Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Гр.В.,01.04.2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

публичното заседание на  25.03.2014 год.,при закрити врати      в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар М.К.

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N12        по описа за 2014  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.625 от ТЗ във вр. с чл.630 ал. 2 от ТЗ.

    С молба вх.№898 от 06.02.2014 год. „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД/”БАКБ”АД/,със седалище и адрес на управление –гр.С. , ул. ”С.” №* , ЕИК**, представлявана  от Изпълнителните директори –В. С. С. и Т.И.К.,чрез пълномощника юрк.Т. Д. , със съдебен адрес: гр.С. , ул.”С.”№* е поискала да се обяви неплатежоспособността на „Р.”АД ЕИК***,със седалище и адрес на управление гр.В.,”Х. –в. з.”,Завод „М.”,ет.*,стая *,представлявано от А. С. Г.,ЕГН**********,да се определи началната  дата на същата 20.09.2011 год.и да се открие производство по несъстоятелност при условията на неплатежоспособност на дружеството, да се постанови обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника,да се обяви в несъстоятелност и се постанови прекратяване на дейността на длъжника,да се прекратят правомощията на органите на длъжника,да бъде лишен от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото,включено в масата на несъстоятелността и съдът да постанови започване на осребряване на имуществото включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество.

 

 В молбата се твърди,че кредиторът има изискуеми вземания срещу длъжника,произлизащи от търговска сделка Договор за банков кредит от 15.07.2005 год.,сключен между БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД/”БАКБ”АД/ и ЕТ”Н. Г.”със седалище и адрес на управление гр.С. и Анекси към него-№1 от 17.11.2005 год.,№2 от 02.03.2006 год.,№3 от 03.11.2006 год.,№4 от 20.11.2007 год.,№5 от 28.03.2008 год.,№6 от 31.03.2008 год.,№7 от 20.06.2008 год.,№8 от 25.08.2008 год.,№9 от 17.09.2008 год.,№10 от 18.02.2009 год.,№11 от 20.08.2009 год.,№12 от 19.07.2010 год.,№13 от 20.12.2010 год. и №14 от 01.08.2011 год.,който по силата на §3 на Анекс №5 от 28.03.2008 год.е обезпечен с поръчителството на „Р.”АД ЕИК***,като е договорена солидарна отговорност на  поръчителя със заемателя за всички парични задължения произтичащи от договора и анексите към него.Главното задължение на „Р.”АД ,съгласно §2 от Анекс №5 от 28.03.2008 год. е обезпечено и чрез учредяване на ипотека върху собствен на дружеството имот,представляващ Апартамент №67,находящ се в гр.С.,СО,район Н. на 08.07.2008 год.

    Поддържа се от молителя,че общият размер на предоставените и усвоени средства по кредита е 622 200.00 евро,като последното плащане на дължими суми по договора е в размер на 2 600.00 евро,извършено на 20.09.2011 год.,когато е погасена частично дължима лихва по Договор за банков кредит от 15.07.2005 год.След тази дата длъжникът е спрял плащанията към Банката.По реда на заповедното производство кредиторът се снабдил със заповеди за изпълнение и изпълнителни листове сумата 67400 евро-представляваща част от просрочена главница от 622 200 евро по договор за банков кредит от 15.07.2005 год.,ведно със законната лихва за периода от 01.02.2013 г. до изплащане на вземането и 4404.13лв. разноски,срещу длъжника по кредита и поръчителя „Р.”АД и изпълнителен лист от същата дата,заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 08.04.2013 год. издадена от СРС за сумата 40000 евро – представляваща неплатени и предсрочно изискуеми вноски по договор за кредит от 15.07.2005 год.,ведно със законната лихва за периода от 01.02.2013 год. до изплащане на вземането и 2 796.99 лв. разноски по делото, срещу длъжника по кредита и поръчителя „Р.”АД и изпълнителен лист от същата дата,заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 14.02.2013 г. издадена от СРС за сумата 6800 евро – представляваща неплатени и предсрочно изискуеми вноски по договор за кредит от 15.07.2005 год.,ведно със законната лихва за периода от 01.02.2013 год. до изплащане на вземането и 265.99 лв. разноски по делото, срещу длъжника по кредита и поръчителя „Р.”АД и изпълнителен лист от същата дата,представляващи част от изискуемата главница по Договора за кредит от 15.07.2005 г. в общ размер на 538 054.34 евро.

Според молителя, тъй като длъжникът не е изпълнил  задълженията обективирани в тях,това сочи  ,че не е в състояние да изплати паричните си задължения,които са безспорни и изискуеми и произтичат от сключената абсолютна търговска сделка-цитирания договор за банков кредит/чл.430 от ТЗ/.Като поддържа,че има срещу длъжника изискуемо парично вземане в размер на  538 054.34 евро,което същият не може да изпълни незабавно,както и че затрудненията не са временни,молителят поддържа,че са налице условията по чл.608,ал.1 от ТЗ .

  Съдът разпредели доказателствената тежест,като указа на страните,че в тежест на молителя е да докаже,че притежава непогасено изискуемо парично задължение по Договор за банков кредит от 15.07.2005 год. и анекси към него,както и обстоятелството,че длъжникът е  спрял плащанията.

В тежест на длъжника-ответник по молбата е да обори презумпцията по чл.608,ал.2 ТЗ като докаже ,че е изпълнил задължението си или че разполага с имущество достатъчно за покриване на задълженията му без опасност за интересите на кредиторите.

С молба постъпила в съда на 17.02.2014 год. с вх.№1221 , ”Л.”ООД ЕИК ***,със седалище и адрес на управление  гр.С., район”К.с.”,ул.”К.”№* , представлявано от И. П. М.-управител,чрез адв. М.М. *** е поискал да се присъдени към молба вх.№898 от 06.02.2014 год.на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД /”БАКБ”АД/,със седалище и адрес на управление –гр.С. ,ул. ”С.” №*  ЕИК***, представлявана  от Изпълнителните директори –В. С. С. и Т. И. К.,чрез пълномощника юрк.Т. Д.,със съдебен адрес: гр.С. , ул.”С.”№*,с която банката е поискала да се обяви неплатежоспособността на „Р.”АД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.В.,”Х.–в. з.” , Завод „М.”,ет.*,стая *,представлявано от А. С. Г.,ЕГН**********,да се определи началната  дата на същата 20.09.2011 год.и да се открие производство по несъстоятелност,като предлага за временен синдик да бъде назначена П. Д. Ц. –Н. от гр.С.,която е представила по делото изискуемите се документи.

    В молбата се поддържа,че дружеството е кредитор на длъжника „Р.”АД,ЕИК ,със седалище и адрес на управление гр.В.,по силата на Договор за цесия от 26.08.2010,сключен между „С. И. Л.”,със седалище в Лондон,Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия и „Л.”ООД,по силата на който е прехвърлено вземане в размер на 221 471.09 лв.,като длъжника е уведомен в писмен вид в деня на подписване на договора.

    С Определение №86 от 25.02.2014 год. съдът допусна присъединяването на ”Л.”ООД ЕИК ***,със седалище и адрес на управление  гр.С., район”К. с.” , ул.”К.”№* , представлявано от И. П. М.-управител към молба вх.№898 от 06.02.2014 год.на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД/”БАКБ”АД/,със седалище и адрес на управление –гр.С. ,ул. ”С.” №*  ЕИК ***, представлявана  от Изпълнителните директори –В. С. С. и Т.И. К.,чрез пълномощника юрк.Т.Д.,със съдебен адрес: гр.С. , ул.”С.”№*,с която банката е поискала да се обяви неплатежоспособността на „Р.”АД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.В.,”Х. –в. з.” , Завод „М.”,ет.*,стая *,представлявано от А.С. Г.,ЕГН**********,да се определи началната  дата на същата 20.09.2011 год.и да се открие производство по несъстоятелност при условията на НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ на дружеството.

    В съдебно заседание присъединилият се кредитор чрез адв.М. поддържа,че за дата на неплатежоспособността следва да се определи 31.12.2013 год. към която дата длъжникът е станал неплатежоспособен.

