Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  15.04.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско                   отделение в

публичното заседание на 18.03.2014г.                      в състав:

 

Председател:Цветана Михайлова

    Членове:

                                     

в присъствието на:

прокурора                      секретар И.М.

като разгледа докладваното  от  Михайлова             

                 т. дело N`100         по описа за 2012   год.

 

“Специализирани болници за рехабилитация –Национален комплекс”ЕАД със седалище и адрес на управление гр.С. район “С.” бул.”В.Л.””№** ЕИК ***представлявано от А. С. чрез адв.Е.С. *** е предявил срещу “С.-Д”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.М. ул.”Ц. Ц.”№** представлявано от управителя А. К. иск с правно основание чл.92 ал.І от ЗЗД във  вр. с чл.79 ал.І от ЗЗД за сумата 212 849.88лв.В исковата молба се твърди,че между страните има неуредени търговски отношения произтичащи от договори сключени по Наредбата за възлагане на малки обществени  поръчки: Договор за извършване на строително-монтажни работи  от 19.01.2009г. и Договор за СМР от 31.03.2009г.По първия договор ответното дружество е следвало да извърши основен вътрешен ремонт на База 2 /бивш детски санаториум/ филиал Хисар.На 31.03.2009г. е сключен втори договор за извършване на допълнителни СМР на същия обект.Според клаузите на договорите ищецът е заплатил 50% от стойността чрез банкови преводи.Останалата стойност на СМР следвало да се заплати след актуване на извършената работа  с Протокол /Акт образец 19/ и подписване на приемо-предавателен протокол.Според уговореното ответникът е следвало да извърши СМР до 25.06.2009г.По втория договор ответникът е следвало да извърши допълнителните СМР до 05.07.2009г.,което не е станало.

Поради неизпълнението в уговорените срокове ищецът смята,че ответното дружество дължи  неустойката уговорена в чл.10.1,раздел Х  Санкции и на двата договора.

Представени са писменни доказателства подробно изброени в исковата молба.

В  срока по чл.367 ал.І от ГПК ответникът е подал писмен отговор,с който възразява,че не дължи претендираната сума.Според него дори  и да е имало уговорена клауза за неустойка в сключените договори тя е нищожна съгласно чл.26 от ЗЗД.Страните според него не могат да уговарят свободно неустойка за неизпълнение на парично задължение.Освен това ответникът се позовава на чл.83 ал.І от ЗЗД според който неизпълнението от тяхна страна по договорите се дължи и на обстоятелства,за които кредиторът е отговорен и затова ответникът следвало да се освободи от отговорност.

На основание чл.193 от ГПК ответното дружество е оспорило представените с исковата молба писменни доказателства-Констативен протокол от 18.12.2009г.,  Опис на недовършени и лошо извършени видове СМР с дата 21.12.2009г.,Констативен протокол за сравняване на  количествата СМР по КСС и  действително  извършени  към  31.05.2010г.Оспорва се както съдържанието така и подписите на лицата които са ги  съставили и подписали.

Поискано е да се допуснат гласни доказателства.

В допълнителна искова молба ищецът взема отношение по направените възражения.

Заявява,че ще се ползва от представените и оспорени документи.

 Ответникът е подал допълнителен отговор,с който поддържа становището си за нищожност на уговорената клауза за неустойка.Поддържа че забавеното изпълнени се дължи на липсата на съдействие за изпълнение на договорените работи от  страна на ищеца.

По делото са представени писменни доказателства- Договор №РД-05-5/19.01.2009г.,Фактури,Протокол Акт 19,Договор №РД-05-43/31.03.2009г.Констативни протколи,писма от Директора на “СБР” Национален комплекс ЕАД до “С.-Д”ЕООД,Уведомително писмо от Л.Б. инвеститорски контрол и техническия ръководител при фирма “С.-Д”ЕООД,Писмо от инвеститорския контрол Л.Б. до прокуриста на “СБР”,финансово предложение от  “С.-Д”ЕООД до “СБР-НК”ЕАД .

Разпитани са свидетелите- И. П.П.,К.А.И.,В.С.Ц..

Допусната и изслушана е и специализирана технечиска експертиза която е изготвила основно и допълнително заключение.

Преценявайки  събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност Врачанският окръжен съд намира следното от фактическа страна:

Видно от приложените писменни доказателства между ищеца “СБР-Национален комплекс”ЕАД София и ответното дружество “С.-Д” гр.М. по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки са сключени Договор за извършване на строително-монтажни работи №РД-05-5/19.01.2009г. с предмет извършване на основен  вътрешен ремонт на База 2/бивш детски санаториум в  “СБР-НК” филиал Хисар и Договор за извършване на строително-монтажни работи №РД-05-43/31.03.2009г. с предмет:Допълнителни строително – ремонтни работи на обект основен вътрешен ремонт на База 2/бивш детски санаториум/ филиал Хисар.Според чл.3.2 от Договорите възложителят  е поел задължение в срок от пет работни дни от датата на сключване на договорите да заплати 50% от стойността за договорената работа.Видно от приложените фактури и извлечения от банковите сметки на изпълнителя възложителя е изпълнил това си задължение и е платил определените суми.

 Съгласно чл.3.23 от двата договора възложителят е следвало да заплати остатъка от стойността на всеки от договорите,след актуване на действително извършената работа с Протокол  АКТ образец 19 и подписване на приемо-предавателен проткол.

Съгласно първия от договорите ответникът е поел задължението да изпълни всички СМР в срок от 150 календарни дни от датата на започване и срокът за изпълнение е изтекъл на 25.06.2009г.

По втория договор ответникът е поел задължение да изпълни СМР в срок 90 календарни дни от датата на започване и срокът е изтекъл на 05.07.2009г.

Тъй като ответникът не е изпълнил в определените срокове всички СМР ищецът е изпратил на 28.01.2010г. писмо получено от “С.-Д”ЕООД.С него ищецът е поискал връщане на изплатените суми по договорите поради неизпълнение на задълженията.В писмото е отправена и покана за довършване на договорените строително-ремонтни работи в срок до 31.03.2010г.

На 16.04.2010г. ищецът е изпратил на ответника покана като е отправил едностранно изявление за прекратяване на договорите поради забавеното изпълнение.Съставен е и констативен протокол за сравняване на количествата СМР по КСС и действително извършени и измерени такива към 31.05.2010г.Ищецът е предявил иск по чл.92 от ЗЗД за заплащане на уговорената неустойка в размер на 0.2 % на ден,но не повече от 8% от стойността на всеки от договорите.

Ответникът оспорва предявените искове,като се позовава на нищожност на клаузата предвиждаща в договорите заплащане на неустойка и алтернативно намира,че исковете са неоснователни тъй като предвидените СМР не са довършени поради липса на съдействие от страна на ищеца.

По делото е разпитана като свидетел И.П. която работи като гл.счетоводител в ищцовото дружество  филиал Хисар.Тя заявява,че ремонтът в Хисар още не е завършен,но не може да каже какви са причините.Заявява,че през м.декември 2009г. когато са отворили сградата са  констатирали  много недовършени неща.Но тогава поне можело да се приеме,че е извършван ремонт докато в момента когато свидетелства сградата е в мухъл,има много недовършени неща по физиотерапия,по водолечение.Свидетелката не може да каже ремонта на покрива от коя фирма е правен.

Свидетелят К.  И. заявява,че е търговски пълномощник на ответното дружество и баща на управителката.Тяхната фирма “С.-Д” е правила вътрешен ремонт на сградата на санаториума в гр.Хисар.Покривна изолация и външен ремонт е правила друга фирма”Е.”Козлодуй.При извършване на вътрешния ремонт са констатирали и уведомили инвеститора,че има проблеми с покривната хидроизолация и са се получили течове.При приемане на извършените ремонтни работи на два-три месеца са изготвяни протоколи,като е имало и забележки от възложителя,но веднага са отремонтирали и оправяли.

През м.март или м.април 2010г. д-р С. управител на Санаторно курортния комплекси издал заповед работниците на “Скорпион” да не стъпват в обекта.Според свидетеля изпълнителя отправял писма до ищеца с искане да се разберат как да довършат  работата.Относно монтирането на вани за физиотерапия и водолечение свидетелят обяснява,че монтирането не е извършено тъй като няколко пъти ръководството на възложителя е променяло параметрите и изискванията за тези вани.След това д-р С. е издал заповед точно от коя фирма да се снабдят с тези вани.В търговската фирма заявили,че имат само три броя  от този вид и размер,а останалите могат да доставят след шест месеци.Свидетелят установява,че втория договор е сключен тъй като се е оказало,че е необходимо да се извършат някой работи преди да се изпълняват предвидените с първия договор за ремонт.Също така се установява,че е липсвал проект за ремонтни работи така например да се подменят тръби,но какви тръби ,какви радиатори  не е уточнено от възложителя.За ваните също не е имало проект как да се монтират.Според И. при смяна на ръководството на СБР и идването на новото ръководство са се променили и изискванията за извършването на ремонта.

Свидетелят В.Ц. е работел в ответната фирма като строителен техник и конкретно е участвал при ремонта на санаториума в Хисар.От две години не работи към  “С.-Д”ЕООД.Като специалист свидетелят заявява,че за да се извърши строителна дейност трябва да има проект,било за конструкция,В и К и др.Твърди че проекти не е имало за нито една дейност предвидена по договорите.Наложило се е да се направят проекти за всяка дейност и тъй като сградата е голяма това е забавило отпочването на ремонтните работи.Проблеми и забавяне имало и при доставката на вани-купени били едни след това се оказало че следва да са с други параметри.Имало и писмо от коя фирма точно да се доставят ваните.Тъй като от тази фирма имало само три вани другите следвало да доставят след шест месеци и в крайна сметка на са закупили от тази фирма тъй като не е удовлетворявало инвеститора.Инвеститорски контрол на обекта е бил Л.Б./за който в процеса се установи,че е починал/поради което не бе разпитан и като свидетел.Според св.Ц.  след като е направен проект за отделните дейности по ремонта се оказало,че много от СРР не са обхванати и предвидени в  количествено-стойностната сметка.Следвало е да се вложат и други материали и да се извършат и други дейности които не са били предвидени и остойностени.

По делото бе разпитан като свидетел и директора на “Специализирани болници”Хисар д-р С. Й. Т..Той обяснява че от 2008г. работи като лекар в Хисар и там е бил включен в комисия заедно със счетоводителя П. и Л.Б. инвеститорски контрол на обекта “ремонт на бивши детски санаториум Хисар за приемане на СМР извършени от фирма “С.” Мездра.комисията е направила огледа и констатациите са отразили в  изготвения констативен протокол.Според свидетеля има недовършени работи и затова сградата/Бивш детски санаториум/не работи.Има течове в сградата но свидетеля не може да определи  на какво се дължат.Към самия свидетел представители на фирма “С.”не са се обръщали за съдействие.

По делото е изслушано заключението на вещото лице инж.Д.В..Тя обяснява,че има недовършени работи по ремонта  но те са малко и сградата може да се пусне в експлоатация тъй като обекта  в голяма степен е завършен.Според вещото лице най голям проблем са течове,които идват от покрива и по фугите.При огледа е констатирано че в санитарните помещения имало течове но те са от незатворени или лошо затворени кранове и поради необитаемата сграда.Вещото лице констатира,че са извършени допълнителни строително -ремонтни работи от ответната фирма,което е наложено от необходимостта сградата да стане обитаема.

В заключението си вещото лице е изчислило въз основа на представените по делото документи,че  неизпълнените СМР по първия договор от 19.01.2009г.са в размер на 152 504.05лв.,а по втория договор са на стойност 148 301.70лв.

Изчислена е и стойността на извършените от ответната фирма СРР,които не са включени в количествено-стойностните сметки по двата договора и е в размер на 89 982лв. или след като бъде приспадната тази стойност общата стойност на неизпълнените СМР по двата договора е изчислена на 210 824лв.

В заключението си вещото лице е посочило,че качеството на извършените строителни работи на обекта е добро.Налице са повреди по  изпълнени СМР  вследствие течове от покрива и по фуги,както и поради течове в сервизни помещения от  недобро стопанисване на обекта.Налице са и неизпълнени видове строителни работи,както и недовършени такива,поради липса на проект и детайли.

Предвид така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

От доказателствата по делото се установява и съдът приема,че между страните са налице договорни отношения по силата на които ответникът е поел да извърши  основен вътрешен ремонт на База 2/Бивш детски санаториям/ в СБР НК филиал Хисар и допълнителни ремонтни работи на същия обект.

В договорите е предвидено в чл.10.1. При забава на изпълнителя в сроковете за извършване и предаване на дейностите предмет на договора да дължи неустойка в размер на 0.2% на ден,но не повече от 8% върху стойността на целия договор.Възложителят безусловно удържа сумите за неустойка от плащания към изпълнителя.

За да бъде ангажирана отговорността на ответника по иска по чл.92 от ЗЗД е необходимо да са налице следните предпоставки-да съществува задължение,това задължение да не е изпълнено или да не е изпълнено точно,неустойката да е уговорена между страните,кредиторът да е изпълнил задължението си.

От разпита на свидетелите и заключението на техническата експертиза се установява,че ответното дружество не е изпълнило в уговорените срокове задължението си да извърши определените строително-ремонтни работи.Вещото лице установява че повечето ремонтни работи са извършени и то качествено и неизвършените такива са незначителни.

Вината за неизпълнените ремонтни работи е обаче изключително на възложителя.Установява се  както от свидетелите техническия ръководител Ц. така и от заключението на вещото лице,че за повечето дейности не е имало изготвени проекти,което е наложило възлагане на такива.В количествено-стойностните сметки  не са били отразени работи и материали които се е наложило да се изпълняват и влагат.От писменната кореспонденция приложена към делото се установява и блокиране на ремонта заради издавани заповеди от ръководството на ищеца и некомпетентен избор на вани за рехабилитация и водолечение.Така безспорно установено е,че в част от помещенията има течове от зле ремонтирания от друг изпълнител покрив и от не добро стопанисване на обекта,а не от лошо изпълнение на ремонтните работи от ответника.
Всички доказателства установяват,че ищецът  не е осигурил дължимото съдействие за изпълнение в срок на договорените работи.Затова съдът намира,че е налице хипотезата на чл.83 ал.І от ЗЗД и длъжникът макар и не изпълнил в срок договорените строително ремонтни работи не следва да носи отговорност за обезщетението предвидено чл.10.1 от договорите между страните.

С оглед на гореизложеното следва да се отхвърли като неоснователен предявения иск за заплащане на сумата от 212 849.88лв.от които   неустойка в размер на 142 009.88лв.  начислена върху стойността от 1 775 123.56лв. без ДДС по сключен Договор №РД-05-5/19.01.2009г. считано от 26.06.2009г. до 04.08.2009г.,неустойка в размер на 70 840лв. начислена върху стойността от 885 500 лв. без ДДС по сключен договор №РД-05-43/31.03.2009г. считано от  06.07.2009г. до 14.08.2009г. и законната лихва за забава от 22.06.2012г. до окончателното изплащане на горната сума.

При този изход на делото следва да се присъдят на ответника направените разноски в размер на 1 800 лева за адвокатско възнаграждение.

Водим от горното Врачанският окръжен съд

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс ЕАД София срещу “С.-Д”ЕООД гр.М. иск за сумата 212 849.88лв от които   неустойка в размер на 142 009.88лв.  начислена върху стойността от 1 775 123.56лв. без ДДС по сключен Договор №РД-05-5/19.01.2009г. считано от 26.06.2009г. до 04.08.2009г.,неустойка в размер на 70 840лв. начислена върху стойността от 885 500 лв. без ДДС по сключен договор №РД-05-43/31.03.2009г. считано от  06.07.2009г. до 14.08.2009г. и законната лихва за забава от 22.06.2012г. до окончателното изплащане на горната сума.

ОСЪЖДА Специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс ЕАД София да заплати на “С.-Д”ЕООД гр.М. сумата 1 800/хиляда и осемстотин/лева за адвокатско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                Окръжен съдия: