Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 22.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско                    отделение в

публичното заседание на 25.11.2014г.                      в състав:

 

Председател:Росица И.

    Членове:Цветана Михайлова

             Мирослав Досов

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар М.К.

като разгледа докладваното  от Михайлова              

                 в.гр. дело N`603         по описа за 2014   год.

 

  Производството е по чл.258 и сл. от ГПК.

Агенция за хората с увреждания София чрез гл.юристконсулт С.П. е подал въззивна жалба против решението на Врачански районен съд постановено на 30.06.2014г. по гр.дело №807/2014г.,с което е отхвърлен предявения от АХУ София против “Х.-К.”ЕООД гр.Враца представлявано от управителя  Х.В.Х. иск за заплащане на сумата 12 620.19лв. представляваща престирано задължение по договор от №30-ССД/2 от 18.09.2012г. със законната лихва  от датата на подаване на исковата молба и е осъдена Агенцията за хората с увреждания да заплати направените деловодни разноски в размер на 1 562.88лв.

В жалбата се твърди,че решението на ВРС е неправилно,незаконосъобразно и необосновано.Според жалбоподателя съдът не е съобразил доказателствата по делото които показват константно неизпълнение от страна на ответника на залегналите в договора сключен с търговеца и предшестващия го проект цели.Видно било  от доказателствата,че ответникът е подписал без забележки Договор за финансиране представения от бенефициента проект №83-ССД/2 от 20.06.2012г. под наименование “Безупречна чистота и здраве във вашия дом”.Поради системно неизпълнение на договорните задължения,приоритетна трудова заетост в “Холсим България”АД,неизпълнение на стопанска дейност и неуведомяване за промяна в обстоятелствата от страна на бенефициента е отправено предизвестие до него за прекратяване на договора и доброволно възстановяване на отпуснатата субсидия.При проверка е установено,че представените за закупения с отпуснатите средства автомобил документи са невалидни,няма нотариален документ за прехвърлянето на автомобила поради което в Агенция възникнали съмнения дали изобщо е осъществена продажба или тя е само фиктивна,с цел да бъде преведа субсидия.

Иска се отмяна на решението на Врачански районен съд и постановяване на друго,с което да се уважи предявения от Агенцията иск по чл.55 от ЗЗД поради отпаднало основание и се осъди ответницата да заплати сумата 12 620.19лв отпусната по договора.

В писмен отговор възиваемата страна “Х.-К.”ЕООД гр.Враца чрез пълномощника си адв.Н.И. САК оспорва въззивната жалба и намира решението на ВРС за правилно и законосъобразно. Според нея едноличния собственик на капитала на “Х.-К.”ЕООД Х.Х. е изпълнила изцяло задълженията си по сключения договор.Освен това въззиваемата смята,че неправилно Агенцията се позовава за разваляне на договора и връщане на получената субсидия на получен отрицателен резултат-загуба при стопанската дейност на търговеца.Твърди се,че в нормативната уредба касаеща процесната субсидия не се съдържа изискване за наличие на положителен  финансов резултат  от дейността финансирана със същата.Това противоречало на безвъзмездния характер на субсидията и нейните законодателни закрепени цели,каквито са стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания.

Пред настоящата инстанция не са ангажирани нови доказателства.

Приемайки че въззивната жалба е допустима и редовна,съдът е внесъл същата за разглеждане в открито съдебно заседание.

Пред тази инстанция възивникът не се представлява,а въззиваемата страна чрез пълномощника си адв.И. оспорва въззивната жалба и желае решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Преценявайки оплакванията във възивната жалба,доводите на въззиваемата страна и събраните по делото доказателства Врачанският окръжен съд намира следното:

Обжалваното решение е валидно и допустимо.Същото е постановено  по предявен от  Агенция за хората с увреждания София срещу “Х.-К.”ЕООД гр.Враца * представлявано от управителя Х.В.Х. иск за сумата 12 620.19лв. представляваща престирана от агенцията по сключен с ответника договор.В исковата молба се твърди,че на основание чл.19 ал.10 от ППЗИХУ/Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания на 18.09.2012г. между страните е сключен Договор №30-ССД/2 по силата на който на ответника управител на дружеството Х.В.Х. е предоставено финансиране на представения от него Проект №83-ССД/2 от 20.06.2012г. с наименование “Безупречна чистота и здраве във вашия дом” с адрес за реализация гр.Враца *,като договорът е сключен за 33 месеца.По  силата на този договор на ответника била предоставена сумата 12  620.19лв. срещу задължението му да я усвои през инвестиционен период от три месеца и да постигне финансов резултат от същински период от стопанската дейност за 30 месеца.Проектът стартирал и приключил по отношение на рационалното използване на отпуснатите средства.

В хода на изпълнение на договора бенефициентът е представил в Агенцията разходооправдателните документи,предвидени в него като същите оправдавали разходването на цялата сума по договора и по съдържание отговаряли на целите му.

При извършен мониторинг в гр.Враца на 23.01.2013г. с Констативен протокол е установено следното:По проекта няма наета допълнително работна ръка,налични са почистващата система и касов апарат,закупен е лек автомобил марка “Фолксваген Голф”4 на която не можел да се установи  номер на рамата и двигател тъй като по данни на бенефициента  акумулаторът е паднал и автомобилът не може да се отвори,автомобилът не е прехвърлен на името на дружеството,не е представен талона и приемо-предавателен протокол на автомобила,не е представена инвентарна книга,върху активите не са поставени инвентарни номера,не е представена и застраховка на активите,не са приключили дейностите от инвестиционния етап- не е прехвърлен автомобила.Дадени са предписания,които не са изпълнени от бенефициента.Направено е искане от бенефициента за удължаване срока на договора което е уважено и срокът от 33 месеца е удължен на 35 месеца.

В представения Технически отчет  за изпълнение на дейностите с вх. №0023-0494/13.07.2012г. бенефициентът е посочил че не е срещнал никакви трудности и предизвикателства при реализиране на проекта,което според ищеца противоречало на установеното при извършената проверка и твърденията на самия бенефициент,за възникнал проблем с регистрацията на закупения автомобил.

При извършен договорен мониторинг на 11.09.2013г. с констативен протокол №26-СЗ-ССД/11.09.2013г. е установено следното:По проекта няма наета допълнителна работна ръка, налице  са почистващата система и касов апарат,закупеният лек автомобил се намира на съхранение в гараж на друго място поради което не може да се извърши физическа проверка,към момента на проверката автомобилът все още не е пререгистриран на името на дружеството.Дадените предписания с предходния констативен протокол не са изпълнени с изключение на поставяне на инвентарни номера на активите по проекта.Не могат да се установят резултатите от стопанската дейност,тъй като не са изготвени справки и документите се намират при счетоводител,още не е приключил инвестиционния етап тъй като автомобилът не е прехвърлен на името на фирмата.Дадени са предписания в срок до 16.09.2013г. да се изпратят писмени обяснения относно местоположението на автомобила както и какви действия ще бъдат предприети предвид невъзможността за прехвърляне на автомобила на бенефициента,както и обяснения как бенефициентът съвместява работата си по трудов договор  със стопанската дейност по проекта,да се изготви справка за стопанската дейност,копия на приходни и разходни документи.Тези предписания също не били изпълнени.

На 14.10.2013г. е изготвен Доклад от инспектора на Агенцията за Северозападен район в който е посочено че поисканите с констативен протокол документи не са представени.

На 15.10.2013г. е изготвена докладна записка от държавен инспектор С.Л. в която са описани тези обстоятелства и е предложено поради системно неизпълнение на договорни задължения,приоритетна трудова заетост/8 часа/в “Холсим България”АД,неизпълнение на стопанска дейност и неуведомяване за промяна в обстоятелствата да се пристъпи към разваляне на договора.

 На 18.10.2013г. Агенцията е изпратила на бенефициента предизвестие за прекратяване на договора,с което го е приканила за доброволно възстановяване на отпуснатата субсидия.На същата дата са постъпили писменни обяснения от бенефициента и документи като е посочено че стопанската дейност по договора се упражнява след 17.30часа.Представени са част от изисканите документи.За автомобила е представен банков превод за закупуването му а още не бил пререгистриран поради разлика в номерата на рамата.Тези обяснения не са прието от Агенцията и тя е потвърдила поканата за връщане  на получената сума като субсидия.

В резултат от това са постъпили възражения от бенефициента според който неоснователно се прекратява договора.Агенцията е изпратила писмо с покана за среща между бенефициента и представител на Агенцията.В Агенцията възникнали съмнения относно извършената в последния момент регистрация и осчетоводяване на автомобила и фактът че той е закупен от свързано лице.Възникнали съмнения дали изобщо е извършена покупко-продажба на автомобил или само фиктивна сделка с цел ползване и оправдаване на получената субсидия.

Въпреки отправеното предизвестие субсидията не е върната поради което е предявен иск с правно основание чл.55 ал.І пред.трето от ЗЗД вр. с чл.88 ал.І вр. с чл.87 ал.І от ЗЗД.

В писмен отговор ответната страна оспорва предявения иск.Тя посочва че трудовото правоотношение не е пречка да изпълнява задълженията си по сключения с агенцията договор за предоставяне на услуги по почистване от което е реализирала и приходи,с цел подобряване качеството си на живот.Освен това според нея това обстоятелство е било известно на Агенцията и въпреки това е одобрен проекта.В отговора ответницата оспорва и твърдението на ищеца че експертното решение на ТЕЛК противоречи на нормативните разпоредби.Тя била представила такова с определени противопоказни условия на труд но от Агенцията изисквали да е отразено изрично че ответницата може да работи с почистващата система.Ответницата е посочила че е изпълнила дадените предписания от Агенцията и също че е представила документи за закупуване на автомобила.

Оспорени са съдържанието на представените с исковата мол два броя констативни протоколи,Доклада на Н. И. и Докладна записка от С.Л.,тъй като съдържали твърдения които не отговарят на обективната  истина.

По делото са представени писменни доказателства които установяват че представляващата ответното дружество е изготвила и предложила на агенцията обоснован проект за развитие на стопанска дейност  наречен “Безупречна чистота и здраве във вашия дом”в гр.Враца който проект е бил одобрен от ищеца.Сключен е договор между страните и в изпълнение на същия ответницата е закупила почистваща машина,касов апарат и лек автомобил.От така представените доказателства и изслушаната по делото експертиза е установено че при изпълнение на поетите задължения при реализацията на проекта ответницата е положила дължимата грижа и въпреки икономическата криза в страната и конкретно в гр.Враца ответното дружество е реализирало положителен финансов резултат.Това е било постигнато въпреки трудовата заетост на представляващата ответното дружество Х.Х. в “Холсим България” с.Бели извор.Освен това агенцията като договаряща страна не би могла да прави възражения  за това че Х.Х. е била в трудовоправни отношения с друга фирма тъй като няма нормативно изискване тя да се занимава само със стопанската дейност по проекта.

При установеното  че управителят на ответното дружество и собственик на предприятието Х.Х. е изпълнила с дължимата грижа на  добър търговец своите основни задължения по сключения договор то правилен е извода на първоинстанционня съд че същата не дължи връщане на получената целева субсидия.

Съгласно чл.2 от Закон за интегриране на хора с увреждания целта на закона е създаването на условия и гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания,социална интеграция на същите и упражняване на правата им,подкрепа на хората с  увреждания и техните семейства,интегрирането им  в работна среда.В духа на целите и  предназначението на закона следва да се приеме,че същият е създаден да защитава не само социални,а и морални и човешки ценности,да предвиди механизми и гаранции за личностно самочувствие на хората с увреждания,да предотврати дискриминацията на същите на посочения признак и да им даде възможност за пълноценна  реализация.По тази причина сключените с Агенцията  за хората с увреждания договори не съдържат същинско изискване за насрещност на престациите по общите правила на правото.Срещу предоставената финансова  помощ хората с увреждания дължат не имуществена или друга престация,а доказателства за това,че субсидията е изпълнила своето предназначение да помогне за интегрирането и равнопоставеността на бенефициентите.С оглед на това не бива агенцията да има изискване за постигане на някакъв материален резултат от дейността на хората с увреждания по сключените договори.

Отчитайки горното Врачанският районен съд правилно  и законосъобразно е приел че не е отпаднало основанието на което ответницата е получила целевата субсидия-същата е изпълнила задълженията си по сключения договор и с основание отказва да възстанови получената по него сума.

Споделяйки изцяло мотивите в решението на първоинстанционния съд,който е отхвърлил предявения осъдителен иск Врачанският окръжен съд

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решението на Врачански районен съд постановено на 30.06.2014г. по гр.дело №807/2014г.

ОСЪЖДА Агенцията за хора с увреждания  София да заплати на “Х. –К.”ЕООД гр.Враца представлявано от Х.В.Х. сумата 1050/хиляда и петдесет/лева разноски за тази инстанция.

Решението може да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

  

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........