    В същото съдебно заседание длъжникът чрез адв.Ч.,застъпва становище,че не са налице условията на чл.630,ал.2 ТЗ,тъй като по делото няма данни,че със своите действия „Р. „АД застрашава интересите на своите кредитори.

        След като анализира и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната логическа и пР. връзка,от фактическа страна съдът приема за установено следното:

        На първо място следва да се отбележи служебно известния на съда факт,че по молба на длъжника „Р.”АД,ЕИК **,със седалище и адрес на управление гр.В. , ”Х. –в. з. , Завод „М.”,ет.*,стая * , представлявано от А.С.Г. на основание чл.625 от ТЗ е образувано т.д.11/2014г. по описа на Окръжен съд-В.,което е спряно на основание чл.629,ал.3 от ТЗ след образуването на настоящото производство с Определение №47 от 06.02.2014 год.

        Страните са търговци по смисъла на чл.1 от ТЗ.С молбата на първоначалния кредитор БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД/”БАКБ”АД/,със седалище и адрес на управление –гр.С. ,ул. ”С.” №*  ЕИК ***,е представено уведомление по чл.78 от ДОПК.

    С молбата на банката са представени:заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ от 25.03.2013 год. издадена от СРС по чл.417 от ГПК за сумата 67400 евро-представляваща част от просрочена главница от 622 200 евро по договор за банков кредит от 15.07.2005 год.,ведно със законната лихва за периода от 01.02.2013 г. до изплащане на вземането и 4404.13лв. разноски,срещу длъжника по кредита и поръчителя „Р.”АД и изпълнителен лист от същата дата,заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 08.04.2013 год. издадена от СРС за сумата 40000 евро – представляваща неплатени и предсрочно изискуеми вноски по договор за кредит от 15.07.2005 год.,ведно със законната лихва за периода от 01.02.2013 год. до изплащане на вземането и 2 796.99 лв. разноски по делото, срещу длъжника по кредита и поръчителя „Р.”АД и изпълнителен лист от същата дата,заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 14.02.2013 г. издадена от СРС за сумата 6800 евро – представляваща неплатени и предсрочно изискуеми вноски по договор за кредит от 15.07.2005 год.,ведно със законната лихва за периода от 01.02.2013 год. до изплащане на вземането и 265.99 лв. разноски по делото, срещу длъжника по кредита и поръчителя „Р.”АД и изпълнителен лист от същата дата.

     Разгледана по същество,молбата за откриване на производство по несъстоятелност е основателна.

    За извършването на експертен анализ на икономическото състояние на длъжника по делото е допусната и изслушана специализирана съдебно-счетоводна експертиза,чието заключение не се оспорва от страните и се възприема от съда.

     От приложените към молбата писмени доказателства и заключението на назначената  от съда на основание чл.621а,ал.1т.2 ТЗ икономическа експертиза се установява,че сумата на актива и на пасива на счетоводния баланс на длъжника към 31.12.2011 год. е 2197 хил.лв.,реализиран финансов резултат –загуба 13 хил. лв.,дълготрайните активи са на стойност 187 хил.лв.Към 31.12.2012 год. е 2575 хил.лв.,реализирания финансов резултат е 3 хил.лв.печалба,дълготрайните активи са на стойност-186 хил.лв.,Към 31.12.2013 год. е 43 хил.лв.,реализирания финансов резултат е 283 хил.лева загуба,дълготрайните активи са на стойност -13 хил.лв.Сумата на актива и пасива към 06.02.2014 год.-датата на подаване на молбата е 43 хил.лв.,реализиран финансов резултат  0.Вещото лице е констатирало,че към 31.12.2013 год. и 06.02.2014 год. основният дълготраен материален актив на дружеството е Апартамент офис,находящ се в С.,върху който има учредена ипотека от молителя във връзка с поръчителството на длъжника по договора за банков кредит,двата леки автомобила също са запорирани.

        За разглежданите периоди 2011 г. и 2012 год. длъжникът е притежавал дългосрочни финансови активи през 2011 год. и 2012 год. на стойност 1700 лв. и 74 900 лв.През 2013 год. дългосрочните инвестиции са продадени и към 06.02.2014 год. дружеството не разполага с такива.

