О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито  заседание на 03.12.2014 год.,

в състав:

 

           Председател: ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове: ПЕНКА П.

                ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                                                                     

Като разгледа докладваното от съдията СИМЕОНОВА в.гр.дело N 539 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК и е образувано по въззивна жалба на Е.П.И. *** против Решение № 166/04.07.2014 год. по гр.д.№ 101/2014 год. на Белослатинския районен съд, с което е допусната съдебна делба между нея и И.П.И. на недвижим имот, находящ се в гр.Бяла Слатина, при равни права - по 1/2 ид.ч. за всеки от съделителите.

С определение, постановено в с.з. на 08.10.2014 год., производството по делото е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК.

С молба вх.№ 8207/19.11.2014 год. ищецът И.П.И., чрез процесуалният си представител адв.Т.Н., е заявил, че между него и ответницата е постигнато споразумение по предмета на спора, поради което на основание чл.232 ГПК оттегля исковата си претенция за делба и моли производството по делото да бъде прекратено.

Препис от молбата е връчен на ответницата Е.П.И., която е депозирала писмено становище вх.№ 8562/02.12.2014 год., в което заявява, че действително е постигнато споразумение, поради което на основание чл.232 ГПК дава съгласие ищецът да оттегли исковата си молба.

Като взе предвид волеизявленията на страните, в т.ч. и наличието на изрично упълномощаване по смисъла на чл.34, ал.3 ГПК на процесуалния представител на ищеца - адв.Т.Н. да прави оттегляне на иска, и като отчете, че делбеното производство е в първа фаза, настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл.232 ГПК и е валидно десезиран с оттегляне на иска от ищеца И.И. със съгласието на ответницата Е.И., поради което производството по делото следва да бъде прекратено. При аналогично приложение на чл.233 ГПК, постановеното първоинстанционно решение по оттегления иск следва да бъде обезсилено.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 166/04.07.2014 год. по гр.д.№ 101/2014 год. на Районен съд Бяла Слатина.

На основание чл.232 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по делото, образувано по предявен от И.П.И. *** против Е.П.И. от с.гр. иск за съдебна делба на прекратена съпружеска имуществена общност, поради оттегляне на иска.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........              2..........