Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 15.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско  отделение, в                     публичното заседание на  пети  декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

Председател:Рената Г. Мишонова- Хальова

    Членове:Мария  Аджемова

                                 Мирослав  Досов

 

 

с     участието на секретаря М.  К.

разгледа  докладваното  от  съдия Мишонова- Хальова             

въз. гр. дело N`655 по описа за 2014  год., за да се произнесе взе предвид:

П.  Й.  Ч. ***  е подал въззивна жалба  против решение №210/26.08.2014 г по гр.д.№ 330/2014 г по описа на  КРСъд, с което  предявения от него против ДП " Радиоактивни отпадъци" със седалище  и адрес на управление гр.София, искове с правно  основание чл. 344 ал.1 т.1,т.2 ш 3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ са отхвърлени като неоснователни  и недоказани.

   В жалбата се навеждат доводи, че решението на КРСъд е неправилно, поради което  се моли да бъде  отменено и постановено друго, с което предявените искове бъдат изцяло уважени със законните от това последици.

Твърди се  още ,че първоинстанционният съд  е обсъдил едностранчиво в полза на работодателя представените по делото писмени доказателства ,при което е направил и незаконосъобразни изводи. Според жалбоподателя той не бил извършил посочените в заповедта  за уволнение дисциплинарни нарушения, за които в заповедта не било посочено  кога са извършени, при което двумесечния срок за налагане на дисц. наказание бил изтекъл.Освен това  П.Ч. посочва,че дори и  нарушението в  заповедта да е извършено от него, не било съразмерно и не следвало да бъде санкциониран с най- тежкото дисциплинарно наказание- уволнение.

  С въззивната жалба не се  правят  нови доказателствени  искания.

  В срока за отговор на въззивната жалба ответното ДП" "Радиоактивни отпадъци" със седалище гр.София е подало  писмен отговор. Твърди се ,че въззивната жалба е неоснователна, следва да се отхвърли , а решение на КРС- потвърди като правилно и законосъобразно.  С писмения отговор не се правят нови доказателствени искания пред въззивния съд.

  Съд. състав, след като обсъди доводите на жалбоподателя, становището на ответника и взе предвид събраните по делото доказателства, приема следното: въззивната жалба е процесуално допустима, тъй като  е подадена в законния срок  от страна с право на обжалване, срещу акт от категорията на обжалваемите.Разгледана по същество въззивната жалба е   о с н о в а т е л н а.

   За да отхвърли  предявените  обективно съединените искове пред КРСъд ,решаващият съдия е приел за доказан  от  доказателствата по делото факта, че жалбоподателя Ч. за времето , когато е работил по трудов договор с ответника ДП"РАО" на длъжност " ръководител сектор Технологично обезпечаване", е бил подписал друг договор за услуги/споразумение/ с Консорциум D-R CON с място на работа  площадката на АЕЦ Козлодуй, за техническо обслужване на IT системата им при парично  месечно заплащане от 310 лв,  за което не е  уведомил работодателя си , с което  бил нарушил правилника за вътрешния трудов ред и т.5 от споразумение   за етичност и конфиденциалност от 20.12.2010 г. към труд. му  договор №95/2.12.2010 г.Решаващият съдия е приел, че като е подписал споразумението на 01.06.2013 г с Консултанта -консорциум D-R CON, Ч. бил нарушил трудовата дисциплина по чл. 180 т. 10 от КТ, тъй като това споразумение с друг работодател  имало характер на граждански договор с друг възложител/консорциума като консултант/,  и така бил нарушил уговорената забрана  с работодателя си по  т.5 от споразумение за етичност и конфиденциалност  както и чл. 111 от КТ да не сключва друг граж. договор  без да  уведоми работодателя си ДП"РАО" и да получи  съгласието му  затова.

Въззивният състав  приема ,че решението на КРСъд е не законосъобразно  и следва да бъде  отменено по следните съображения:

По делото е представено личното досие на жалбоподателя, от което  се установявае по трудов договор   № * от **** г и последвали доп. споразумения, последната длъжност, която е заемал  П.Ч. ,съгласно допълнително споразумение № * от **** г. към трудовия договор, е  *. Приложена е Заповед № * от **** г. на изпълнителния директор Д.П., с която  на жалбоподателя  е наложено дисциплинарно наказание «Уволнение» на основание чл. 187 т. 10 вр. чл. 190, ал. 1 т.3 и т. 7 от КТ за това, че на 01.06.2013 г. е сключил и подписал договор в качеството на изпълнител от една страна и от друга страна  Консорциум D-R CON като възложител за услуги за администриране и техническо обслужване на ИТ система с рег. индекс D-R PMU/ITS/002, в нарушение на забраната по т. 5 от Споразумение за етичност и конфиденциалност към трудовия му  договор № */**** г., подписано от ищеца на ***** г., с което е извършил нарушение на трудовата дисциплина съгласно чл. 187, т. 10 и чл. 190, ал. 1 т. 3 и т. 7 от КТ. Заповедта за уволнение е връчена на служителя на 24.02.2014 г. в условията на отказ да я получи, което е удостоверено с подписа на двама свидетели – В.Г.К. и Ц. Ц. Т. които са изслушани от  КРСъд относно  отказа да му бъде връчена заповедта за уволнение.

С ИМ  е приложено техническо задание  и проект на споразумение за услуги за администриране на техническо обслужване на ИТ система както и приложениеА за услуги за администриране и техническо обслужване на ИТ система, подписано от  името на Ч. , както на анг. език така и в превод на бълг. език. Приложено е копие от  последната страница на труд. книжка на  жабоподателя, както  и копие  от болничен листправка от система АПС за преминаване на П.Ч. на пропуск 5010 от 18.02.2014 г до 26.02.2014 г вкл. през всички АПС устройства.

С писмения отговор на ДП"РАО" грофия са приложени част от консултантски договор между ДП "РАО" гр.София  и  интернационален консорциум посочен като съконтрахент в договора/ на анг. език/ и в превод на бълг. език, както и правилника за вътрешния труд. ред в ДП" РАО".

По делото са разпитани св. В.К. и Ж.Ц., Ц.Т. относно  отказа на жалбоподателя да получи връчената му заповед за уволнение  на 24.02.2014 г.

Пред ВОС по искане на съд. състав  ответникът е  представил в цялост на англ. език и в превод на български език консултантския договор от 24.01.2013 г между консорциума и ДП"РАО" гр. София.

   С оглед гореизложената фактическа обстановка  се налагат следните правни  изводи:

1.В труд. досие на жалбоподателя фигурира последното негово допълнително споразумение № * от **** г. към трудовия договор, в което на **** е уведомен лично за  връчената му  дл. характеристика като "*. В същата длъжностна характеристика в т.3.1/Обща  характеристика на работата/ на стр.181 от делото  е посочено, жалбоподателят осигурява *.

Пред ВОС  ответникът е представил в цялост на анг. и бъл. език  договор  за консултантски услуги  сключен на 24.01.2013 г, сключен между  дружеството- работодател на жалбоподателя Ч.- ДП"РАО" със седалище в грофия и  консултанта консорциум от  международни юридически лица.Към консултанския договор е приложено и самото  задание към Консорциума като консултант, от което се установява,че се касае до проект на  Група за изпълнение на проекта за Козлодуй/ГУП/ именно за извеждане от експлоатация блоковете на АЕЦ Козлодуй и изграждане на  НХРАО/хранилище за радиоактивни отпадъци/.

Договора за консултански услуги  от страна на ДП"РАО"  е подписан от изп. директор Д.П..

   2.Според консултантския договор за услуги  т.5., ДП"РАО" ще предостави на консултанта безплатно услуги и оборудване по приложение F към договора . В това приложение се вижда ,че  се  преодоставят  служители на пълно и непълно работно време, вкл. инженери , тех. персонал с умения и опит както и инф. система за програмата за извеждане от експлоатация, състояща се от софтуер и хардуер и т.н. Тази точка 5.4 от консултанския договор и приложение F към нея и на база т.2 "Назначението"  от заданието на възложителя ГУП, където е посочено,че персонала на ГУП по изпълнение проекта за извеждане от експлоатация  на блоковете  на АЕЦ Козлодуй и изграждане на НХРАО ще е от експерти на консорциума/консултанта/ и професионален и помощен персонал от ДП"РАО".

   3.По делото още с ИМ жалбоподателят е представил техническо задание и проект на споразумение за услуги за администриране и техническо обслужване на ИТ  система     ,на бълг.и на анг. език подписано от трима души,със съдържание и приложение А: споразумение за услуги, подписано от  представител на консултанта /J. Санчес за D-R CON / и жалбоподателя П.Ч..В английския вариант  техническото задание е  с логото на  ДП"РАО"  т.е. това е SE RAW като същото лого  е на всички страници от заданието вкл. и на приложение А, което включва  споразумение за услуги за администриране на ИТ системи и отново  при логото  е посочено  проекто- споразумение за услуги. Съдът приема ,че  приложение А цитирано в техн. задание и  проекто- споразумението  приложено към него наистина касаят жалбоподателя Ч., който го е подписал на 01.06.2013 г , но не се установява от страна на работодателя му  и не се представят  писмени доказателства  ,че  това е и  окончателното споразумение между него /Ч./ и консултанта. Съд. състав констатира, че в българския превод на тех. задание и проекто- споразумение  на страницата на приложение А/ бъл. превод/ не е поставено логото на ДП"РАО"/ SE RAW/ ,което го има в оригиналния вариант на англ. език.

От друга страна техническото задание за  услуги и обслужване на ИТ системи на консултанта  е записано, че  ще се обслужва от П.Ч. като  и заданието и проекто- споразумението е одобрено началника на ГУП - Г. С.. От представената структура  на ДП"РАО"/стр. 120 от делото/ се установява, че  Г. С.  е представител на  управление" Международни проекти" / Група за управление проекти-ГУП/,  като нейното управление   както  и специализираното поделение"Извеждане от експлоатация 1-4 блок",в чиито сектор "*" * е жалбоподателя , и двете са подчинени на изп. директор на ДП"РАО".Следователно участието на Ч.  по техн. задание по  този проект във връзка с изпълнението на консултанския договор  има одобрение  от ДП"РАО".

   4.Безспорен е по делото факта, че Ч. е изпратил на 04.12.2013 г от служебния си  ел. адрес "отчет за дейността от специалиста по инф. технологии за периода 06.2013-11.2013 г " на  консултанта. Видно е ,че това е свързано с техническото задание, в което т.1 е записано,че услуги за адм. и техническо ИТ обслужване ще се извършва от П.Ч.. В самия отчет Ч. също записва, че  го изготвя и изпраща на основание същото задание от 1.06.2013 г.  Съд. състав констатира ,че този отчет включва дейности по хардуер и софтуер за нуждите на консултанта  D-R CON, които са в пряка връзка с посочената по- горе клауза т.5.4 от консултанския договор, подписан от работодателя на жалбоподателя- изп. директор на ДП"РАО" Д.П.. Следователно по повод изпълнение  т.5.4 от консултанския договор , П.Ч. /като ит специалист/  и част от професионалния персонал на  дружеството работодател, е  посочен в техническото задание  да указва посочената услуга на консултанта по приложение F от консултанския договор.Изпратения от Ч. отчет е свързан с техн. задание, а както вече се посочи по- горе  проекто-споразумението за услугите извършвани от Ч.  е подписано от него, но не е окончателно и не може да му се придава силата на  сключен граждански договор при друг работодател без съгласие на  първоначалния такъв- изп. директор на ДП"РАО" .

От друга страна в  техн.задание свързано с услуги за обслужване на ИТ системи, които ще се предоставят от П. Ч. е отразено,че D-R PMU ще заплаща стандартната такса за обслужване, а това е ГУП/група за управление проекта за Козлодуй/, а не консултанта по договора за консултански услуги. Следователно не може да се приеме  ,че жалбоподателят е сключил  проекто- споразумението  с друг работодател както се твърди от ответника, тъй като  това е именно създадената през 2003 г група за управление проекта за Козлодуй във връэка  с първоначалните проекти за извеждане от експлоатация блоковете 1-4 на АЕЦ Козлодуй.Не се представиха от работодателя доказателства, че Ч. е получил някакви пари по проекто- споразумението цитирано от работодателя като   "друг граждански договор при друг работодател", което бе в негова тежест с оглед характера на спора като трудов.

   5.Съд. състав приема ,че  в самата заповед за дисц. уволнение  са изписани три  страници факти и констатации за дейност на П.Ч. и нарушения от негова страна на чл. 124, 125 и 126 т.13 от КТ които са общи ,без посочване какво конкретно е нарушил, на коя дата, с оглед изискването на чл. 195 ал.1 от КТ. Посочено е също нарушаване на т.5  от  споразумение за етичност и конфиденциалност към труд. договор, чл. 57 ал.1 ал.3 и чл. 84 ал.9 от Правилника за вътрешния трудов ред в ДП"РАО". В тежест на работодателя е  в кратка мотивировка към всяка заповед за налагане на дисц. наказание на свой служител  да посочи кои  норм. актове са нарушени,   на коя дата и какво е нарушението? Например в цитирания в заповедта за дисц. уволнение чл. 84 ал.9 от   Правилника за вътрешния ред в предприятието е записано " неизпълнение на други труд. задължения", но в заповедта не е отбелязано кои др. задължения и кога,  на коя дата ? Затова   съд. състав приема ,че  заповедта за диц. уволнение не е  конкретно мотивирана  според КТ на посочените основания, което  и на това основание я прави незаконосъобразна.

   6.С оглед събраните  доказателства по делото съдът приема също, че  обстоятелствата установени от работодателя за нарушение на труд. дисциплина от  страна на Ч., при които му  налага дисц. наказание "Забележка" и   тези при налагането на дисц.  уволнение" са взаимно свързани, тъй като се касае  до едно и също нещо:  изпратен  от  жалбоподателя отчет до консултанта за периода 06-11.2013 г, във връзка със сключено между него и  ДП"РАО" задание  и приложение А към него. Първото наказание " забележка"  на осн. заповед№ ТП-12/03.02.2014 г е за изготвения от Ч. отчет на специалиста от инф. технологии, която дейност  според работодателя била различна, от работата ,която Ч. бил уговорил с работодателя. Второто наказание "Дисц. уволнение" на осн. заповед № */**** г , е   на основание проверка  по повод отчета на жалбоподателя до консултанта и откриване на договор между Ч. и консултанта, който е цитиран в самия отчет.Следователно касае се за едно и също  нарушение на труд. дисциплина от страна на П.Ч. , като съд. състав приема ,че  незаконосъобразно работодателят го е наказал за едно и също нещо два пъти.

   7.Предвид гореизложеното съд. състав приема, че П.Ч. не е извършил  посоченото  в обяснителната част   в заповедта за диц. уволнение нарушение , а именно сключване на граж. договор с друг работодател, без съгласие на изп. директор на ДП"РАО",както  и изпълнение на същия през работно време и отчет за същия  по служ. ел. поща през работно време. Както се посочи в т. 1,2 ,3 на настоящите мотиви, не се представиха доказателства от работодателя за наличие на споразумение за услуги, а само проекто- споразумение между Ч. и   ГУП/ D-R PMU/, което  проекто- споразумение е  приложение към техническо задание на база т. 5.4 от сключения  договор за консултански услуги между работодателя  ДП"РАО" и консорциума приложен в цялост по делото пред въззивната инстанция. Де факто Ч. участва в проекта на ГУП, което му позволява и дл. характерискика/т.3.1/ и приложение F на консултанския договор, тъй като е  ИТ специалист и като тех. персонал на ДП"РАО"  по консултанския договор ,с умения и опит допринася инф. система за програмата за извеждане от експлоатация, състояща се от софтуер и хардуер и т.н. да функционира.

Дори обаче да се приеме  обратното ,че  това е проекто -споразумение за ИТ услуги  от страна на Ч., е породило своите правни последици, то жалбоподателя е станал част от общия проект, по който работи цялото предприятие ДП "РАО" за извеждане от експлоатация 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй . Затова   нарушението на Ч.  ,че е изпратил отчет за  ИТ дейност по същия проект, на консултанта по договора за консултански услуги, по който консултантски договор  е страна работодателя  на Ч., не дава основание   да бъде наказан  и то да  му се наложи най- тежкото  наказание по КТ- дисциплинарно  уволнение.

    Предвид гореизложеното  въззивната жалба  е основателна и следва да бъде уважена. Заповедта за диц. уволнение следва да бъде отменена като незаконосъобразна,  работникът възстановен на заеманата преди  уволнението  длъжност, както и изплащане на дължимото  му се обезщетение по чл. 225 ал.1 от КТ , за 6 месеца,, времето през което е останал без работа. По делото е представено труд. досие , справка за брут. възнаграждение на Ч., а и  още пред първоинстанционния съд и в жалбата се претендира обезщетение в размер на 12 072,12 лв, което следва да се присъди. Писмените доказателства и крайния изход на делото дават основание  и за присъждане на жалбоподателя  на всички разноски пред двете съдебни  инстанции в размер на  2000 лв.

   Водим  от горното съд. състав

 

Р Е Ш И:

 

   ОТМЕНЯВА  решение № 210 от 26.08.2014 г по гр.д.№ 330/2014 г по описа на КРСъд и вместо  него

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

     ОТМЕНЯВА  заповед № ТП-18/20.02.2014 г  на  изп. директор на ДП"РАО" гр. София, с която е наложено на П.Й.Ч. с ЕГН ********** на осн. чл. 188 т.3 вр. с чл. 187 т.10 и чл. 190 ал.1 т.3 и т.7 от КТ дисциплинарно наказание- "уволнение", като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО      .

 

     ВЪЗСТАНВЯВА П.Й.Ч. с ЕГН ********** на заеманата преди  уволнението длъжност -*.

 

     ОСЪЖДА ДП"РАО" гр. София да заплати на П.Й.Ч. сумата от 12 072,12 лв/ дванадесет хиляди и седемдесет и два лева и 12 ст./, представляваща обезщетение по чл. 225 ал.1 от КТ за времето през което е останал без работа / 24.02.2014 до 24.08.2014 г/, ведно със законната лихва начиная от  25.03.2014 г до окончателното изплащане на сумата  както и сумата от  2000 /две хиляди лв/разноски за двете  съдебни  инстанции.

 

     Решението подлежи на касационно обжалване  в едномесечен  срок  от съобщението до страните.

 

                     Председател :

 

                     Членове:1/              2/