     Текущите краткотрайни активи към 31.12.2011 год.,са общо в размер на 1933 хил.лв.,в т.ч.-материални запаси 2 хил.лв.,вземания -1926 хил.лв., парични средства-5 хил.лв. Към 30.11.2012 год. наличните краткотрайни активи на дружеството са общо в размер на 2312хил.лв.,в т.ч. вземания-2308 хил.лв.,парични средства-4 хил.лв.Към 31.12.2013 г.наличните краткотрайни активи на дружеството са общо в размер на 30 хил.лв. в т.ч. вземания-30 хил.лв.Към 06.02.2014 год.-датата на подаване на молбата данните са същите. Съотношението между общата стойност на краткотрайните активи и общата стойност на краткосрочните пасиви към 31.12.2011 год. е 0.8982, към 31.12.2012 год. е 0.9149 ,към 31.12.2013 г. е 0.1079,към 06.02.2014 год. е 0.1079 с включени задължения към НАП 0.1045,което означава,че краткотрайните материални активи и парични средства,с които разполага дружеството към тези дати  не са достатъчни да покрият краткосрочните задължения към кредиторите.Видно от изнесените данни наличните активи,с които разполага дружеството и  биха могли да се отчетат като бързо ликвидни/вземания-30хил. лв. и бавно ликвидни активи ДМА-13 хил.лв./не могат да покрият краткосрочните  задължения на дружеството . Задълженията на дружеството,към 31.12.2011 год. са в размер на 2 119 480.31,към 31.12.2012 год.-2 487 970.74,към 31.12.2013 г. са 279 304.03,към 06.02.2014 год.-279 304.03,с включени задължения към НАП-286 588.89 лв.

     Ликвидността показва способността на длъжника да извърши своите текущи плащания към кредиторите.По този начин се оценява възможността за бързо погасяване на наличните краткосрочни задължения.

     Коефициентът на обща ликвидност към 31.12.2011 год.,2012 г.,2013 г. и 06.02.2014 год. е със следните стойности:0.898,0.9149,0.1079,0.1079,с вкл. задължения към НАП е 0.1045.Под единица е и коефициентът за бърза и незабавна ликвидност.Коефициентът на абсолютна ликвидност е под единица  към 31.12.2011 год. и 31.12.2012 год. и с нулеви стойности за останалите периоди.

     За да може дружеството да посрещне краткосрочните си задължения,то краткотрайните активи трябва да бъдат поне равни на задълженията,т.е съотношението трябва да има стойност по-голяма или Р. на единица.

     Всички показатели за разглеждания период са под единица,което показва,че чуждите/привлечени/средства многократно надвишават собствените.Краткосрочните задължения значително надвишават краткотрайните активи при обща ликвидност,което означава ,че липсва ресурс за финансиране.

     Коефициентът на обща  ликвидност за анализирания период   показва че с наличните краткотрайни активи в размер на 30 хил.лв.дружеството не може да  изплати краткосрочните задължения 278 хил.лв.Не достигат краткотрайни активи в  размер на 248 хил.лв. за изплащане на краткосрочните задължения.

     При липсата на каквито и да било оборотни парични средства ,стоки в наличност,готова продукция,незначителен размер на ликвидни вземания и /или други краткотрайни материални активи длъжникът не е в състояние да извърши каквото и да било разплащане на краткосрочните си задължения и дружеството е изпаднало в пълна зависимост от кредиторите си.

     Показателите за финансова автономност ,характеризират степента на финансова зависимост на дружеството от кредиторите,т.е степента на използване на привлечения капитал.Показват в каква степен могат да се покрият пасивите със собствен капитал.Собственият капитал/остатъчния интерес в активите на предприятието,след приспадане на пасивите му/би следвало да бъде минимум 1/3 от всички негови задължения,за да осигури нормално разплащане за дълъг период от време.

     Коефицентът на финансова автономност към 31.12.2011 год.е 0.0209,към 31.12.2012 год.0.0190,към 31.12.2013 год. е -0.8453,към 06.02.2014 г. е -0.8453.

За първите два периода коефициентът на финансова автономност е под норматива възприет в практиката 0.33 т.е налице е превишение на задълженията спрямо собствения капитал,т.е съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието.За следващите периоди той е отрицателна величина,което показва висока степен на задлъжнялост и категоричен показател за декапитализиран собствен капитал на длъжника.Дружеството няма финансова автономност и зависимо от кредиторите си.

Коефициентът на задлъжнялост  показва степента на зависимост на дружеството към кредиторите и възможността му да се разплаща в рамките на период от една година.Прието е този показател да достигне средно 0.37.Колкото този коефициент е по-голям от единица,толкова задлъжнялостта е по-голяма.Към 31.12.2011 год. той е 47,8222,към 31.12.2012-52,6458,към 31.12.2013 е -1,1830,към 06.02.2014 е -1,1830 с включени задължения към НАП е -1,1762,което показва , че дружеството с наличния капитал не може да покрие пасивите си.Дружеството няма финансова автономност и е зависимо от кредиторите си.Отрицателните стойности на показателите за финансова автономност и задлъжнялост за разглежданите периоди показват декапитализацията на дружеството и невъзможността му да  се разплаща в рамките на период от една година.

Видно от таблици №11,12,13 14 и 16 за задълженията на длъжника във всички тях счетоводно е отразен представеният от присъединилия се кредитор договор за цесия,на основание уведомително писмо от 26.08.2010 год.

     Показателите за обръщаемост на краткотрайните материални активи са в пряка зависимост от нетния размер на приходите от продажби,ето защо много често се използва отношението на нетните продажби  спрямо оборотен капитал,за да се измери ефективността от използване от фирмата на краткотрайните материални активи.Колкото по-късо е времетраенето на един оборот,толкова по-значителна ще бъде ефективността от тяхното използване.Ускорената обръщаемост на материалните запаси е един от факторите за подобряване на финансовото състояние на предприятието.Ускорението би дало възможност за своевременно изплащане на възникналите задължения.”Р.”АД обаче не разполага с краткотрайни материални активи,което оказва директно въздействие върху показателите за обращаемост,като в разглеждания случай те са нулеви,с изключение на 2012 год.

     За периода 31.12.2011 г.,2013 год.  и 06.02.2014 год.финансовият резултат на дружеството е счетоводна загуба-съответно:13 хил.лв.,283 хил.лв.,счетоводен резултат 0.Само за 2012 год.  има счетоводна печалба 3 хил.лв.

     Към момента на изготвяне на заключението на вещото лице,дружеството не осъществява стопанска дейност.Въз основа на представените отчети,заключението на вещото лице,е че липсва възможност за подобряване на финансовото състояние на дружеството.При прегледа на счетоводните регистри се проследява,че дружеството от 01.01.2011 год. почти няма приходи и не извършва дейност.

     Според вещото лице в обясненията му в с.з. затрудненията на търговеца не са временни,а трайни.Към момента на изготвяне на счетоводната експертиза дружеството няма действаща разплащателна сметка.Всички сметки са запорирани.Последните плащания от разплащателни сметки на дружеството са през месец юли 2010 г.Към момента на изготвяне на заключението дружеството извършва само текущи разплащания в брой на вода,ток,парно.

     Според вещото лице,дружеството не може да бъде определено като действащо предприятие.То практически е преустановило дейността си и не могат да се очакват приходи.

        Съгласно чл.607а,ал.1 ТЗ производство по несъстоятелност  се открива за търговец,който е неплатежоспособен.В текста са определени две кумулативно дадени предпоставки-длъжника да има качеството търговец по смисъла на ТЗ и да е неплатежоспособен.Легална дефиниция на неплатежоспособността като състояние на търговеца е дадена в разпоредбата на чл.608,ал.1 ТЗ,според която неплатежоспособен е търговец,който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините,свързано с търговската му дейност,или задължение по частно държавно вземане.В ал.2 е посочено,че неплатежоспособността се предполага,когато длъжникът е спрял плащанията,а според ал.3-неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил,или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

        В разглеждания случай производството е инициирано пред компетентния съд от легитимирано лице и в същото е присъединен търговец с надлежна процесуална легитимация.Длъжникът е търговец,който има изискуеми парични задължения,произтичащи от търговски сделки.От факта,че от страна на длъжника е подадена молба по чл.625 от ТЗ,въз основа на която е образувано друго производство,което е спряно,следва,че същият също счита,че е изпаднал в състояние на неплатежоспособност.

     Анализът на икономическото състояние на ответното дружество налага извода,че същото не е в състояние да изпълни своите изискуеми парични задължения и това състояние е обективно и трайно.Макар че разполага с имущество,длъжникът изпитва затруднения,които не могат да бъдат определени като временни съобразно чл.631 от ТЗ.По делото е установено,че за целия изследван от счетоводната експертиза период след 31.12.2011г. показателите за ликвидност,като количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи,са под единица.Същите неблагоприятни за икономическото състояние на длъжника изводи се налагат и с оглед отрицателните показатели за финансова автономност и рентабилност.Дружеството е престанало да обслужва задълженията си,като по касов път извършва само текущи плащания за консумативи.При това положение следва да се приеме,че ответното дружество е неплатежоспособно по смисъла на чл.608,ал.1 от ТЗ.

     От представените по делото доказателства -удостоверение за актуално състояние се установява качеството търговец на  молителят или налице е първата материалнопР. предпоставка.

     От заключението на вещото лице се установява и втората предпоставка-неплатежоспособност на търговеца.

        При определяне на началната дата на неплатежоспособността,към който момент следва да са налице материалноправните предпоставки на същата и в който влошеното икономическо състояние на длъжника е намерило проявление като трайна невъзможност да изпълнява изискуемите си парични задължения,съдът приема,че това трайно и обективно състояние е налице към 31.12.2011г.,към който момент е доказано по безспорен начин наличието на сигурните икономически показатели за изпадане в състояние на неплатежоспособност.

     Към 31.12.2011 год. цялото имущество на търговеца не е достатъчно,за да покрие задълженията му към кредиторите.Към тази дата коефициентът обща ликвидност пада под 1, коефициентите на финансова автономност и коефициента на задлъжнялост са отрицателни величини,поради отрицателната стойност на собствения капитал.Към тази дата длъжникът калкулира задължения,които формират коефициентите на ликвидност,определящи невъзможността същия да изпълни задълженията си.Към 31.12.2011 год. показателите за ликвидност-коефициент на обща,бърза,незабавна и абсолютна ликвидност са под единица,което показва,че чуждите/привлечени /средства многократно превишават собствените.Краткосрочните задължения значително надвишават краткотрайните активи при обща ликвидност т.е липсва ресурс за финансиране.Краткосрочните вземания и парични средства не могат да осигурят бърза ликвидност,незабавна ликвидност , както и абсолютна ликвидност.Към 31.12.2011 год. не достигат краткотрайни активи в размер на 219 хил.лв. за изплащане на краткосрочните задължения.През тази година търговецът е спрял дейността си,както посочва вещото лице от 01.01.2011 год. търговецът не извършва дейност.Затрудненията имат необратим характер.

     Първоначалният кредитор е поискал за начална дата на неплатежоспособността  да бъде определена-20.09.2011 год.,когато е направено от длъжника последно плащане на дължими суми по Договора за кредит.Действително съгласно чл.9.01 от договора за банков кредит неплащането ,изцяло или частично, на която и да е вноска по Главницата или Лихвата продължило повече от 15 дни след съответната дата на дължимо плащане съставлява случай на неизпълнение.Съгласно чл.9.03 при възникване на Случай на неизпълнение,Банката има право/но не и задължението/,без да дава предизвестие на Заемателя  или да изчаква определен срок да обяви Кредита за незабавно изискуем ,да изиска плащане на цялата Неизплатена част от Главницата и всички натрупани Лихви и евентуални Лихви за забава и да пристъпи към служебно събиране на дължимите суми по реда,предвиден в Договора.

