Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА, 08.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  ,гражданско    отделение, в               публичното заседание на  пети декември  две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

 

 

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мария  Аджемова

            Мирослав Досов

                    

 

с участието на секретаря М.К.

като разгледа докладваното  от  съдия Мишонова- Хальова              

въз. гр.дело N` 692 по описа за 2014 год.,за да се произнесе взе предвид:

    А.Б.А. ***, чрез своя проц. представител адв. П.И.П. от ВАК, е подал въззивна жалба против  решение № 157/13.06.2014г по гр.д.№ 1205/2012 г по описа на КРСъд.

    В жалбата се навеждат доводи, че атакуваното с жалбата  решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени процесуални нарушения, което го прави необосновано и незаконосъобразно. Моли се  решението на КРСъд да бъде отменено  като неправилно и постановено друго такова, с което бъдат уважени първоначално предявените искове, като ответникът заплати и направените разноски от жалбоподателя за двете съдебни инстанции.

С въззивната жалба се прави искане за назначаване на тройна съдебно техническа експертиза  от вещи лица- лицензирани оценители, която да даде пазарната цена на процесните зем. имоти към 18.06.2009 В законния срок за отговор  на въззивната жалба ответникът  "К."ЕООД гр. В. Търново  е изпратил такъв до ВОС, с който оспорва жалбата като неоснователна  и алтернативно недопустима. Моли решението на КРСъд да бъде потвърдено , а жалбата оставена без  уважение. Не се правят нови доказателствени искания.

    Съд. състав се е произнесъл по допълнителното искане  от жалбоподателя по доказателствата пред въззивния съд, като с определение№654 от 24.10.2014 г  го е отхвърлил  с изложени мотиви на осн. чл. 267 от ГПК.

Въззивният състав при Врачанския Окръжен съд след като обсъди доводите в жалбата и взе предвид становището на ответника ,приема следното: въззивната жалба е подадена от страна с правен интерес от обжалване срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество въззивната жалба е  н е о с н о в а т е л н а.

     За да отхвърли предявените от  А.Б.А. *** против "К."ЕООД гр. В. Търново  обективно съединени искове с правно  основание чл. 40 вр. с чл. 26 от ЗЗД и чл. 108 от ЗС, решаващият съдия е приел, че  към 18.06.2009 г  А. П. като пълномощник на жалбоподателя/А.А./ е продал на ответника "К. "ЕООД гр.В. Търново процесния зем. имот от 17 дка в м."Лозарски гред" в землището на с.Хайредин на цена каквато била данъчната им оценка- 2874 лв и не се доказало в процеса пълномощникът да е действал при тази продажба в ущърб на  доверието на жалбоподателя. Изложени са лаконични мотиви като не са коментирани назначените по делото експертизи , а само оспореното пълномощно от страна на жалбоподателя- ищец.

С решението си  финално  КРСъд е приел, че не са събрани доказателства за накърняване добрите нрави при сключване на процесната сделка с зем. имот на жалбоподателя от 17 дка в м. "Лозарски гред" както и  липса на доказателства,че процесната сделка от 18.06.2009 г е  сключена във вреда на представлявания А.А., което не води до нищожност на същата.

КРСъд е приобщил към доказателствения материал и гр.д.№ 795/12 г по описа на КРСъд между същите страни за същия имот, но  с друго правно основание чл. 26 ал.1 от ЗЗД вр. с чл. 108 от ЗС.

По алтернативния иск за нищожност на сделката поради липса на съгласие за цената на сделката, КРС  се е позовал  на издаденото пълномощно от жалбоподателя на упълномощеното лице, а именно с нот. заверка на подписа и на съдържанието на пълномощното, по силата на което  пълномощникът можел   да извърши сделката на каквато цена прецени, както и да договаря сам със себе си като купувач на процесните зем. земи.

Въззивният състав приема ,че решението на КРСъд е правилно и законосъобразно , постановено с оглед събраните по делото доказателства ,по следните съображения:

От представеното удостоверения за наследници на Б.П. поч. **** г  се установява , че  А.  А. е единствен негов  наследник.Представено е 1бр.  решение от 2000 г на ПК-с.Хайредин, Община Мизия, според което на наследодателя на А. е възстановена  нива от 17 дка, индивидуализирана по местоположение, категория и съседи.Приложено е пълномощно от А.А., с което е заверен както подписа на упълномощителя А. така и съдържанието на пълномощното пред * на Община Хайредин/ Т.А./ на 15.06.2009 г, по силата на което пълномощно  А. упълномощава  лицето  А. П.  да се разпорежда със седем зем. имота ,/вкл. и нивата от 17 дка предмет на  процесната сделка от 18.06.2009 г/ негово наследство , подробно описани и индивидуализирани по №, площ, категория и местност. В същото пълномощно е посочено,че упълномощения П. има право да ги продава, заменя, залага, дарява на лице както прецени и на цена каквато договори, включително  и с право да договаря  сам със себе си при условията на чл. 38 от ЗЗД.

