О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                    отделение

в   закрито    заседание на  08.12.2014 г.    в състав:

 

   Председател: Рената Мишонова-Хальова

Членове: Мария Аджемова

         Мирослав Досов

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията М. Аджемова

     в. ч. гр.    дело N`720   по описа за  2014   г., за да се произнесе окръжен съд взе предвид следното:

 

Производството се развива в хипотезата на чл. 274 ал. І т. 2 и във вр. с чл. 413 ал. ІІ от ГПК.

Образувано е по жалба на АД "Обединена българска банка" /АД "ОББ"/ със седалище гр. София и ЕИК 000694959, чрез представляващия банката адвокат Т.С.Л. срещу разпореждане на районен съд гр. Враца № 9379/30.09.14 г. постановено по ч. гр. д. № 4111/14 г. по описа на същия съд, с което районен съд е ОТХВЪРЛИЛ заявлението на АД "ОББ" гр. София за издаване заповед за незабавно изпълнение и изп. лист срещу длъжника Б.К.Х. село Л., ул. "П.Х." *, общ. гр. Враца и ЕГН ********** въз основа на договор за кредитна линия сключен на 07.12.06 г. и извлечение от счетоводни книги на банката от 14.05.14 г. В жалбата се сочат пороците на атакуваното определение. Банката намира, че неправилно районен съд се е позовал на задължителната сила на т. 18 от ТР на ВКС № 4/18.06.14 г., доколкото падежа на задължението на длъжника Б.Х. по договора от 07.12.06 г. е настъпил на 07.04.11 г., а банката е инициирала процесното  заповедно производство на 15.05.14 г. Банката моли за отмяна на обжалваното определение и уважаване на претенцията й за издаване срещу длъжника Б.К.Х. на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение и изп. лист на осн. чл. 417 от ГПК, във вр. със сключен между страните договор за кредитна линия от 07.12.06 г. С жалбата не се представят доказателства.  

Окръжен съд намира жалбата за редовна от външна страна. Същата е процесуално допустима, като подадена в срок, от надлежна страна в производството, срещу съдебен акт подлежащ на контрол от настоящата въззивна инстанция.

Разгледана по същество, след преценка на данните по делото и доводите на банката жалбоподател, окръжен съд намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

АД "ОББ" гр. София е сезирала на 15.05.14 г. районен съд гр. София с искане за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изп. лист срещу длъжника Б.К.Х. с ЕГН ********** на основание чл. 417 т. 2 от ГПК за следните суми: - главница от 4 897.37 лв., договорна лихва от 786.67 лв. за периода от 19.02.13 г. до 14.05.14 г., наказателна лихва от 83.24 лв. за периода от 19.02.13 г. до 14.05.14 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от подаване на заявлението 15.05.14 г. до окончателното й изплащане и съдебни разноски направени в заповедното производство от 633.57 лв., включващи 115.35 лв. д. т. и 518.22 лв. адв. възнаграждение. Заявителят твърди, че сумите са дължими на основание сключен между него и г-жа Х. договор за кредитна линия от 07.12.06., който престанал да се обслужва от кредитополучателя Х. от 19.02.13 г. Банката моли за издаване на заповед за незабавно изпълнение, тъй като според чл. 26 от договора при пълно или частично неплащане на две погасителни вноски, целия усвоен кредитен лимит става автоматично предсрочно изискуем, без да е необходимо кредотополучателя да бъде уведомяван. В подкрепа на искането си банката е представила препис от договор за кредитна линия от 07.12.16 г. и извлечение от счетоводните си книги, в които се установява размера на вземанията й срещу длъжника Х. в посочения по-горе размер.

С определение от 14.07.14 г. по гр. д. № 25 985/14 г. районен съд гр. София е прекратил производството пред себе си и е изпратил делото на компетентния да го разгледа районен съд гр. Враца, след служебно прилагана правилата за местна подсъдност в заповедното производство по чл. 411 ал. І от ГПК.

Районен съд гр. Враца приел за разглеждане делото, като е образувал ч. гр. д. № 4111/14 г. и постановил обжалваното разпореждане от 30.09.14 г., с което отхвърлил заявлението на АД "ОББ" гр. София. За да не уважи молбата на банката, районен съд гр. Враца се позовал единствено на т. 18 от ТР на ВКС 4/13 г. и на факта, че банката заявител не е представила доказателства, че е уведомила длъжника - кредитополучател Х., че упражнява правото си да обяви кредита за предсрочно изискуем.

С оглед съдържанието на процесния договор за кредитна линия от 07.12.06 г., окръжен съд намира извода на районен съд за неправилен. Разпореденото от ВКС в т. 18 от ТР №4/13 г., което безспорно е задължително за съдилищата, има предвид договори, чийто краен срок за издължаване не е настъпил. Тоест договори, чийто окончателен падеж на е настъпил, а е налице неизпълнение от страна на кредитополучателя на някои или част от дължимите периодични погасителни вноски и когато между страните е уговорена предсрочна изискуемост на целия усвоен кредит при неплащане на две или повече погасителни вноски.

В конкретния случай ситуацията е различна. Според чл. 1 и чл. 3 от договора за кредитна линия, банката предоставя на кредитополучателя банков кредит под формата на кредитна линия с първоначален кредитен лимит от 4000 лв. Кредитната линия се ползва за покриване на потребителски нужди чрез издадена от банката банкова кеш карта. Според чл. 6 от договора, валидността на картата е две години и изтича на 07.12.08 г. Издателят предоставя на кредитополучателя нова карта, не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на действащата карта. Чл. 22 от договора разпорежда, че той влиза да сила от деня на подписването му. Срока на действие договора изтича два месеца след крайния срок на валидността на картата, тоест на 7.02.09 г. Същият чл. 22 разпорежда, че срокът на договора се подновява автоматично с нови две години и два месеца при липса на уведомление от кредитополучателя, с което той да заяви, че не желае картата да бъде подновена. По делото няма данна за такова уведомление и следва да се приеме, че крайният срок на действие на договора е 7.07.11г. И тъй като според чл. 24 от договора, кредитополучателя Х. е била длъжна да погаси всички дължими суми по договора при прекратяването му, следва да се приеме, че падежа на задължението й е настъпил още през 2011 г. Ето защо и като се има предвид, че заявлението на банката за издаване на заповед за незабавно изпълнение е постъпило на 15.05.14 г., уговорената между страните в чл. 26 от процесния договор за кредитна линия предсрочна изискуемост, няма значение.

За конкретния казус, т. 18 от цитираното по-горе ТР на ВКС е неприложима.

Ето защо, обжалваното разпореждане следва да се отмени, като делото се върне на районен съд с указания за издаване на исканата от АД "ОББ" заповед за незабавно изпълнение и изп. лист, както и да се предприемат следващите се процесуални действия по администриране на производството.

Мотивиран от изложеното окръжен съд,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане на районен съд гр. Враца № 9379/30.09.14 г. постановено по ч. гр. д. № 4111/14 г. по описа на същия съд, с което районен съд е ОТХВЪРЛИЛ заявлението на АД "ОББ" гр. София за издаване заповед за незабавно изпълнение и изп. лист срещу длъжника Б.К.Х. село Л., ул. "П.Х." 33, общ. гр. Враца и ЕГН ********** въз основа на договор за кредитна линия сключен на 07.12.06 г.  и извлечение от счетоводни книги на банката от 14.05.14 г.

ВРЪЩА делото на районен съд гр. Враца с указания за издаване на исканата заповед за незабавно изпълнение и изп. лист от АД "ОББ" гр. София и предприемане на следващите се процесуални действия по администриране на производството.

Определението не подлежи на обжалване.             

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........