О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

 

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Христов

 

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 638 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе следното:

Производството е образувано по искова молба на Б.С.Т., М.А.Т.  и А.С.Т. - А.,*** против ЗД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД - гр. София, за сумата от 400 000 лв. - обезщетение за претърпени неимуществени вреди от наследодателя на ищците – С. Б. Т.,***, починал на 02.11.2011г.

С молба вх. № 8683/05.12.2014г. ищцата А. С.Т.-А. е зявила, че на основание чл. 233 от ГПК се отказва от предявения иск.

С молба вх. № 8704/08.12.2014г. ищеца Б.С.Т. на основание чл. 233 от ГПК е направил отказ от предявения иск.

С молба вх. № 8952/15.12.2014г. ищцата М.А.Т. е заявила, че на основание чл. 232 от ГПК оттегля предявения против ответника иск.

Съгласно чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже от спорното право във всяко положение на делото, в който случай съдът не дължи неговото разглеждане. Съгласие или становище на другата страна не се изисква.

Съгласно чл.232 ГПК ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Ако предяви отново същия иск, той може да използва събраните доказателства в новото дело само ако за повторното им събиране има трудно преодолима пречка. Тъй като в процесния случай оттеглянето на иска от страна на ищцата М.А.Т. предхожда първото заседание по делото /за такова се смята откритото съдебно заседание, което се насрочва с определението по чл. 140 от ГПК/, то съгласието на ответника не е необходимо.

С оглед изложеното и предвид надлежно заявените откази и оттегляне от иска, съдът намира, че производството по настоящото дело е недопустимо и следва да се прекрати. Затова

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 638 по описа за 2013г. на ОС Враца, поради десезиране на съда от разглеждане на предявения иск.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд София в едноседничен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: