Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 4.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд      гражданско                   отделение в

публичното заседание на   07.11.14 г.      в състав:

 

Председател: Рената Мишонова-Хальова

    Членове: Мария Аджемова

             Мирослав Досов

                                    

в присъствието на:

прокурора                 секретар  И.М.

като разгледа докладваното  от  М. Аджемова              

      в. гр.       дело N`554     по описа за 2014   год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е въззивно и се развива на основание чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на Й.С. *** срещу решение на районен съд гр. Козлодуй № 90/15.04.2014 г. по гр. дело № 1374/12 г. по описа на същия съд, с което на основание чл. 422 от ГПК и във вр. с чл. 21 ал. І т. 1, във вр. с ал. 3 и ал. 4 от Закон за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/ съдът е признал за установено, че жалбоподателят Й. С.Й., наред с В.Н.С. *** и ЕООД "Билд Инженеринг – ММ" със седалище и адрес на управление гр. София и ЕИК ********** следва да заплатят солидарно на община село Хайредин главница в размер на 20 104.33 лв., дължима по акт за начет № 11040051/17.12.08 г., на осн. чл. 26 от ЗДФИ законна лихва върху тази сума в размер на 7 088.92 лв. за периода от 07.07.06 г. до 17.12.08 г. и законна лихва върху главницата, считано подаване на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение 16.09.10 г. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение на осн. чл. 417 т. 8 от ГПК, № 867/16.09.10 г. по ч. гр. д. на районен съд гр. Козлодуй № 873/10 г.

В жалбата се сочат пороците на атакуваното решение, които се свеждат от нарушение на процесуално и материалноправни норми. Жалбоподателят намира, че експертизата на В. Р., въз основа на която е изготвен процесния акт за начет, е необективна и необоснована. Въззвника аргументира това свое становище с приетата от районен съд експертиза на в.л. Лариса Ангелова. Намира още, че констатациите съдържащи се в акта за начет били немотивирани, по аргумент от чл. 22 ал. 2 от ЗДФИ и чл. 44 ал.1 от ППЗДФИ и следвало да отпаднат. Според въззивника, констатациите в акта за начет не били категорични, основавали се на предположения и неправилно районен съд основал извода си, за основателност на предявения иск, на тях. Жалбоподателят моли за отмяна на атакувания акт на първостепенния съд и решаване на спора по същество с отхвърляне на исковата претенция.

Жалбоподателят не заявява доказателствени искания.

Съответницата  и обикновен другар на жалбоподателя Й., В.Н.С. е конституирана с процесуалното качество на присъединил се жалбоподател с протоколно определение на окръжен съд от 17.10.14 г., на осн. и при предпоставките на чл. 265 ал. І от ГПК. От нейно име назначения й особен представител адв. Р.Я. е изразила становище за основателност на жалбата. Чрез адв. Я., В.С. моли към окръжен съд за отмяна на атакуваното решение и за решаване на спора по същество с отхвърляне на предявените искове.

Другият съответник на жалбоподателя Й., ЕООД "Билд инженериг ММ" със седалище гр. София, редовно уведомен от окръжен съд за възможността да се присъедини към жалбата на Й.Й., не представя писмена молба в тази връзка и не изпраща представител за изразяване становище по спора.  

Ответникът в по жалба Община село Хайредин, чрез процесуалния си представител адв. Х. П., представя отговор, в който подробно мотивира становище за неоснователност на жалбата, не заявява доказателствени искания.

След самостоятелна преценка на събраните доказателства и доводите на страните окръжен съд намира следното:

Обжалваното първоинстанционно решение е валидно. По ДОПУСТИМОСТТА на решението, в обжалваната му част и предвид нормата на чл. 269 от ГПК, окръжен съд намира следното:

Със заявление № 1988/16.09.10 г. община село Хайредин, обл. гр. Враца е сезирала районен съд гр. Козлодуй за издаване заповед за незабавно изпълнение на парично задължение  въз основа на документ по чл. 417 т. 8 от ГПК - акт за начет на АДФК № 11040051/17.12.08 г. за следните суми: - главница от 20 104.33 лв., 7 088.92 лв. лихва за периода от 07.07.06 г. до 17.12. 08 г., заедно със законната лихва върху главницата от деня на подаване на заявлението и разноски в заповедното производство в размер на 543.86 лв. По заявлението, пред районен съд гр. Козлодуй е образувано приложеното ч. гр. д. № 873/10 г. Длъжници в производството са солидарно отговорните Й.С.Й., В. А. Х., В.Н.С. и ЕООД "Билд инженеринг ММ" със седалище гр. София. По заявлението е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 867/16.09.10 г., с което искането на общината заявител е уважено изцяло. Видно от отбелязването на заповедта за изпълнение, на 24.09.11 е издаден изп. лист.

От данните съдържащи се в приложеното ч. гр. дело № 873/10 г. на районен съд гр. Бяла Слатина се установява, че в преклузивния  срок по чл. 414 ал. ІІ от ГПК, възражение срещу заповедта за изпълнение е подал само длъжника Й.С.Й.. По делото няма доказателства за постъпило възражение от солидарния длъжник ЕООД "Билд инженеринг ММ" гр. София. Възражението на солидарния длъжник В.Н.С. е върнато с определение на районен съд № 996/29.09.11 г., стр. 17, тъй като г-жа С. не е изпълнила указанията на съда да представи доказателства за това кога й и връчена процесната  заповед за изпълнение на парично задължение. С определението си № 1348/13.12.11 г. стр. 37 районен съд е обезсилил издадената заповед за незабавно изпълнение № 867/6.09.10 г. по отношение са солидарния длъжник Васил Ангелов Христов и е прекратил производството по ч. гр. д. № 873/10 г. по отношение на него, тъй като към момента на подаване заявлението на община село Хайредин, В. А. Х. вече е бил покойник.

С оглед на изложеното, действието на възражението по чл. 414 от ГПК е настъпило само за длъжника Й.С.Й.. Ето защо, предявените от заявителя – кредитор Община село Хайредин обективно и субективно съединени установителени искове с правно основание чл. 422 от ГПК е процесуално допустим иска само по отношение на длъжника Й.С.Й.. По отношение останалите солидарно отговорни длъжници /В.С.,  ЕООД "Билд Инженеринг ММ" и В. А. Х./ исковете са недопустими, тъй като те не се направили валидни възражения по чл. 414 от ГПК, с оглед изложеното по-горе.

Ето защо, на основание чл. 270 от ГПК постановеното от районен съд решение следа да се ОБЕЗСИЛИ по отношение солидарния длъжник В.Н.С., като постановено по недопустим иск и по отношение на този ответник производството следва да се прекрати.

По отношения на солидарния длъжник ЕООД "Билд инженериг ММ" гр. София решението не следва да се обезсилва, предвид нормата на чл. 269 от ГПК, която разпорежда, че окръжен съд се произнася по допустимостта на първоинстанционното решение само в обжалваната му част, а ЕООД "Билд инженериг ММ" не е обжалвало решението на районен съд гр. Козлодуй и не е депозирало молба за присъединяване към жалбата на Й.Й..

С определение № 1175/20.11.12 г., стр. 11 районен съд е прекратил производството по отношение на солидарния длъжник Васил Ангелов Христов. Определението не е обжалвано и за по отношение на този длъжник районен съд няма произнасяне по същество.

Настоящата инстанция следва да разгледа по същество само жалбата на Й.Й., тоест да се произнесе по правилността на първоинстанционното решение само в частта, с която предявеният от община село Хайредин установителен иск е уважен срещу жалбоподателя Й.Й..     

 Окръжен съд намира жалбата на Й.С.Й. за редовна от външна страна, тъй като отговаря на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК. Същата е процесуално допустима, като подадена в срок, от надлежна страна в производството и имаща за предмет съдебен акт от категорията на обжалваемите.

Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

Както се посочи, пред районен съд гр. Козлодуй, по заявление на кредитора община село Хайредин, обл. гр. Враца се е развило заповедно производство и е издадена заповед за незабавно изпълнение № 867/16.09.10 г. по ч. гр. д. № 873/10 г. по описа на същия съд срещу посочените по-горе четирима солидарно отговорни длъжници въз основа на документ по чл. 417 т. 8 от ГПК - акт за начет № 11040051/17.12.08 г. От длъжниците валидно възражение по чл. 414 от ГПК е подал само Й.Й.. В едномесечния срок по чл. 415 ал. І от ГПК, заявителя-кредитор община село Хайредин е предявил иск за съдебно установяване дължимостта на сумите по акта за начет срещу длъжника Й.С.Й..

От събраните пред първостепенния съд доказателства /акт за начет с приложения, изслушан свидетел П. и заключение на съдебно техническа експертиза с в. л. Л. А./ от фактическа страна се установяват следните обстоятелства: Министерски съвет на РБ, с решение № СБ/20.04.06 г. на постоянната си комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи е отпуснал на община село Хайредин целеви бюджетни средства в размер на 23 000 лв. за преодоляване последиците от интензивните валежи и снегонавявания през януари 2006 г., за възстановяване покривната конструкция на църквата "Свети Царей" в село Манастирище, общ. Хайредин. По разпореждане на кмета на  община Хайредин е изпратена покана за ремонт на обект "Възстановяване покривна конструкция на църква "Свети Царей" в село Манастирище, общ. Хайредин, обл. гр. Враца на ЕООД "Билд инженеринг ММ" със седалище гр. София. Дружеството е представило оферта, постъпила в община Хайредин под №959/10.05.06 г., която съдържа количествено стойностна сметка за ремонтните работи, които ще се извършат, на стойност 23 006.04 лв. С договор от 12.05.06 г. кмета на общината е възложил на ЕООД "Билд инженериг ММ" извършване на ремонтните работи във вр. с офертата, с възнаграждение за изпълнение на ремонтните работи в размер на 23 000 лв. и срок за изпълнение 45 календарни дни. Общината е привела авансово 11 500 лв. Кмета на общината, със своя заповед № 129/07.07.06 г. е определил комисия, която да огледа и оцени извършения ремонт и да състави протокол образец № 19. За председател на комисията е назначен ответника, настоящ жалбоподател Й.С.Й., който към този момент е заемал длъжността главен експерт в дирекция "Стопанска администрация и управление на собствеността" при община село Хайредин. Ответникът Й. е имал средно техническо образование с придобита квалификация строителен техник. Назначената комисия, с председател ответника Й., е съставила и подписала протокол образец 19 от 07.07.06 г. за фактическа проверка и приемане на изпълнените строително монтажни работи. В документа е посочено, че след проверка на място комисията е установила, че са извършени описаните строителни работи и същите подлежат на заплащане. В протокола са изброени извършените СМР на обща стойност 23 006.30 лв. Дружеството изпълнител на СМР ЕООД "Билд инженеринг ММ" издало фактура за окончателно плащане по договора сключен с община Хайредин на стойност 11 500 лв. и общината превела сумата с платежно нареждане за плащане от бюджета от 07.07.06 г.

За периода от 12.11.07 г. до 28.11.08 г. в изпълнение заповеди на директора на АДФИ в община Хайредин е извършена финансова инспекция от инспектор А. П. за проверка за законосъобразност при разходване на бюджетните средства отпуснати на общината от МС за възстановяване покривната конструкция на църквата в село Манастирище "Свети Царей" и изпълнението на сключения договор с фирмата изпълнител ЕООД "Билд инженеринг ММ" гр. София. Инспекцията е финализирана с издаване на процесния акт за начет № 11 04 00 51/17.12.08 г. Инспектора П. извършила фактически проверки, събрала писмени доказателства приложени в преписката по акта за начет, от които се установяват изложените по-горе обстоятелства и факти подробно отразени в акта за начет. При изготвянето на акта, инспектор П. е ползвала и заключението на експерта Виолета Р.. В изготвената експертиза е отразено, че църквата "Св. Царей" в село Манастирище е ремонтирана, но извършените ремонтни работи са различни от отчетените. След оглед и измерване е констатирано, че стойността на реално извършените ремонтни работи е 2 895.67 лв. Според експерта Р. неправилно са отчетени в протокол образец 19 ремонтни работи на стойност 20 110.63 лв. в повече от действително извършените.  Финансов инспектор П. е разпитана в с. з. на 17.10.13 г., същата потвърждава изцяло изготвения от нея акт за начет и описва накратко обстоятелствата при които е инициирана и протекла финансовата проверка.

В заключение финансов инспектор П. е приела, че ответника Й.Й., в качеството си на член и председател на комисията назначена от кмета на община Хайредин, която да извърши фактическа проверка и приемане на изпълнените строително монтажни работи на покрива на църквата в село Манастирище, е подписал на 07.07.06 г. протокол образец № 19, като е приел за изпълнени строителни работи в размера на 23 006.30 лв., при реално изпълнени СМР за 2 895.67 лв. Или председателстваната от Й. комисия е завишила стойността на извършените СМР с 20 110.63 лв. И тъй като фирмата изпълнител е фактурирала средства за обекта в село Манастирище, а община село Хайредин е изплатила същите в размер на целево отпуснатите от МС общо 23 006.30 лв., то инспектор П. е изчислила че дружеството изпълнител и комисията приела обекта и изготвила протокол образец 19, чийто председател е ответника Й., са причинили вреда на общината ищец в размер на 20 104.33 лв. и е съставила процесния акт за начет № 11 04 0051/1712.08 г.

Ответникът Й. е представил отговор, в който възразява, че е допуснато нарушение на чл. 15 ал. 1 от ППЗДФИ, тъй като финансовия инспектор не е извършил всички фактически проверки, не е събрал необходимите, достатъчно надеждни доказателства които да подкрепят констатациите в акта за начет. Във вр. с това си оплакване, ответникът Й. не е направил доказателствени искания. Районен съд служебно е назначил и изслушал специализирана техническа експертиза с вещо лице Л. А., която да определи стойността на действително извършените строително монтажни работи при ремонта на църквата в село Манастирище. Вещото лице, след оглед на място, е посочило, че стойността на извършените СМР е 2 995 лв. Това заключение не е оспорено от ответника Й..

При така изложеното от фактическа страна, районен съд е изложил задълбочени и пространни правни мотиви, които се споделят от настоящата инстанция. Съдът правилно и законосъобразно е приел, че предявеният иск срещу ответника Й. е основателен. Вредата е причинена от ответника Й., който в качеството си на член на комисията назначена от кмета на община село Хайредин, е лице от посочените в чл. 23 т. 4 от ЗДФИ и е подписал на 07.07.06 г. акта за приемане на СМР на обект - ремонт на покрива на църква с село Манастирище, без същите да са извършени в обема посочен в акта за приемане. В резултат на неправомерните действия на ответника Й., дружеството извършило ремонта ЕООД "Билд Инженеринг ММ" гр. София е получило материална облага без основание в размер на сумата 20 104.33 лв., което го прави лице по смисъла на чл. 23 т. 5 от ЗДФИ. Ето защо, на основание чл. 21 ал. 3 във вр. с ал. 1 т. 1 и ал. 4 от ЗДФИ законосъобразно  е ангажирана пълната имуществена отговорност на ответника Й. допуснал приемането и заплащането на неизвършени СМР.  

Следва да се посочи, че основното значение на акта за начет е установената в чл. 22 ал. V от ЗДФИ материална доказателствена сила по отношение на съдържащите се в него фактически констатации и факти – те се смятат за истинни до доказване на противното. Тази доказателствена сила важи, ако е изпълнено изискването по чл. 22 ал. 2 от ЗДФИ – констатациите в акта да бъдат подкрепени с доказателства. С оглед на становището на ответника Й. заявено пред първостепенния съд и оплакванията във възизвната му жалба, основният спорен момент по делото се свежда до въпроса дали актът за начет е надлежно документиран. Както подробно е посочил районен съд, актът за начет е съставен при спазване на посочените в ЗДФИ и ППЗДФИ ред за издаването му. В хода на инспекцията са събрани наличните в община Хайредин доказателства и фактическите констатации в акта се основават на тези документи, които не се оспорват от ответника Й.. Окръжен съд не споделя оплакването на ответника, че изготвената експертиза от в. л. В. Р. е в нарушение на чл. 18 от ППЗДФИ, тъй като експерта твърди, че някои видове СМР не могат да бъдат точно измерени.  Доколкото вещото лице е категорично в извода си, че стойността на действително извършените СМР е само 2 895.67 лв., а тези които не могат да бъдат точно измерени са отчетени от комисията по приемането като изпълнени, окръжен съд намира, че заключението на експерта Р. е достатъчно надеждно по смисъла на чл. 18 ал. 4 от ППЗДФИ и правилно е ценено при изготвяне на процесния акт за начет.  

Материалната доказателствена сила, с която се ползва акта за начет, за която е реч по-горе, обръща доказателствената тежест и оборване констатациите в акта, а именно: че по вина на ответника Й., на общината ищец са причинени вреди в размер на 20 104.33 лв., следва да се извърши от ответника Й.. Тоест той следва да представи убедителни доказателства, че на общината ищец не са насени вреди в този размер. В тази връзка, по делото не са събрани доказателства. Напротив, назначената служебно от районен съд експертиза с в. л. Л. А. е посочила стойност на действително извършените СМР от строителната фирма ЕООД "Билд инженеринг ММ" в размер на 2 995 лв., който почти съвпада със сумата посочена от експерта  В.Р. - 2 895.67 лв.

При тези данни, окръжен съд намира, че по съставения акт за начет за причинени вреди на общината ищец, ответника Й. не е оборил при условията на пълно и главно доказване фактическите констатации на акта за начет. Акта е редовен – издаден от компетентен орган, при спазване предвидената за издаването му процедура, съдържа реквизитите по чл. 43 от ППЗДФИ и фактическите констатации в него са подкрепени с доказателства. Ето защо, предявеният срещу ответника Й. иск с правно основание чл. 422 ал. І от ГПК е основателен и доказан.

При извода за основателност на предявения главен иск за сумата 20 104.33 лв. , за основателен и доказан следва да се приеме и обусловения иск за заплащане на сумата 7 088.92 лв. представляваща законна лихва по чл. 26 от ЗДФИ върху причинената вреда от деня на причиняването й 07.07.06 г. до 17.12.08 г.     

И тъй като изводите на настоящата инстанция съвпадат с тези на първостепенни съд в частта с която предявения установителен иск е уважен по отношение на ответника Й.С.Й., решението на районен съд следва да се потвърди. На основание чл. 272 от ГПК, освен изложеното по-горе, окръжен съд препраща и към мотивите на районен съд.

На ответната по жалба община село Хайредин не следва да се присъждат съдебни разноски за настоящата инстанция, тъй като няма заявено такова искане но представляващия я адвокат Христо Петков.

Мотивиран от изложеното окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОБЕЗСИЛВА решение на районен съд гр. Козлодуй 90/15.04.2014 г. по гр. д. № 1374/12 г. по описа на съдия съд, В ЧАСТТА с която е уважен предявеният Община село Хайредин установителен иск с правно основание чл. 422 от ГПК по отношение на ответника В.Н.С. *** и ЕГН **********, че дължи на общината ищец следните суми: главница от 20 104.33 лв., лихва от 7 088.92 г. за периода от 07.07.06 г. до 17.12.08 г. и законна лихва върху главницата считано от 16.09.10 г. по акт за начет № 11040051 от 17.12.08 г., за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по чл. 417 т. 8 от ГПК № 867/16.09.10 г. по ч. гр. д. № 873/10 г. по описа на районен съд гр. Козлодуй и ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение ответника В.Н.С..

ПОТВЪРЖДАВА решение на районен съд гр. Козлодуй № 90/15.04.2014 г. по гр. д. № 1374/12 г. по описа на съдия съд в частта, с която районен съд е уважил предявения от община село Хайредин установителен иск с правно основание чл. 422 от ГПК по отношение на ответника Й.С.Й. ***.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Председател .....     Членове 1.......  2........