Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  15.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в публичното заседание на 10.12.2014 год., в състав:

 

Председател: ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

       Членове: ПЕНКА П.

                       ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                                               

в присъствието на секретар Л.Г. като разгледа докладваното  от съдия СИМЕОНОВА в.гр.дело N 628 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК.

С Решение № 147/05.06.2014 год. по гр.д.№ 849/2013 год. Козлодуйският районен съд е допуснал съдебна делба между Д.П.Д. ***, Л.Т.Г. ***, Д.Т.В. ***, И.П.А. *** и З.Т.П. *** на наследствени имоти, останали след смъртта на общия им наследодател Т.П.В., б.ж. на с.Хайредин, обл.Враца, поч. на **** год., представляващи земеделски имоти в землището на с.Хайредин, обл.Враца, при права: 3/6 ид.ч. за Д.П.Д., 1/6 ид.ч. за Л.Т.Г., 3/6 ид.ч. за Д.Т.В., 3/6 ид.ч. за И.П.А. и 2/6 ид.ч. за З.Т.П..

Въззивна жалба против решението е подадена от Л.Т.Г., която атакува първоинстанционния съдебен акт в частта, в която са определени делбените квоти. Навежда доводи, че в тази част решението е неправилно и постановено в противоречие с материалния закон. Моли съдебният акт да бъде отменен в атакуваната част и делбата да бъде допусната при права: по 1/6 ид.ч. за Д.Д., Л.Г., Д.В. и И.А. и 2/6 ид.ч. за З.П..

В срока по чл.263, ал.1 ГПК не е постъпил отговор от въззиваемите съделители.

Възивната жалба е процесуално допустима като подадена от надлежна страна, в рамките на законоустановения срок по чл.259, ал.1 ГПК и срещу обжалваем съдебен акт.

За да се произнесе по основателността на жалбата, настоящият съдебен състав взе предвид следното:

Козлодуйският районен съд  е сезиран от Д.П.Д. *** с иск против Л.Т.Г., Д.Т.В., И.П.А. и З.Т.П. за делба недвижими имоти - земеделски земи в землището на с.Хайредин.

В исковата молба се твърди, че ищците са законни наследници на Т.П.В., б.ж. на с.Хайредин, и като такива са собственици на реституираните му по реда на ЗСПЗЗ земеделски имоти. Излагат се доводи, че имотите се ползват само от част от наследниците и не може да се постигне съгласие за доброволна подялба, което поражда правен интерес от предявяването на иск за съдебната им делба.

В срока по чл.131 ГПК ответниците не са представили отговор на исковата молба. В хода на съдебното производство становище е ангажирала единствено ответницата И.А., която заявява, че не оспорва предявения иск и желае да бъде допусната съдебна делба на имотите.

След като обсъди събраните пред районния съд писмени доказателства, настоящият съдебен състав приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното заверено копие от удостоверение за наследници № 178/14.05.2013 год., изд. от Кметство с.Хайредин, е видно, че Т.П.В. е починал на **** год. и страните по делото са негови законни наследници: З.Т.П. е негова дъщеря; Л.Т.Г. и Д.Т.В. са негови внучки - низходящи на дъщеря му Р. Т.В., починала на **** год.; И.П.А. и Д.П.Д. са негови внучки - низходящи на сина му П.Т.П., починал на **** год.

Приложени са заверени копия от Решение № 15001/08.08.200 год. и Решение № 13/23.07.2004 год. на Общинска служба по земеделие, гр.Козлодуй, постановени по преписка № 859/92 год., от които се установява, че на наследниците на Т.П.В. е възстановено правото на собственост върху следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Хайредин: 1/ Нива от 5.999 дка, ІІІ кат., м."Сухата локва", представляваща имот № 157020 по плана за земеразделяне; 2/ Нива от 0.798 дка, VІ кат., м."Стари лозя", представляваща имот № 255004 по плана за земеразделяне; 3/ Нива от 0.364 дка, VІ кат., м."Стари лозя", представляваща имот № 261001 по плана за земеразделяне; 4/ Нива от 1.601 дка, ІІІ кат., м."Пасище 2", представляваща имот № 108036 по плана за земеразделяне. Приложени са и скици на земеделските имоти.

При така възприетата фактическа обстановка, настоящият съдебен състав прави следните правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл.69 ЗН – за делба на наследствени земеделски имоти, собствеността на които е реституирана по реда на ЗСПЗЗ.

Спорът пред настоящата съдебна инстанция касае единствено правата на съделителите, при които следва да бъде извършена делбата. Съсобствеността между страните е възникнала по силата на наследствено правоприемство, поради което и правата им следва да бъдат определени съгласно Закона за наследството. В конкретния случай съделителите са деца, респ. низходящи на деца на починалия общ наследодател Т.П.В., поради което правата им трябва да бъдат определени съобразно разпоредбата на чл.5, ал.1 ЗН. Всяко от децата на наследодателя - Р. Т.В., П.Т.В. и З.Т.П. получава равна част от наследството - по 1/3 ид.ч. Предвид обстоятелството, че първите двама са починали, техните части се наследяват по равно от низходящите им, както следва: Л.Т.Г. и Д.Т.В. получават по 1/6 ид.ч. от полагащата се на пряката им наследодателка Р. Т.В. 1/3 ид.ч., а И.П.А. и Д.П.Д. получават по 1/6 ид.ч. от полагащата се на прекия им наследодател П.Т.П. 1/3 ид.ч. При това положение делбата следва да бъде допусната при следните квоти: 2/6 ид.ч. за съделителката З.Т.П. и по 1/6 ид.ч. за всяка от съделителките Л.Т.Г., Д.Т.В., И.П.А. и Д.П.Д..

Районният съд е допуснал съдебна делба при права, различни от посочените, а именно - 3/6 ид.ч. за Д.П.Д., 1/6 ид.ч. за Л.Т.Г., 3/6 ид.ч. за Д.Т.В., 3/6 ид.ч. за И.П.А. и 2/6 ид.ч. за З.Т.П.. В съдебния акт не са изложени мотиви, от които да става ясно  по какъв начин е извършено изчислението на делбените квоти, нито защо сборът от дробите, определени като наследствени квоти, надхвърля единица. Решението по допускането на делбата трябва да установява ясно и несъмнено правата на съделителите, а делбените квоти да бъдат определени така, че не само знаменателят на определящите дяловете дроби да е еднакъв, но и сборът от числителите на тези дроби да е равен на знаменателя, т.е. да се получава единица, на каквато винаги се равнява пълния обем на наследствената маса. Ето защо настоящият съдебен състав намира, че в обжалваната част първоинстанционния съдебен акт е постановен в нарушение на материалния  и процесуален закон, поради което следва да бъде отменен в тази част и делбата да бъде допусната при посочените от въззивната инстанция права.

С оглед изхода на спора пред настоящата съдебна инстанция, следва да бъде уважено искането на въззивницата Л.Т.Г. за присъждане на направени деловодни разноски пред настоящата инстанция и ищцата Д.П.Д. следва да бъде осъдена да й заплати такива в размер на 31,19 лева /по въпроса за дължимостта на разноските и приложимостта на общите правила за присъждане им съобразно изхода от обжалването пред въззивната инстанция - вж Определение  № 101 от 18.04.2013 г. на ВКС по гр. д. № 671/2012 г., I г. о., ГК и Определение № 883/24.08.2010 год. на ВКС по гр.д.№ 429/2010 год., ІІ г.о., ГК/.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

                   Р             Е             Ш           И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 147/05.06.2014 год. по гр.д.№ 849/2013 год. на Козлодуйския районен съд В ЧАСТТА, в която са определени правата на съделителите, при които следва да бъде извършена делбата, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА съдебна делба при следните квоти: 2/6 ид.ч. за съделителката З.Т.П. и по 1/6 ид.ч. за всяка от съделителките Л.Т.Г., Д.Т.В., И.П.А. и Д.П.Д..

ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Л.Т.Г., ЕГН **********,***, сумата 31,19 лева, представляваща направени съдебни разноски пред въззивната инстанция.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........             2..........