ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по въззивно гражданско дело № 128/2014 г. по описа на ВрОС

от мл. съдия Мария Александрова

 

Не подкрепям становището на мнозинството от съдебния състав, че извършването на делбата в случая следва да се осъществи посредством разпределяне на имотите на основание чл. 353 ГПК. Вярно е, че няма жалба в тази насока, но прилагането на способите за делба е уредено с императивни правни норми, за правилното приложение на които въззивният съд следи служебно, като при необходимост има право да събира доказателства. Според мен при равни дялове на съделителите и при липса на каквито и да било причини да не се съставят дяловете по основното експертно заключение (л. 69-71 от първоинстанционното дело) и да не се тегли жребий трите земеделски имота следва да се поделят именно чрез теглене на жребий. Няма пречка въззивният съд да изпрати това заключение до О "СЗ" град Криводол за изготвяне на нужните скици. Мнозинството на съдебния състав, както междувпрочем и районният съд, е постановил решението си в противоречие с т. 5 от Постановление № 7 от 28.11.1973 г. по гр. дело № 6/1973 г. на Пленума на ВС. Твърдя, че в момента интересите на нито един от съделителите не са защитени в достатъчна степен.

 

 

                                                                            Мл. съдия: