ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 19.12.2014 год. в състав:

          Председател:РЕНАТА МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

 Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

                                                                     МИРОСЛАВ ДОСОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Досов въззивно частно гр.дело №699/2014 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл. 274 - 279 във връзка с чл.83,ал.2 и чл. 95, ал.5 от ГПК.

      Образувано е по частна жалба на Е.Г.К.,***,против разпореждане №2290/01.10.2014 год. по гр. дело №4038/2014 год. на Районен съд-Враца.

      Жалбоподателят посочва,че обжалва разпореждане №2290/01.10.2014 год. в следните части:

      1)в частта,с която РС-Враца отказва да заведе делото,защото той-ищецът, не е попълнил както трябва исковите молби;

      2)в частта,с която съдът отказва да му назначи служебен адвокат;

      3)в частта,с която съдът отказва да разреши на Националното бюро за правна помощ-гр.София и то да му назначи служебен адвокат-особен представител, който да подготви документите за завеждане на делото;

      4)в частта,с която съдът е отказал да го освободи от заплащане на държавна такса.

      За да се произнесе по допустимостта и основателността на частната жалба,настоящият състав на ОС-Враца съобрази следното:

               Грело №4038/2014 г. по описа на РС-Враца е образувано на 17.09.2014 г. по искова молба  на Е.К.,заведена с вх.№13843/17.09.2014 г.,от която може да се изведе,че предявява граждански иск против д-р И.С.-*,за заплащане на сумата от общо 9000.00 лв.,претендирана като размер на  неимуществени вреди,претърпени от ищеца в периода 1999-2014 г. в резултат на действия и бездействия на д-р С. в този периодзразяващи се в обида,психически тормоз,принуда и неизпълнение на задълженията му по чл.135 и чл.140 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

        Заедно с исковата молба са представени препис от същата и още 4 молби:

               1)за събиране на гласни доказателства-вх.№13844/ 17.09.2014 год.;

               2)за назначаване от съда на служебен адвокат "по чл.21,т.2 от ЗПП",който да защитава ищеца по делото пред РС-Враца-вх.№13845/17.09.2014 год.;

               3)за  разрешение от съда "и от Национално бюро за правна помощ-гр. София" да назначат на ищеца служебен адвокат-особен представител,по смисъла на чл.21,т.3 от ЗПП (Закон за правната помощ),който да го представлява и да му напише правилно исковите молби,като подготви и документите за завеждане на делото-незаведена с отделен вх.№ на РС-Враца;

               4)молба за освобождаване от задължението за заплащане на държавни такси по делото-незаведена с отделен вх.№ на РС-Враца.

               Всички молби носят саморъчно изписана от ищеца дата "14.09.2014 год.", имат и регистрационни номера на администрацията на Затвора и са изпратени на РС-Враца с два пощенски плика с пощенските клейма от 16.09.2014 год. и от 17.09.2014 г.С първото писмо са изпратени и получени двете молби за допускане на правна помощ и молбата за освобождаване от държавни такси,а с второто писмо са изпратени и получени исковата молба,преписът от нея и молбата за събиране на гласни доказателства.

               Всички документи са обединени под вх.№13843/17.09.2014 год., образувано е гр.дело №4038/2014 год. по описа на РС-Враца,което е разпределено на 2-ри гр.състав.

               По това дело е постановен един съдебен акт-обжалваното разпореждане №2210/01.10.2014 год.,с което съдът е оставил исковата молба без движение, давайки на ищеца конкретни указания и срок за отстраняване на констатирани нередовности  на същата,и е оставил без разглеждане молбата за предоставяне на безплатна правна помощ за подготовка на документи за завеждане на дело, приемайки,че не е компетентен.

                Изложеното по-горе сочи,че съдът се е произнесъл по две от молбите на ищеца:

               1)по исковата молба,оставяйки я без движение за отстраняване на нередовности;

               2)по молбата за предоставяне на безплатна правна помощ от Национално бюро за правна помощ в хипотезата на чл.21,т.2 от Закон за правната помощ, оставяйки я без разглеждане.