     По делото липсват доказателства,кога задълженията на длъжника са били обявени за предсрочно изискуеми,за да се приеме като начална дата на неплатежоспособността тази дата.

     С оглед горното ,съдът приема, че е осъществен съставът на чл.630 ал.1 от ТЗ и липса на пречки по чл.631 ТЗ,молбата за откриване на  производството по несъстоятелност на основание неплатежоспособност следва  да се уважи.

        С оглед на така възприетата фактическа обстановка,съдът намира,че е изпълнен съставът на 630,ал.1 от ТЗ и неплатежоспособността на длъжника следва да бъде обявена в тази хипотеза.По делото не са представени доказателства и в заключението на счетоводната експертиза не са установени обстоятелства,които да мотивират съда да приеме,че продължаването на дейността на длъжника би увредило масата на несъстоятелността,като основание неплатежоспособността да бъде обявена в хипотезата на чл.630,ал.2 от ТЗ,в какъвто смисъл е искането на първоначалния кредитор.

        По изложените съображения съдът приема,че на основание чл.630,ал.1 от ТЗ следва да бъде обявена неплатежоспособността на длъжника с начална дата 31.12.2010г.,за дружеството да бъде открито производство по несъстоятелност,да бъдат допуснати общите обезпечителни мерки чрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на длъжника и да бъде определена дата на първото събрание на кредиторите.

        Двамата кредитори,участвали в производството,предлагат различни лица,които да бъдат назначени за временен синдик.При това положение и при невъзможност на съда да арбитрира в тази ситуация,за временен синдик следва да бъде назначено лице,избрано от съда,а именно Красимир Петров Иванов,включен в списъка на синдиците,който представя декларация по чл.656,ал.2 от ТЗ и на който следва да бъде определено месечно възнаграждение в размер на 1 000лв.

       

        Мотивиран от горното и на основание чл.630 ал.1 т.1 от Търговския закон,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                 Р Е Ш И :

 

    ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Р.”АД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.В., ”Х. –в. з.”,Завод „М.”,ет.*,стая *, представлявано от А.С.Г.,ЕГН**********.

ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността  31.12.2011 год.

    ОТКРИВА производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ по отношение на  „Р.”АД,ЕИК***,със седалище и адрес на управление гр.В.,”Х. –в. з.”,Завод „М.”,ет.*,стая *,представлявано от А.С.Г.,ЕГН**********.

НАЗНАЧАВА за временен синдик на „Р.”АД,ЕИК .**,със седалище и адрес на управление гр.В.,”Х. –в. з.”,Завод „М.”,ет.*,стая *, представлявано от А.С.Г.,ЕГН**********,К. П. И. ЕГН **********,***,който е включен в утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата,които могат да бъдат назначавани за синдици и е представил по делото нотариално заверено съгласие по чл.656 ал.1 ТЗ и Декларация по чл.656 ал.2 от ТЗ,като му ОПРЕДЕЛЯ  месечно възнаграждение в размер на 1000 лв.и срок за встъпване 3-дни от съобщението.

  ДОПУСКА  обезпечение чрез налагане на общ запор и възбрана върху имуществото на „Р.”АД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.В.,”Х. –в. з.”,Завод „М.”,ет.*,стая *,представлявано от А.С.Г.,ЕГН**********.               

  СВИКВА ПЪРВО СЪБРАНИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ  на „Р.”АД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.В. ”Х. –в. з.”,Завод „М.”,ет.*,стая *, представлявано от А.С.Г.,ЕГН**********,  на 29.04.2014 -14:00ч. в Съдебната палата,гр.В.,бул.Христо Ботев №29,ІІ-ри етаж. при дневен ред:

     1. Изслушване доклада на временния синдик по чл. 672, т. 2 от ТЗ;

    2. Избор на постоянен синдик;

    3. Избор на Комитет на кредиторите.

   РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър,съгласно чл.622 ТЗ.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Агенция по вписванията на основание чл.14 от ЗТР за вписване в търговския регистър.

РЕШЕНИЕТО,съгласно чл.633,ал.1 ТЗ,подлежи на обжалване пред САС в седмодневен срок от вписването му в търговския регистър.

 

 

 

               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: