ОПРЕДЕЛЕНИЕ ...

 

Врачанският окръжен съд , гражданско                     отделение,в   закрито    заседание на  14 април две хиляди и четиринадесета година,   в състав:

 

   Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

Членове:Пенка Петрова

                                  Мирослав Досов

 

като разгледа докладваното от съдията Мишонова- Хальова

ч.гр.дело N`259 по описа за  2014   г., за да се произнесе взе предвид:

    Д.Г.К. *** е подала жалба чрез ЧСИ с № 721 В. Й. от гр.В. по изп. д. №976/2013 г.

В жалбата се твърди, че съпруга  й е длъжник по посоченото изпълнително дело и когато отива  в РС гр.Козлодуй за получаване копие на дело №345/2013 г/ без посочване характера на делото/,установява , че били издадени и изпратени на длъжника Заповед за изпълнение  и  копие от изп. лист, които били издадени в пълно противоречие с чл. 418 ал.2 и ал.55 и чл. 412 т.11 от ГПК.

В края на жалбата  се прави  искане да се отмени разпореждането на КРСъд  и се обезсилят издадената заповед за изпълнение  и изпълнителен лист  както и всички незаконосъобразни действия на ЧСИ по изп.д.№976/2013 г.

    Т.В.Т.- кредитор по изпълнителното дело  пред ЧСИ В. Й. е подал отговор на частната жалба , че същата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Съгласно чл. 436 ал.3 от ГПК е приложено копие от изп. дело № 976/2013 г по описа на ЧСИ Й. както и писмени обяснения по жалбата от ЧСИ В. Й..

    Съд. състав, с оглед  жалбата приема , че  се  касае до обжалване действията на съдия- изпълнител,  но  не се посочват конкретно такива в жалбата , дори и след оставянето й без движение и указване на жалбоподателката да ги уточни.

В случая се иска и обезсилване  издадена заповед за изпълнение  и изп. лист от  КРСъд,което предвижда друга процедура пред ВОС. Видно е обаче, че двуседмичния срок по чл. 407 от ГПК е изтекъл  и  е  пропуснат  от длъжника по изп.д.  Д.К. - съпруг на жалбоподателката, тъй като ПДИ е получил на 01.07.2013 г.

    От друга страна  жалбоподателката  Д.К. не е нито кредитор , нито длъжник по изп.д.№ 976/2013 г по описа на ЧСИ В.Й.,при което  няма правосубектността да обжалва каквито и да е действия на съдия- изпълнителя  В. Й..По делото не се представя надлежно  пълномощно от жалбоподателката  да представлява длъжника К.

     При гореизложеното съд. състав приема ,че частната жалба е  недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане , а производството по делото бъде прекратено.

Водим от горното ВОС

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К. ***, против всички действия на ЧСИ В. Й. с № 721 гр.Враца по изп.д.№976/2013 г ,като недопустима.

 

    Прекратява производството по в. гр.д.№259/2014 г по описа на ВОС.

 

Определението подлежи на обжалване пред САС в едноседмичен срок.

 

 

 

                      Председател :

 

 

                        Членове:1/       2/