Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  22.04.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско                   отделение в

публичното заседание на 08.04.2014г.                      в състав:

 

Председател:Цветана Михайлова

    Членове:

                                     

в присъствието на:

прокурора  С.М.                    секретар И.М.

като разгледа докладваното  от  Михайлова              

                 т. дело N25`         по описа за 2014   год.

 

Производството е образувано по искова молба от Окръжна прокуратура гр.Враца срещу “Н. К.”ЕООД с.Т.к.община В. ул.”Х. Б.”№* Булстат *** предвид на това че в продължение на повече от три месеци няма  вписан управител на ответното дружество.В исковата молба се твърди,че управителят на ответника Д. Н. К. е починала на 21.04.2009г. Наследниците и И. К. Н. от гр.В. и Н. К. Н. с.Т. к. не са изразили желание да продължат дейността на дружеството,като втория Н. Н. е направил отказ от наследството останало след смъртта на майка му съобразно удостоверение №36/31.01.2014г. на Районен съд гр.Враца.

Така предявения иск е с правно основание чл.155 т.3 от ТЗ.

Ответното дружество редовно уведомено при условията на чл.50 ал.2 от ГПК не е подало отговор на исковата молба,поради което съдът е приел че твърденията в исковата молба не са оспорени.

След като прецени  изложеното в исковата молба и доказателствата по делото съдът приема за установено следното:

“Н. К.” с.Т.к. с Булстат *** е регистрирана с решение на Врачански окръжен съд.Последно вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията е решение от 27.08.2007г. преобразуване на търговско дружество.Собственик на капитала и управител на дружеството е вписана Д. Н. К. ЕГН-**********.

От приложения  Акт за смърт  №0005 от 22.04.2009г. с.Три кладенци община Враца е видно,че Д. Н. К. е починала на 21.04.2009г.Ищецът е приложил и удостоверение за наследници от което се установява,че след смъртта си Д. Н. К. б.ж.с.Т. к. е оставила наследници-Н. К. Н.и И. К. Н.

При служебна справка в Търговския регистър се установява,че към датата на постановяване на настоящето решение по партидата на дружеството не е вписан нов управител.

При така установените по делото факти съдът намира,че е налице предвиденото в чл.155 т.3 от ТЗ основание за прекратяване на дружеството,поради което предявеният иск следва да бъде уважен.

В нормата на чл.156 ал.І от ТЗ е предвидено,че след прекратяването на дружеството се открива производство по ликвидация.В охранителното производство по ликвидация се регистрира вече настъпилия факт на прекратяване на дружеството и се постановява вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството.Компетентен да извърши тези действия е органът по регистрацията,поради което препис от решението следва да се изпрати на Агенция по вписванията за вписване в Търговския регистър.

На основание чл.78 ал.6 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати в полза на Окръжен съд Враца държавна такса в размер на 50 лева.

 Предвид гореизложеното Врачанският окръжен съд

 

 

  Р  Е  Ш  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА  “Н. К.”ЕООД с.Т. к. община В. ул.”Х. Б.”№* Булстат ** на  основание чл.155 т.3 от ТЗ.

ОСЪЖДА “Н. К.”ЕООД с. Т. к. ул.”Х. Б.”№* да заплати Врачански окръжен съд сумата 50 лв. за държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане на решението в законна сила препис от същото да се изпрати на Агенцията по вписванията за извършване на служебно вписване за прекратяването на дружеството и откриване производство за ликвидация.

 

 

 

 

 

                                Окръжен съдия: