Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,22.12.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение в

публичното заседание на 10.12.2014г. в състав:

 

Председател:Татяна Александрова

    Членове:Пенка Петрова

            Евгения Симеонова

                                     

в присъствието на:

прокурора                      секретар Л.Г.

като разгледа докладваното  от  съдия П.Петрова

в.гр.  дело N`658  по описа за 2014 година,

 

за да се произнесе взе предвид следното:

     Подадена е въззивна жалба от Б.А.В. ***,чрез процесуалния и представител адв.Ю.Д. от АК Монтана,против решение на Районен съд-гр.Враца от 24.04.2.2014г.,постановено по гр.д.№ 2783/2012г.,в частта,в която е допуснат до делба самостоятелен обект – втори етаж от от двуетажна сграда от 49 кв.м.,находяща се в гр.Враца,ул.Т. №**,и е отразено,че същият е с предназначение жилище,както и в частта,в която е отхвърлен иска за делба по отношение на избено помещение от 27 кв.м. от същата сграда и таван от 49 кв.м.от сградата.Поддържа се във въззивната жалба,че първоинстанционното решение в тези му части е неправилно - постановено в нарушение на материалния и процесуален закон.Иска се отмяна на решението в обжалваните части,и вместо него постановяване на ново,с което се отрази,че допуснатия втори етаж от сградата/етажът над магазина/ е с друго предназначение,а не жилищно.Иска се допускане на делба и на избеното помещение и тавана,по отношение на които първоинстанционният съд е отхвърлил предявения иск,както и отразяване на факта,че делбеният имот е обременен с вещно право на ползване в полза на трето лице.С въззивната жалба се навеждат и доводи за порочност на първоинстанционното решение,свързани с допускане и участие по делото на трето лице помагач,чието участие в производството било недопустимо,поради липса на правен интерес да подпомага която и да е от страните.

    Противната страна не е ангажирала становище по въззивната жалба.В съдебно заседание чрез процесуалния си представител признава същата и моли да бъде уважена.

    Третото лице в процеса я намира за неоснователна,и чрез процесуалния си представител,е заявило становище за неоснователност на същата.

    Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените във въззивната жалба доводи и съображения,становището на останалите страни,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:Въззивната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния срок по чл.259 ал.1 ГПК,от страна в процеса,имаща право и интерес от обжалване,и против съдебен акт,подлежащ на обжалване по смисъла на чл.258 ГПК.Разгледана по същество същата е частично основателна.

    С въззивната жалба са правени нови доказателствени искания - за допускане на специализина техническа експертиза,която да даде заключение относно предназначението на втория етаж от процесната сграда,каквото искане е правено и пред първата инстанция,и което е уважено,като вещото лице е дало заключение и относно статута на избените и тавански помещения на сградата.

Делото е делбено,в първа фаза на производството.Пред първоинстанционния съд против въззивницата е предявен иск за делба от въззиваемата/нейна сестра/с правно основание чл. 34 ЗС,на самостоятелни обекти в сграда,находяща се в гр.Враца, ул.”Т.” № ** именно 1/магазин с идентификатор 12259.1019.235.1.1 по кадастралната карта на гр. Враца, с предназначениеза търговска дейност, със застроена площ от 21 кв.м., състоящ се от едно помещение и стълбищна клетка с площ от 6 кв.м.,2/самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.235.1.3  по кадастралната карта на гр. Враца, с предназначение по документи жилище, апартамент, със застроена площ от 49 кв.м.,но не представляващо жилище по смисъла на техническите изисквания за такова, състоящ се от една стая, кухня, антре и сервизно помещение, ведно с 3/избено помещение с площ от 27 кв. м. и 4/таван с площ от 49 кв.м.  със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж. Поддържа се, че процесната съсобственост между страните възникнала от приложените към исковата молба  нотариални актове и при условията на евентуалност - на основание наследство, реституция и давностно владение. Иска се да се допуснат до делба така описаните недвижими имоти при равни права на съделителките и при запазено пожизнено право на ползване на лицето М.Д..

Въззивницата в настоящето производство и ответница в първата инстанция не оспорва иска за делба. Навежда също довод, че вторият етаж от сградата не представлявал самостоятелен обект и предназначението му не отговаряло на нормативните предписания за жилищен имот.

С протоколно определение от 18.06.2013г. е конституирано трето лице-помагач на страната на въззивницата.

