О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд     гражданско      отделение

в   закрито    заседание на   23.04.2014г.   в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

        МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

     в.ч.гр.    дело N`  271     по описа за  2014  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано по жалба на "Ж.И.П."ООД гр.София,представлявано от П. Г.М. чрез адв.К.Я.-М. против постановление за възлагане на недвижим имот от 22.03.2014г. по изп.дело № 2460/13г. по описа на ЧСИ Г.Б.,рег. № 722,с район на действие окръжен съд-Враца.От обстоятелствената част на жалбата се извлича,че се навеждат доводи за допуснати нарушения на закона,в конкретност на разпоредби на ТЗ при открита про-цедура по обявяване в несъстоятелност на длъжника,при наличието на която съдебният изпълнител е бил длъжен на основание чл.638, ал.1 от ТЗ да спре всички изпълнителни действия.Като не е сторил това,а е издал акта,който се обжалва,действията му се явяват незаконосъобразни и се иска тяхната отмяна.

В срока по чл.436,ал.3 от ГПК ответната на жалбата страна в лицето на взискателя ЕТ "С. Ф.",със седалище и адрес на управление в гр.С.,представляван от С. А. Ф.,чрез адв.Г. Т. дава писмен отговор,с който оспорва жалбата и поддържа,че е процесуално недопустима,тъй като липсва годен акт на съдебния изпълнител,подлежащ на обжалване.

В делото се съдържат писмените обяснения от ЧСИ Г.Б., според които действията му насочени към принудително изпълнение за удоволетворяване на взискателя,се ограничават до извършване на публична продан на 19.03.2014г. на недвижим имот-гора, соб-ственост на длъжника и обявяване на взискателя за купувач при проведеното наддаване.Посочва се,че постановление за възлагане не е съставено и не е издавано от него,при което счита жалбата процесуално недопустима.

Окръжният съд,след като отчете оплакванията в жалбата взе предвид становището на взискателя и мотивите на съдебния изпъл-нител и след като,сам,прецени и обсъди събраните в производ-ството доказателства,от фактическа и правна страна,приема след-ното:Жалбата е процесуално недопустима и като такава не може да бъде разгледана по същество.

Производството е образувано по молба на ЕТ "С. Ф.",представляван от С. А. Ф. със седалище в гр. С. по издаден изпълнителен лист от 15.08.2012г. по ч.гр.д.№ 36915/2012г. по описа на СРС,по силата на който "Ж.И.П."ООД,представлявано от П.Г.М. е осъдено да заплати на взискателя,в лицето на молителя:45 000 евро глав-ница,ведно със законната лихва върху главницата,считано от 02.08.2012г.до окончателното й изплащане;15 065.00 евро-лихва за забава за периода от 06.01.2009г. до 19.05.2012г.;938.75 евро-неустойка за периода 20.05.2012г. до 01.08.2012г.;6 342. лв. разноски в производството.Делото е образувано пред ЧСИ М. В.,рег. № 797,с район на действие окръжен съд-Благоев-град.Този съдебен изпълнител е започнал действия по събиране на задължението.Впоследствие ,на основание депозирана молба вх. № 4250/ 05.12.2013г. от взискателя,изпълнителното производство е прехвърлено пред ЧСИ Г.Б.,рег. № 722,с район на действие окръжен съд-Враца.Образувано е изп.д.№ 2460/2013г. пред този съдебен изпълнител,който от своя страна е уведомил длъжника-жалбоподател за извършеното прехвърляне,като е започнал действия по принудително събиране на задължението.Наложена е възбрана върху поземлен имот с идентификатор 12259.293.60 по КК на гр.Враца,представляващ широколистна гора в м."Курт тепе",с площ по КК 19 995 кв.м.,за който имот е установено,че е собственост на длъжника.Насрочени са опис и публична продан.За тези действия длъжника е бил уведомяван своевременно,видно от книжата към копието от изпълнителното дело.На 19.03.2014г.съдебният изпъл-нител е пристъпил към реализиране на насрочената публична продан на възбранения имот-широколистна гора,като се приети надва-телните предложения.На основание чл.492,ал.1,предл.3 от ГПК за купувач е обявен взискателя,а сумата за която е реализираната публичната продан е 10 500 лв.,която той следвало да внесе в седемдневен срок от приключване на проданта.За това действие страните по делото са уведомени с нарочно съобщение от 24.03.2014г.Други действия след това съдебният изпълнител не е извършвал.Липсва  постановление за възлагане на имота както с дата 22.03.2014г, така и с такава от 20.03.2014г.,каквито поста-новления са упоменати в жалбата.Тази констатация се установява както от приложените книжа към делото,така и от обясненията на съдебния изпълнител по чл.436,ал.3 от ГПК.При това положение, постъпилата жалба вх. № 01565/24.03.2014г. няма годен предмет. Такъв акт,какъвто е посочен в нея,подлежащ на обжалване при хипотезата на чл.435,ал.3 от ГПК,не е бил съставен.Липсват данни и заплащане на сумата по проведената публична продан.При това положение жалбата се явява преждевременно предявена,което я прави процесуално недопустима.Като такава ще следва да се остави без разглеждане.Всички наведени в нея доводи за незаконо-съобразност на действията на съдебния изпълнител и нарушение на разпоредбата на чл.638,ал.1 от ТЗ биха имали значение,при произнасяне по същество,каквото в случая е недопустимо,предвид на липсата на акт,подлежащ на обжалване.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата вх. № 01565/24.03.2014г. на "Ж.И.П."ООД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление в гр.С.,р-н Средец,представлявано от П. Г. М. чрез адв.К.Я.-М.против постановление за възлагане на недвижим имот от 22.03.2014г. като процесуално недопустима.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред САС в седмичен срок,считано от датата на уведомяване на страните.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........