О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  търговско                    отделение

в   закрито    заседание на 08.04.2014г.                 в състав:

 

   Председател:Росица Иванова

Членове:Цветана Михайлова

        Радослава Симеонова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Михайлова

               ч.гр. дело N`221          по описа за  2014   г.

 

  Е.И.В. *** е подал частна жалба против отказа на ЧСИ В. Й. да  извърши исканото изпълнително действие по изп.дело №188/2009г.

В частната жалба се посочва,че ЧСИ е отказал да връчи поканата за доброволно изпълнение по горното изпълнително дело,което според жалбоподателя следва да стане по реда на чл.418 ал.5 от ГПК.Твърди се,че ЧСИ след образуване на изпълнителното производство не е предприел фактически действия по връчване на поканата за доброволно изпълнение и заповедтта за изпълнение. В жалбата се иска да се отмени отказа на на ЧСИ В.Й. с район на действие Врачански окръжен съд за връчване на поканата за доброволно изпълнение и заповедтта за изпълнение поради неспазване на законовата процедура и да се разпореди на ЧСИ да изпълни разпоредбата на ГПК за реда на връчване.

Постъпило е възражение срещу подадената частна жалба от  “Е. м.” ООД гр.С. представлявано от управителя Р. И.-М. чрез пълномощника и юристконсулт Б. Р..Във възражението се посочва,че частната жалба е неоснователна тъй като съгласно чл.44 ал.4 от ГПК поканата за доброволно изпълнение чието повторно изпращане е изискал Е.И.В. е връчена,което се удостоверява с подписана обратна разписка.Поканата съдържала всички необходими реквизити,включително и изходящ номер,следователно датата на изпращане следва да бъде отбелязана на документа удостоверяващ получаването съгласно чл.44 от ГПК.

В мотивите си по чл.436 ал.3 от ГПК ЧСИ В.Й. поддържа на първо място,че жалбата е недопустима тъй като в ГПК изчерпателно са изброени и посочени действията които може да обжалва длъжника.Освен това в мотивите се поддържа и че доводите на жалбоподателя са неоснователни тъй като са спазени изискванията на закона и в конкретния случай поканата за доброволно изпълнение е изпратена до длъжника по пощата с обратна разписка.Обратната разписка удостоверява получаването на поканата на 29.05.2009г.

Преценявайки оплакванията в частната жалба,възражението на взискателя и приложеното изпълнителни дело Врачанският окръжен съд намира следното :
        Изпълнително дело №188 /2009г. на ЧСИ В. Й. е започнало по молба на “Банка ДСК” ЕАД финансов център Враца против Т. М. А. с.К. ,К. Д. А. с.К. и Е.И.В. *** въз основа на изпълнителен лист от 18. 08.2008г. и заповед за изпълнение  издадени по ч.гр.дело №423/2008г.от РС Мездра. На 21.12.2009г. е сключен договор за прехвърляне на вземания между Банка ДСК ЕАД и “Е. Ф.” Хамбург Германия с действащ пълномощник “Е. М. ООД гр.С. и въз основа на подадена молба ЧСИ е конституирал като взискател “Е. Ф.” с действащ пълномощник “Е. м.”ООД.

На стр.126 от изп.дело е приложено копие от разписка връчена на 29.05.2009г. на длъжника Е.И.В. ***.

На 10.02.2014г. е постъпила молба от длъжника Е.И.В. с която моли ЧСИ В.Й. да му връчи поканата за доброволно изпълнение по делото и разпореждането на съда за издаване на изпълнителен лист както и заповедтта за изпълнение съгласно чл.418 ал.5 от ГПК.

С разпореждане на ЧСИ В.Й. от 10.02.2014г. е отказано на длъжника връчване на ПДИ тъй като същата е получена от него на 29.05.2009г.

Този отказ на ЧСИ да връчи отново покана за доброволно изпълнение  е предмет на обжалване по настоящето дело.

Съдът намира частната жалба за  недопустима.В чл.435 ал.2 от ГПК изчерпателно са изброени актовете и действията на съдебния изпълнител които могат да се обжалват от длъжника- постановлението за глоба,насочването на изпълнението върху имущество,което смята за несеквестируемо,отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това,че не е уведомен надлежно за изпълнението,както и постановлението за разноските.Отказът за връчване на покана за  доброволно изпълнение не е между изпълнителните действия които длъжникът може да обжалва.

 Ето защо следва да се остави без разглеждане подадената от Е.И.В. *** жалба против отказа от 10.02.2014г. на  ЧСИ В. Й. за връчване покана за доброволно изпълнение по изп.дело №188/2009г.

Водим от горното Врачанският окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от  Е.И.В. *** частна жалба против отказа на ЧСИ В.Й. от 10.02.2014г. за връчване на Покана за доброволно изпълнение по изп.дело №188/2009г.като недопустима.

Прекратява производството по делото.

Определението може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването на жалбоподателя.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........