Установява се от представения нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот, установено по обстоятелствена проверка*, том **, дело***/**** г. от ****г. , че със същия М.Д. В./майка на страните/ и В.В.-въззиваемата,са признати за собственици на основание наследство, съдебна делба и давностно владение на  дворище пл. № 2531-а в кв. 52 по плана на гр. Враца с площ на дворището от 27 кв.м. и застроената върху него масивна двуетажна жилищна сграда.Видно от нотариален акт***, том **, дело****/****г.,в същия е обективиран  договор за покупко-продажба на недвижим имот срещу издръжка и гледане от 30.07.1992г. между М. В. от една странакато продавач, и Б. В./въззивницата/ от друга странакато купувач, за следния недвижим имот ½ ид.ч. от дворище пл. № 2531-а в кв. 52 с площ на дворището от 27 кв.м., ведно със застроената върху него двуетажна жилищна сграда,включващ изградения като партерен етаж на сградата магазин с площ от 21 кв.м. и етажнадстройка с площ 27 кв.м.От същия нотариален акт се установява, че между страните е постигната уговорка прехвърлителят да запази за себе си правото на ползване на жилищната сграда до края на живота си.

        Видно от нотариален акт***, том ***, рег.****, дело*** от ****г.,със същия по молба на страните по настоящето дело,и приложените към нея документинотариален акт за собственост*, том **, от ****г., нотариален акт за покупко-продажба***, том ** от ****г., решение от 04.03.2004г. на ВОС, писмо от Община Враца, скици и схеми на имотите, нотариусът е признал  молителките за собственици при равни права на следните недвижими имоти: 27 кв.м. идеални части от поземлен имот 12259.1019.235 по кадастралната карта на гр. Враца, заедно с част от първия етаж на двуетажна масивна жилищна сграда, представляващ самостоятелен обект в сградамагазин, находящ се в гр. Враца с адрес ул. „Т.” №**, етаж *,с предназначение: за търговска дейност, със застроена площ от 21 кв.м и стълбищна клетка за втори жилищен етаж с площ от 6 кв.м., заедно с общите части на сградата и самостоятелен обект в сградавтори етаж, находящ се в гр. Враца по кадастралната карта на гр. Враца с идентификатор 12259.1019.235.1.3,с предназначениежилище, апартамент, със застроена площ от 49 кв.м., състоящ се от една стая, кухня, антре и сервизно помещение, заедно с неразделна част от самостоятелния обект - избено помещение с площ от 27 кв. м. и таван, състоящ се от три помещения със застроена площ от 49 кв.м.,и заедно със съответните идеални части от общите части на сградата.

        От представените с исковата молба скици за двата самостоятелни обекта в сградата се установява актуалният им статут, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед от 16.09.2005г. на изпълнителния директор на АГКК. Видно от скиците, към двата самостоятелни обекта няма отразени принадлежащи части.

   При така изяснената фактическа обстановка и събрани доказателства,първоинстанционният съд допуснал делба по отношение на магазина и втория етаж от двуетажната жилищна сграда в имота,като по отношетние на останалите обекти отхвърлил иска за делба.

  Въззивната инстанция споделя крайните правни изводи на първата относно наличие на съсобственост по отношение на допуснатите от него до делба самостоятелни обекти,но също така приема,че такава съсобственост е налице и по отношение на всички имоти по исковата молба.По категоричен начин е установено от писмените доказателства,че страните са съсобственици при равни права на цялото делбено имущество,конкретизирано с исковата молба.При извод за принадлежност на  имуществото, предмет на делбата, на съделителките при равни дялове в съсобствеността, съдът следва да допусне до делба  имотите при посочените права.

Още с исковата молба е направено уточнение,че макар и в писмените документи – нот.актове и скици да е отразено,че вторият етаж над магазинното помещение е жилищен,по предназначение и съгласно техническите изисквания за това ,той не е жилищен.Първоинстанционният съд е изложил,че актуалният статут на недвижимите имоти, чиято делба се иска, се установява от приложените към исковата молба скици. По делото не били представени доказателства и не бил предявен установителен иск за промяна в предназначението на самостоятелния обект, находящ се на втория етаж, поради което съдът не споделя възраженията, че имотът е с различно от отразеното в кадастралната карта предназначение и че не отговарял на нормативните изисквания за жилищен имот.За установяване на това обстоятелство обаче страните са искали назначаване на специализирана експертиза,която да даде заключение какво е предназначението на този обект,и първоинстанционният съд е допуснал такава,но в с.з.на 20.03.3014г. е отменил определението си и е заличил експертизата,приемайки,че такава е допустима само при спор за законност или съществуване на сградата,какъвто не бил налице,и,че не бил предявен установителен иск за промяна предназначението на сградата.Въззивната инстанция с оглед навежданите доводи и във въззивната жалба относно предназначението на втория етаж на основание чл.266 ал.3 ГПК е допуснал специализирана техническа експертиза.В заключението си вещото лице е отразило,че вторият етаж е самостоятелен обект на собственост,но тъй като не му е осигорен достъп до него не може да отговори на поставената от съда задача дали предназначението на обекта е жилище,както е отразен по всички писмени документи,и дали отговаря на изискванията за жилищен обект съгласно чл.40 ал.1 ЗУТ.При така изяснената фактическа обстановка,настоящата инстанция намира за основателна въззивната жалба в частта,в която се атакува първоинстанционното решение в частта,в която е отразено,че предназначението на втория етаж е жилище.След като този факт не е установен по категоричен начин,предвид обстоятелството,че и двете страни заемат становище,че предназначението на обекта не е жилище, и предвид факта,че имотите се допускат до делба в състоянието,в което са към момента на постановяване на решението,настоящата инстанция приемайки за основателна въззивната жалба в тази и част,намира,че решението на първоинстанционния съд в частта,в която е прието,че вторият етаж е жилищен следва да се измени,като думите:"с предназначение на обекта:жилище,апартамент" отпаднат.Обособяването на втория етаж като жилищен или не ще бъде предмет на втората фаза на производството.

Първоинстанционният съд в атакуваното решение е изложил,че видно от представените скици, към двата самостоятелни обекта няма принадлежащи части и помещения,при което е приел, че описаните в исковата молба избеното помещение, таван и стълбищна клетка имат характера на общи части,при което и до промяна в предназначението им,същите не могат да бъдат предмет на делба,при което отхвърлил иска за делба по отношение на тези обекти.Експертизата назначена от въззивната инстанция,обаче дава заключение,че по първоинстанционното дело са били представени и ползвани скици на делбените имоти,изтеглени от Интернет,в които избеното помещение и тавана не са отразени,и,че в СГКК Враца същите помещения не са отразени като общи части,а като обслужващи втория етаж помещения.При така изяснената фактическа обстановка,с оглед заключението и на експертизата,следва да се допуснат до делба и тези обслужващи помещения,със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата.Настоящата инстанция намира,че до делба би следвало да се допусне и обективираната в нотариалните актове т.н.стълбищна клетка,но в диспозитива на решението няма произнасяне по отношение на този обект,не е искано допълване на решението,не се навеждат подобни доводи и във въззивната жалба.

От представения нот.акт от 1992г.се установява,че праводателката на въззивницата си е запазила правото на ползване върху част от делбените имоти пожизнено.Правото на ползване е абсолютно вещно право,защитимо вкл.и с иск за собственост,което се погасява със смъртта на ползвателя,и неотразяването на този факт в диспозитива не решението не опорочава по никакъв начин същото.

Що се отнася до доводите във въззивната жалба,свързани с участие на трето лице помагач в процеса,настоящата инстанция споделя същите,а именно,че не са били налице предпоставки третото-лице да бъде конституирано в процеса като такова.Актът на съда,обаче,с който се конституира трето лице не подлежи на инстанционнен контрол,при което законът допуска участие на трето лице и когато не са налице предпоставки за конситуирането му.От друга страна участието на третото лице в процеса също по никакъв начин не опорочава самото решение относно силата на присъдено нещо между главните страни.

При така изяснената фактическа обстановка с оглед изложеното въззивната жалба се явява частично основателна,и като такава следва да се уважи отчасти,като първоинстанционното решение се отмени отчасти и вместо него се постави друго в горния смисъл.

Страните нямат претенции за разноски.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

        Отменява решението на РС Враца от 24.04.2014г.,постановено по гр.д.№ 2783/2012г. в частта,в която е допусната делба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1019.235.1.3 по кадастралната карта на гр. Враца,като е отразено предназначение на обекта: жилище, апартамент,и вместо него в тази му част

   ПОСТАНОВЯВА:

   ДОПУСКА делба между същите страни и същите права по отношение на същия обект,който е самостоятелен обект на собственост.

Отменява горното решение и в частта,в която е отхвърлен иска за делба на  избено помещение с площ от 27 кв. м. и таван, състоящ се от три помещения със застроена площ от 49 кв.м.,и вместо него в тази му част

ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА СЪДЕБНА делба между В.А.В. и Б.А.В. при равни права и по отношение на  избено помещение с площ от 27 кв. м. и таван, състоящ се от три помещения със застроена площ от 49 кв.м.,прилежащи части към втория етаж,допуснат до делба,ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата.

ПОТВЪРЖДАВА решението на РС Враца в останалата му част.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС в едномесечен срок от уведомяване на страните. 

 

 

   

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........