От приложеното копие от  нот. акт №3  том VІ рег.№5778 дело 556 от 2009 г/ регистриран в Служба по вписвания  от 18.06.2009 г като акт №176,том ІV ,дело 698  от 2009 г/ се доказва ,че пълномощникът на настоящия жалбоподател е  осъществил покупко- продажба с една от нивите от 17 дка, посочени в пълномощното  от 15.06. 2009 г, за която са предоставени съответните скици и  данъчни оценки към м. юли 2012 г.

По искане на жалбоподателя- ищец ,пред КРСъд са назначени 2 единична техн. експертизи  с експерт Д.З.  и  нова единична експертиза  с експерт Л.Т., които са имали задача да дадат пазарната оценка на продадената нива от 17 дка по нот. акт №3/2009 г към 18.06.2009 г.

По данните от първия експерт Златанов средната пазарна цена за  зем. имоти  през 2009 г   като процесните  е била  около  250лв  лв  за декар за ІV категория и 300 лв за декар за ІІІ категория, като това били цени  при сделки в региона.Според данните на в.л. Т. в тримесечен период около м. юни  за   процесната сделка през 2009 г са извършени 110 сделки със земеделски имоти в региона  при средна пазарна цена от  около 129 лв за декар.Според експерта  за 2009 г   в тримесечен период около м. юни зем. имот като процесния би бил с пазарна цена около 2 873 лв. С оглед гореизложената факт. обстановка съд. състав  излага следните правни изводи:

    А.А. е предявил два обективно съединени иска -първия за нищожност на граж. правна сделка на осн. чл. 40 ЗЗД вр.с чл. 26 ал.1 от ЗЗД/накърняване на добрите  нрави-действия в ущърб на представлявания/ и втория-при условията на алтернативност иск за нищожност на граж. правна сделка на осн. чл. 37,39 ЗЗД вр. с чл. 26 ал.2 от ЗЗД/ липса на съгласие/ и чл.108 от ЗС. Съд. състав приема, че неправилно двата иска  предявени при условията на алтернативност, тъй като така съдът следва да се произнесе или по първия или по втория иск, но с оглед обстоятелствената част  на исковата молба  се касае до обективно съединени искове при условията на евентуалност, защото  с първия иск ищецът  не възразява  срещу представителната власт на основание пълномощното  по делото, а оспорва извършените действия по сделката в негов ущърб във връзка  с продажната цена.Единствено с алтернативния иск се оспорва вече представителната власт на продавача по процесната сделка от 18.06.2009 г.

    По иска с правно основание чл.  40 ЗЗД вр. с чл. 26 ал.1 от ЗЗДсъд. състав приема следното:твърденията на ищеца в ИМ са ,че нот. акт №7/18.06.2009 г е  сключен в негова вреда, тъй като имало разлика между продажната цена посочена в  нот. акт и действителната такава към 18.06.2009 г.КРСъд е назначил  две единични експертизи като  втората експертиза, след проверка на  действителни сделки от Служба по вписванията за  региона на с.Хайредин в тримесечен срок около сделката на 18.06.2009 г, е заключила, че средната пазарна цена тогава е била около 129 лв ,т.е. пазарната стойност на  продадените 17 дка  около данъчната им оценка посочена в нот. акт№ 3/2009 г на нотариус В. М. с район на действие КРСъд.

В рекапитулация следва да се отбележи,че твърдението  в ИМ ,че сделката по нот. акт 3/2009 г  е сключена във вреда на А.А. е неоснователно  и  недоказано,тъй  като  не са накърнени добрите нрави и сделката не е сключена във вреда на представлявания, защото средната пазарна цена е била около данъчната такава за процесния имот- нива от 17 дка в м. "Лозарски гред" в землището на с. Хайредин.. В подкрепа на казаното е и  самото пълномощно дадено в полза на   пълномощника на ищеца- да договаря на цена каквато намери за добре , вкл. и да договаря сам със себе си. Налице е  взаимно доверие между  ищеца и упълномощеното лице за извършване на процесната сделка  както и пълна свобода на пълномощника да определи по своя преценка съдържанието на самата сделка.

     По  иска с правно основание  чл. 37,39 ЗЗД вр. с чл. 26 ал.2 от ЗЗД/ липса на съгласие/, съд. състав приема следното:твърденията на ищеца са,че сключения нот. акт №7/2009 г от пълномощника му е нищожен поради липса на съгласие т.е. непосочване  в пълномощото изрично покупно- продажната цена за изброените зем. имоти.

Въззивният състав приема, че за да е налице валидно учредена представителна власт с последиците по чл.36,ал.2 от ЗЗД,е достатъчно с пълномощното да се даде право на пълномощника да се разпорежда с имуществото на представлявания чрез конкретни разпоредителни сделки, както е в случая или действия - продажба, дарение, ипотека и т. нко упълномощителят не е определил в пълномощното съдържанието и съществените елементи на конкретната сделка или действие,по аргумент от чл.39, ал.1 от ЗЗД следва да се приеме, че тяхното уговаряне е предоставено на пълномощника,а доколко уговореното е в интерес на представлявания,е от значение за отговорността по чл.40 от ЗЗД.

    Съществените елементи на конкретната сделка, за чието сключване е учредена представителна власт,не съставляват задължителен реквизит на пълномощното за извършване на разпоредителни сделки и действия, след като законът не въвежда нито диспозитивни, нито императивни правила относно съдържанието на пълномощнотори отсъствие на законова регламентация упълномощаването не би могло да се поставя в зависимост от несъществуващи изисквания за включване в пълномощното на съществените елементи на бъдещото разпоредително действие или сделка - напр. цената, по която да се извърши продажбата,лицето, на което да се дари имот или в чиято полза да се предостави залогроцесното пълномощно дадено от ищеца на лицето А. П. е с нот. заверка както на подписа така и на съдържанието, което отразява  ясно и недвусмислено волята на А.А. да предостави представителна власт на П. да се разпорежда от негово име с всички  индивидуализирани в пълномощното имоти, за каквато цена договори , включително и с право да договаря сам със себе си.В пълномощното не е определена цената на която пълномощникът следва да осъществи продажбата, но в съдържанието на същото се посочва, че упълномощителят изрично овластява П. да осъществи  сделката  на ценааквато договори".

 С оглед гореизложените мотиви неоснователен се явява и иска по чл. 108 от ЗС.

В рекапитулация на изложеното  следва, че цената на сделката, за която е упълномощен пълномощника не е задължителен елемент на упълномощаването, поради което в случай ,че не е посочена цена от упълномощителя това обстоятелство не прави  упълномощаването недействително. След като пълномощникът е овластен да извърши определени сделки, той е овластен да уговори и условията, освен ако в пълномощното не са предвидени изрични ограничения. Ограниченията в представителната власт, които не са изрично закрепени в текста на пълномощното, могат да имат значение единствено във вътрешните отношения между упълномощител и упълномощен. В настоящия казус сключения между страните договор за покупко-продажба закрепен в нотариален акт № 3 от 18.06. от 2009 г. е посочената цената на сделката, която е съществен елемент на договора, като е записано, че сумата от 2874 лв. – покупна цена по договора получени  от  пълномощника на ищеца.

Следователно по сключения договор за покупко продажба  обективиран в нот. акт№ 3/2009 г,,представителят на ищеца като е уговорил условията за осъществяването на сделката, включително и продажната цена, е действал в рамките на предоставената му представителна власт. Затова  договора за продажба по нот. акт№*/**** г е породил своето вещно действие и същия не е нищожен на основание чл. 26 ал.2 от ЗЗД ./В тази връзка  определение№443/22.04.2010 по гр.д.№150/2010 г на ВКС-ІVГО, решение№31/06.02.2009 по гр.д№3817/2007 на ІІІГО на ВКС/.

    В диспозитива на решението КРСъд не е посочил правното основание на двата иска ,които отхвърля, но от мотивите е видно ,че това е 1/ иска по чл. 40 във вр. с чл. 26  ал.1 от ЗЗД и алтернативния по чл. 37,39 от ЗЗД и 2/ иск по чл. 108 от ЗС.

По отношение искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение  за представителя на  дружеството-ответник, както пред първата така и пред въззивната инстанция, въз. състав приема следното: КРСъд няма изрично произнасяне в диспозитива към решението си по гр.д.І 1205/2012 г относно присъждане  или не на юрисконсултско възнаграждение.  Ответникът е имал възможност да поиска допълване на решението  в тази част , което не е сторилатова сега въззивният съд няма  акт на КРСъд, който да  отмени или измени, поради което с оглед крайния изход на делото дължи произнасяне само  относно  присъждане юрисконсултско възнаграждение  на ответника само пред въззивния съд. От представеното пълномощно  пред КРСъд от ответника за юрисконсулт Д.Ц. , е видно че  същият  е бил надлежно упълномощен , бил е назначен като такъв по труд. договор с  юридическа правоспособностредвид крайния резултат пред ВОС, то на осн. чл.  78 ал.8 от ГПК  се дължи  присъждане  на  юрисконсултско възнаграждение в размер на 431,18 лв по  чл.7 т.2 от  Наредба І1/2004 г  изм. с ДВ бр.28/28.03.2014 г за мин. размери на адвокатските възнаграждение.

Водим от горното съд. състав

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  решение №238/17.10.2013 г по гр.д.№1206/2012 г по описа на  Козлодуйския районен съд.

 

    ОСЪЖДА А.Б.А. *** да заплати на "К."ЕООД гр. Велико Търново с ЕИК ********* сумата от 431,18 лв юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението не подлежи на касационно обжалване на осн. чл. 280 от ГПК.

 

 

 

                    Председател:

 

                         Членове:    1/            2/