О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

 Врачанският окръжен съд  търговско отделение

в  открито съдебно заседание на  25.03.2014г.  в състав:

 

   Председател: Цветана Михайлова

                                 

Като разгледа докладваното от съдията Михайлова

     т.дело N`7          по описа за  2014   г.

 

Национална агенция за приходите гр.София  ул.”Княз Дондуков”№52 представлявана от В. П.-директор на дирекция “Държавни вземания е направила искане за отмяна на взетото решение на първото събрание на кредиторите проведено на 21.01.2014г. за избор на комитет на кредиторите на “Т.”ООД гр.В. в състав от трима членове и определяне на месечно възнаграждение на всеки от членовете на комитета на кредиторите в размер на 500 лв. платими от кредиторите на несъстоятелността.Според молителя това решение съществено ощетява Национална агенция за приходите като кредитор с публични вземания.Според молителя с оглед икономическото състояние на длъжника който не разполага с материални запаси и парични средства няма търговска дейност в такъв обем който предполага необходимостта от назначаване на комитет на кредиторите,който да подпомага дейността на синдика.Освен това избирането на подобен комитет от кредитори с необезпечени вземания има за цел да намали размера на сумата,която би била получена от Национална агенция за приходите при разпределение на суми,получени от осребряване на имуществото на длъжника чрез удържане на възнаграждения на членовете на комитета на кредиторите,които са представители на необезпечените кредитори.Продължителността на производството по несъстоятелност предполага значителен период от време,което безспорно щяло да доведе до съществено увреждане на Национална агенция аз приходите като кредитор на дружеството длъжник.

Представляваните в съдебно заседание кредитори “С. и.  г.”АД Люксембург и “.Т.”ЕООД чрез адв.В.Ч.оспорват молбата и намират искането за отмяна на решението на първото събрание на кредиторите за неоснователно.

Длъжникът  “Т.”ООД/н./ представлявано от адв.М. поддържа също,че искането е неоснователно,а решенията на първото събрание на кредиторите са законосъобразни.

Съдът като прецени направеното искане и становищата на представляваните кредитори и длъжника намира следното:

С решение от 28.11.2013г. постановено по т.дело  №61/2013г. по описа на Врачански окръжен съд е обявил неплатежоспособността на “Т.”ООД със седалище и адрес на управление гр.Враца Хранително-вкусова зона,Завод “М.” Администрация ЕИК ** с начална дата 31.12.2010г.,открито е производство по несъстоятелност,назначен е временен синдик,допуснато е обезпечение чрез налагане запор и възбрана върху имуществото на длъжника и е насрочено първо събрание на кредиторите за 21.01.2014г.

На това първо събрание  се явили следните кредитори-“С. и. г.”АД Люксембург с вземане в размер на 3 928 753.80лв. представляващи 59.48% от общия размер на вземанията и “Т.”ЕООД  с размер на вземанията 715 407.46 лв. представляващи 10.83% от общия размер на вземанията, “О. е.к.”АД  гр.С. с вземания в размер  на 38 785.51лв. представляващи 0.58% от общия размер на вземанията, “О.с.к.”АД с размер на вземанията  29 636.56лв. представляващи 0.45% от общия размер на вземанията,”Л.”ООД с вземане 19 500лв. представляващи  0.30% от общия размер на вземанията,”И. и.”ООД с вземане 857 369.93лв. представляващо 12.98% от вземанията,”Л.”АД с вземане 146 500 лева представляващо 2.22% от вземанията,”И. на е. п.”АД с вземане в размер на 554 500лв. представляващо 8.40% от общия размер на вземането,Национална агенция за приходите с вземане в размер на 256 503.99лв. представляващо 3.88% от общия размер на вземанията по търговските книги.
След прочитане на доклада от временния синдик е пристъпено към втора точка от дневния ред.Направени са предложения за постоянен синдик и след гласуване и сформирано мнозинство от 99.12% първото събрание на кредиторите е избрало за постоянен синдик П.Д.Ц.-Н. от гр.С..

След което е пристъпено към т.3 от дневния ред-Избор на комитет на кредиторите.

Адв.В.Ч. пълномощник на кредитора “С. и. г.”АД  Люксембург е направил предложение да се избере комитет на кредиторите в състав от трима души при месечно възнаграждение за всеки по 500лева.След гласуване се установява,че за това предложение са гласували с “за”-”С. и. г.”, “О. е. к.”,,О. с. к.”АД,”Л.”ООД,”И.и.”ООД,”Л.К”АД,”И. на е. п.”АД кредитори  с вземания представляващи 95.24 % от общия размер на вземанията.Първото събрание на кредиторите е взело решение –Избира комитет на кредиторите в състав- Г. С. Г.,И. Ц. П. и В. Ц. Ч. като определя месечно възнаграждение на всеки от членовете в размер на 500 лева.

При така установеното настоящия състав на съда намира,че атакуваното решение за избор на комитет на кредиторите и определяне на възнаграждението за всеки от членовете е взето законосъобразно при наличието на всички изисквания на ТЗ за свикване и провеждане на Първо събрание на кредиторите.Решенията на първото събрание на кредиторите се вземат с обикновено мнозинство от размера на вземанията по списъка изготвен от синдика по търговските книги.Временният синдик е изготвил и представил такъв списък и определил размера на вземанията на всеки кредитор.Повечето от кредиторите са присъствали на това първо събрание и мнозинство от тях доста над необходимото обикновено мнозинство са гласували “за” избор на комитет на кредиторите и за  предложеното им възнаграждение.

Съдът не констатира допуснати процесуални или други нарушения по определяне и броене на гласовете на Първото събрание на кредиторите,които да обуславят незаконосъобразност на решението на това първо събрание за избор на комитет на кредиторите и определяне на възнаграждението на всеки от членовете му.

Затова и молбата на кредитора Национална агенция за приходите за отмяна на това решение на Първото събрани на кредиторите на “Т.”ООД следва да остане без уважение,а решението като законосъобразно да остане в сила.

Съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Национална агенция за приходите София молба за отмяна взетото решение от първото събрание на кредиторите на “Т.”ООД проведено на 21.01.2014г. за избор на комитет на кредиторите в състав от трима членове и за определяне възнаграждението им в размер на 500лв.месечно на всеки от тях .

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от връчването му на молителя.

 

 

 

          Окръжен съдия:.................