О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско                      отделение,в   закрито    заседание на  14 април две хиляди и четиринадесета година,   в състав:

 

   Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

Членове:Пенка П.

                                  Мирослав Досов

 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- хальова

ч.гр.дело N` 249  по описа за  2014   г., за да се произнесе взе предвид:

   

Агенция за соц. подпомагане-София е подала чрез РС-Козлодуй  до ВОС частна жалба срещу определение №235/24.03.2014 г по гр.д.№318/2014 г по описа на КРСъд, с което производството по делото е прекратено  и исковата молба оставена без разглеждане.

ВОСъд констатира, че  по частната жалба не е внесена държавна такса в размер на 15 лв по сметка ВОС, тъй като  решаващият съдия с резолюция върху жалбата от 03.04.2014 г приема,че се  касае до претендирано от Агенцията за соц. подпомагане  с ИМ публично държавно вземане, поради което  не се дължало д. т. по частната жалба.

Резолюцията от 03.04.2014 г е незаконосъобразна, тъй като видно от ИМ  се касае до частно държавно вземане на АСП гр.София от  физ. лице- П. П.от гр.Козлодуй. То е частно държавно вземане, тъй като не е изрично посочено в разпоредбата на чл. 162 ал.2 от ДОПК като публично такова. Затова  с оглед разпоредбата на чл. 84 т.1  от ГПК, жалбоподателят АСП гр.София не е освободена от д.т. и дължи такава по частната жалба до ВОС.

   Водим от горното въз. състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№249/2014 г и връща същото на  КРСъд да извърши необходимото администриране за внасяне д.т. от 15.00 лв по частната жалба от страна на АСП гр.София.

 

  След комплектоване ч.ж. и с документ за платена д. т.  по сметка ВОС   делото да се изпрати  за разглеждане по същество от въззивната инстанция.

 

Определението е окончателно.

 

 

Председател:        Членове:1/              2/