О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд    гражданско        отделение

в   закрито    заседание на  22.04.2014г.    в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

         гр.    дело N` 160      по описа за  2014  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Като взех предвид направените с молби вх. № 2634/ 03.04.2012г., вх.№ 3028/17.04.2012г.,вх. № 2223/27.03.2014г.до председателя на ВрОС,с които се прави отвод на всички съдии от окръжен съд-Враца,с оглед заведените от него дела против съдии от съда и срещу самия окръжен съд-Враца,като отчетох,че отводите са приети от съдиите  на окръжния съд,на основание чл.22,ал.1 т.6 от ГПК, намирам ,че делото ще следва да се прекрати пред ВрОС и изпрати на Софийския апелативен съд,за произнасяне по чл.23 от ГПК и определяне на друг равен по степен съд за разглеждане на исковата молба на М.Д. *** против В.А.Л. ***.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр. д.№ 160//2014г.по опис на окръжен съд-Враца.

ДЕЛОТО  да се изпрати на САС за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

 

 

 

                             ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: