Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ВРАЦА,02.12.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско   отделение в

публичното заседание на  12.11.2014г.  в състав:

 

 

Председател:Т. Александрова

    Членове:Пенка Петрова

            Евгения Симеонова

 

                                     

в присъствието на:

прокурора                      секретар В.В.

като разгледа докладваното  от  съдия П.Петрова

в.гр. дело N` 654  по описа за 2014 година,

 

за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството се движи по реда на чл.258 и сл.ГПК.

    В.Т.З. ***,чрез процесуалния си представител адв.И.Л.,е обжалвал решение на Районен съд гр.Козлодуй от 21.05.2014г.,постановено по гр.д.№ 1296/2010г.,с което е приключила втора фаза на делбено производство,като допуснатите до делба имоти са разпределени на основание чл.352 ГПК след теглене на жребии.Поддържа се във въззивната жалба,че обжалваното решение е неправилно – постановено при неправилно приложение на материалния и процесуален закон,и доказателствата по делото.Иска се отмяна на решението,и връщане делото на първоинстанционния съд за ново разпределение на делбените имоти при други квоти и страни,конкретизирани в жалбата,обстоятелства относими към първата фаза на производството.

    Останалите страни не са ангажирали становище по въззивната жалба.В с.з.П.Д. и Е.Е. оспорват жалбата.Молят първоинстанционното решение да бъде потвърдено.

    Пред въззивната инстанция не са събирани нови доказателства.

    Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените във въззивната жалба доводи и съображения,становището на противните страни и,събраните по делото доказателства,приема за установено следното от фактическа страна:

    Допусната е делба с решение от 07.09.2011г.,влязло в законна сила по отношение на недвижими имоти,земеделски земи,находящи се в землището на с.Х.,обл.Враца,и останали в наследство от б.жители на същото село О.Д.З.,поч.на **** и В.Й. З.,поч.на ****г.,при определени с решението квоти.След допускане на делбата част от първоначалните страни са били починали и в хода на делото на тяхно място са конституирани наследниците им.На 10.09.2012г./стр.130 от първоинстанционното дело/ се е състояло първото съдебно заседание след допускане на делбата.На него е приета експертиза на вещо лице,което е дало заключение за пазарната стойност на допуснатите до делба имоти,и е изготвило проект за разделителен протокол съобразно квотите на страните.С оглед предложения от вещото лице проект,ОбС"Земеделие" гр.Козлодуй,е изготвила проекто-скици за разделяне на един от допуснатите до делба имоти.Първоинстанционният съд не е предявявал на страните проекта за разделителен протокол съобразно разп.на чл.350 изр.1 ГПК,но независимо от това с решение от 18.03.2013г.,също влязло в законна сила,е обявил за окончателен проекто-разделителния протокол,предложен от вещото лице.Така одобрения проект за разделителен протокол е незаконосъобразен,тъй като жребии би могъл да се тегли,ако квотите на страните са еднакви,а не различни,както е в случая,но същото решение,както се изтъкна не е обжалвано,и е влязло в законна сила.Изготвените от ОбС"Земеделие" гр.Козлодуй проекто-скици,с които се обособяват нови имоти съвпадат с предложеното от вещото лице,респ.с имотите,с които е разполагал първоинстанционния съд при обявяване проекта за разделителен протокол за окончателен.На 27.06.2013г.в с.з.е теглен жребий във основа на обявения за окончателен от съда проекто-разделителен протокол,предложен от вещото лице,а на 11.07.2013г.е постановено решение за разпределение на имотите въз основа на резултатите от тегления жребии,като на практика с това решение първоинстанционният съд е конкретизирал кои имоти от проекта за разделителителен протокол попадат и влизат в съответния дял,      изтеглен от съответния съделител/и/.Решението е обжалвано от В.Т.З.,и с решение от 22.11.2013г.,постановено по в.гр.д.№ 823/2013г.,ВОС го е обезсилил,тъй като преди постановяването му,и преди тегленето на жребии,е била починала страната Д.А. С. – на ****г.,и последното/решение/ се явява изготвено при  участие на страна,която реално не е съществувала към онзи момент,и поради неуведомяването на районния съд, пред него не са били конституирани наследниците на починалия, които не са взели участие в производството.Наследниците на починалия са конституирани като страни в производството на негово място,решението по делото е обезсилено он ВОС,и делото – върнато на първоинстанционния съд на фазата на теглене на жребий.

      След решението на ВОС,е насрочено ново заседание за теглене на жребии за 25.03.2014г./отложено за 22.04.2014г./съгласно решението за обявяване проекта за разделителен протокол за окончателен,и такъв е проведен на същата дата - 22.04.2014г.,видно от данните от съставения протокол от проведено с.з.на същата дата.След тегленето на жребий съдът е обявил,че ще се произнесе с решение по изтегления жребии.Действията на съда във връзка с насрочване и теглене на жребий не са атакувани от страните,и са влезли в законна сила.На 21.05.2014г. е постановено атакуваното в настоящето производство решение,с което е конкретизирано кои имоти в кой дял попадат съобразно проекта за разделителен протокол и резултатите от тегления жребий.Именно това решение се обжалва в настоящето производство,както се изтъкна по горе.

     При така изяснената фактическа обстановка,настоящият съдебен състав намира подадената въззивна жалба за процесуално допустима.Подадена в срока по чл. 259,ал.1 ГПК, отговаря на изискванията по чл.260 и чл.261 ГПК за съдържание и приложения, произхожда от страна с необходимия правен интерес,и е насочена против съдебен акт от категорията на обжалваемите.Разгледана по същество е неоснователна,тъй като изложените в нея доводи и съображения касаят въпроси,свързани единствено с първа фаза на делбеното производство,която фаза е приключила с влязло в сила решение,което разпростира и ангажира страните със своята сила на присъдено нещо.Въззивният състав,обаче,констатира,че решението предмет на жалбата макар и валидно,е процесуално недопустимо.Първоинстанционният съд е избрал способ за ликвидиране на съсобствеността – теглене на жребий по чл.352 ГПК.Макар,че е допуснал редица процесуални нарушения при ликвидиране съсобствеността по този способ,които обаче не са обжалвани и атакувани от страните,в крайна сметка,първоинстанционният съд е ликвидирал същата съсобственост чрез теглене на жребии.С тегленето на жребии производството по делото приключва,тъй като всеки съделител е получил имот съобразно дела си и съобразно изтегления дял и попадащия в този дял имот или имоти съобразно проекта за разделителен протокол.Не е имало пречка в с.з.,в което е бил теглен жребия,съдът да конкретизира кой имот в кой дял попада.С това правомощията на съда по ликвидиране съсобствеността чрез използване на този способ се изчерпват.Постановеното решение от 21.05.2014г.,с което се конкретизира кой имот в кой дял попада и на кой съделител се възлага е процесуално недопустимо.Като такова същото следва да се обезсили и делото върнато на първоинстанционния съд за прекратяване производството по делото,поради приключване на делбата чрез теглене на жребий и внасяне делото в архив.

      С оглед изразенине от страните становища по въззивната жалба,и възприетото от съда за недопустимост на обжалваното решение,настоящият състав намира,че на страните не се дължат такси и разноски пред въззивната инстанция.

      Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                  Р   Е    Ш   И  :

ОБЕЗСИЛВА решение № 134/21.05.2014г.,постановено по гр.д.№ 1296/2010г. по опис на районен съд Козлодуй,обл.Враца.

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд,за прекратяване производството по делото,поради приключване на делбата и внасянето му в архив.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок,считано от уведомяването на страните.

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........