               Произнасяне по молбите с правно основание чл.95,ал.1 от ГПК във връзка с чл.25,ал.1,изр.1-во и чл.21,т.3  от Закон за правната помощ и с правно основание чл.83,ал.2 от ГПК липсва,съответно не е налице подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт.

               Разпореждането е връчено на ищеца на 13.10.2014 год. лично срещу подпис,а частната жалба е изпратена по пощата на 21.10.2014 год. 

               При така изложената фактическа обстановка въззивният съд прави следните правни изводи:

               1)Разпореждането на първоинстанционния съд в частта за оставяне на исковата молба без движение в хипотезата на чл.129,ал.2 от ГПК не подлежи на инстанционен контрол,тъй като не прегражда развитието на делото,поради което подадената частна жалба против разпореждане 2290/01.10.2014 год. в тази му част  е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.Налице е и друго основание за недопустимост-жалбата е просрочена.

               2)Разпореждането на първоинстанционния съд в частта,с което е оставена без разглеждане молбата за предоставяне на правна помощ в хипотезата на чл. 21,т.2 от ЗПП и е прекратено производството по същата,подлежи на инстанционен контрол,тъй като с него по същество съдът е отнел възможността на ищеца да получи правна помощ по този ред,изземвайки компетентността на Национално бюро правна помощ,чийто акт подлежи на съдебен контрол по реда на АПК.

               Но подадената против тази част от разпореждането частна жалба е просрочена-подадена е след изтичане на визирания в чл.275,ал.1 от ГПК едноседмичен срок,поради което също е процесуално недопустима и не подлежи на разглеждане.При формиране на извода си  за пропускане на срока за обжалване съдът изхожда от пощенското клеймо и от факта,че жалбата няма регистрационен номер на администрацията на Затвора Враца.Затова подадената частна жалба против разпореждане 2290/01.10.2014 год. и в тази му част  следва да бъде оставена без разглеждане,като недопустима.

               3)Първоинстанционния съд дължи произнасяне с нарочен съдебен акт-определение,по молбите на ищеца с правно основание чл.95,ал.1 от ГПК във връзка с чл.25,ал.1,изр.1-во и чл.21,т.3 от ЗПП и с правно основание чл.83,ал.2 от ГПК. Такова произнасяне липсва,поради което ОС-Враца приема,че в тези си части частната жалба на Е.К. има характера на молба по чл.253 от ГПК. Тази молба не е просрочена и по нея РС-Враца  дължи произнасяне с отделно определение.Съответно ОС-Враца не дължи произнасяне,поради липса на жалба.

               При тези си съображения и на основание чл.278 от ГПК Окръжен съд-Враца

 

                                                       ОПРЕДЕЛИ:

              

               ОСТАВЯ без разглеждане частна жалба вх.№7632/29.10.2014 г. в частта,с която жалбоподателят Е.Г.К. иска  отмяна на разпореждане №2290/01.10.2014 г. на РС-Враца по гр.дело №4038/2014 г. в частта,с която исковата му молба е оставена без движение на основание чл.129,ал.2 от ГПК,като процесуално недопустима.

               ОСТАВЯ без разглеждане частна жалба вх.№7632/29.10.2014 г. в частта,с която жалбоподателят Е.Г.К. иска отмяна  на разпореждане №2290/01.10.2014 г. на РС-Враца по гр.дело №4038/2014 г. в частта,с която е оставена без разглеждане молбата му за предоставяне на правна помощ от Национално бюро за правна помощ в хипотезата на чл.21,т.2 от ЗПП и е прекратено производството по същата,като процесуално недопустима.

               ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно частно гр.дело №699/2014 год. по описа на ОС-Враца в тези му части.

               В тази част определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

               ВРЪЩА делото на РС-Враца за произнасяне по частната жалба Е. Х. К. в останалата й част,имаща характер на молба по чл.253 от ГПК,като прекратява производството по въззивно частно гр.дело №699/2014 год. по описа на ОС-Враца и в тази му част.

               В тази част определението на ОС-Враца е окончателно и не подлежи на обжалване.

       

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                       2.