О П Р Е Д Е Л Е Н И Е .../02.04.2014 г.

 

Врачанският окръжен съд търговско            отделение

в   публично   заседание на  01.04.2014 г.   в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

търговско       дело N31         по описа за  2014  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.692,ал.3 вр. с ал.4 ТЗ.

     С Решение №8 от 16.01.2014 год.е обявена неплатежоспособността на „Й. Г.”ЕООД/в ликвидация/,със седалище и адрес на управление: гр.В.,ул.Р. А.* ЕИК ***,представлявано от ликвидатора К.П.И.,определена е начална дата на неплатежоспособността  31.11.2013 год.,открито производство по несъстоятелност и назначен за временен синдик на „Й.Г.”ЕООД/в ликвидация/,със седалище и адрес на управление : гр.В.  , ул.Р. А.* ЕИК ***,К.П.И.,избран за постоянен синдик от първото събраните на кредиторите.

     Синдикът е съставил списък с приети предявени вземания и списък по чл.687 от ТЗ,предявени в срока по чл.685,ал.1 ТЗ,които са публикувани в ТР,воден от АВ по партидата на длъжника на 04.03.2014 год.

     В срока по чл.690 ТЗ,е депозирано възражение вх.№1711 от 10.03.2014 год. от „Й.Г.”/н/,гр.В.,длъжник в производството по несъстоятелност чрез управителя А.Н.,срещу включване на вземането на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”ЕАД ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.С. , район „М.” , бул. ”Ц.  .ш.”№**,ет.* , представлявано от изпълнителните директори-А. К. и Д. Л. с общ размер на вземането 28796.66 лв.,необезпечено и вземането на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД-гр.София,ЕИК**,със седалище и адрес на управление гр.С.,общ.В.,пл.”С.Н.”№* с общ размер на вземането 263777.60 лв.,обезпечено с договорна ипотека в полза на Банката в списъка на приетите вземания,обявен в ТР при АВп на 04.03.2014 год.

     Длъжникът „Й.Г.”/н/ в съдебно заседание не се явява.

     Синдикът К.П. е представи по делото писмено становище,с което счита възражението за неоснователно и поддържа същото в проведеното съдебно заседание.

     Кредиторът „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”ЕАД ЕИК*** със седалище и адрес на управление гр.С. , район „М.” , бул. ”Ц. ш.”№**,ет.* , представлявано от изпълнителните директори-А.К. и Д.Л.,представлявано от чрез адвокат Г.С.  и преупълномощен адвокат  В.М. САК,изразяват становище за неоснователност на възражението и представят писмени доказателства.

     „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД-гр.София,ЕИК***,със седалище и адрес на управление гр.С.,общ.В.,пл.”С.Н.”№* чрез пълномощник юрисконсулт Н.,изразява становище за неоснователност на възражението.

     Възражението е депозирано от легитимирано лице в законустановения по чл.690 ТЗ срок,поради което е допустимо.

     Като обсъди и съобрази доводите на страните и приложените при предявяване на вземанията писмени доказателства намира следното:

     Производството по чл.692,ал.3 и 4 не е същинско исково производство за установяване със сила на пресъдено нещо на вземанията на кредиторите.Целта му е да се осигури облекчен и бърз ред за установяване на безспорни и убедителни вземания,за които не се налага същинско съдебно установяване в спорно производство.При наличие на съществени съмнения относно съществуването на предявеното вземане,с оглед специфичния предварителен характер на производството по разглеждане на възражения,ограничен до лесно установими въз основа на търговски книжа и писмени доказателства вземания към неплатежоспособния длъжник,съдът следва да откаже да приеме вземането.

     Предпоставка за включване на едно вземане в списъка на приетите предявени вземания е то съществува към момента на откриване на производството по несъстоятелност.В конкретния случай съществуването на вземането на банката срещу длъжника се установява от представените с молбата за предявяване на вземанията доказателства,които дават основание да се пиреме,че вземането на банката е съществуващо и следва да бъде включено в списъка на приетите вземания.

     Съществуването на вземането на „Уникредит лизинг”ЕАД се установява с представения Договор за финансов лизинг на пътно превозно средство №20835/11.09.2007 год.,погасителен план,извлечение от счетоводните книги,запис на заповед,уведомително писмо-покана за доброволно изпълнение.Така изброените доказателства дават основание да се приеме,че вземането на лизинговото дружество е съществуващо и следва да бъде включено в списъка на приетите вземания.

     По изложените съображения се налага извода за неоснователност на направеното възражение и като такова същото следва да се остави без уважение.

     Така мотивиран ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражение вх.№1711 от 10.03.2014 год. подадено от „Й.Г.ЕООД /н/ със седалище и адрес на управление гр.В.,ул.”Р.А.”*,ЕИК*** чрез управителя А.Н. срещу включване на вземането на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ”ЕАД ЕИК ** със седалище и адрес на управление гр.С. , район „М.” , бул. ”Ц. ш.”№** , ет.*,представлявано от изпълнителните директори-А. К. и Д.Л. с общ размер на вземането 28796.66 лв.,необезпечено и вземането на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД-гр.София,ЕИК***със седалище и адрес на управление гр.С.,общ.В.,пл.”С.Н.”№* с общ размер на вземането 263777.60 лв.,обезпечено с договорна ипотека в полза на Банката в списъка на приетите вземания,обявен в ТР при АВп на 04.03.2014 год.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ.

 

 

 

                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: