В срока по чл.131 ГПК са постъпили отговори на исковата молба, в които ответниците НАП, гр.София и ДФ "Земеделие", гр.София на основание чл.119, ал.3 ГПК правят възражения за неподсъдност на делото и искания за изпращането му на компетентния Софийски градски съд, в чийто съдебен район се намират седалищата им.

Настоящият съдебен състав намира възражението на ответниците за основателно. Съобразно разпоредбата на чл.105 ГПК, уреждаща общата местна подсъдност, искът се предявява пред съда, в района на който е постоянния адрес или седалището на ответника. Разпоредбата на чл.108, ал.1 ГПК допълва, че исковете срещу държавни учреждения и юридическите лица се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище. Безспорно е, че адресът на управление и на двамата ответници е в гр.София, при което компетентен да разгледа предявения иск е Софийски градски съд. В исковата молба не се навеждат доводи, че спорът е възникнал от преки отношения с поделения /териториални структури/ на ответниците, за да бъде приложено изключението, визирано в чл.108, ал.1, изр.2 ГПК.

При изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че делото не му е подсъдно и на основание чл.118, ал.2 ГПК следва да бъде изпратено на надлежния Софийски градски съд, а производството по настоящето дело следва да бъде прекратено.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 102/2014 год. по описа на Врачански окръжен съд и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски градски съд.

Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: