О П Р Е Д Е Л Е Н И Е .

 

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 15 декември 2014 год.  в състав:

 

          Председател:РЕНАТА МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

Членове:МАРИЯ АДЖЕМОВА

                                                                                  МИРОСЛАВ ДОСОВ  

 

като разгледа докладваното от съдия Досов възз.частно гр.дело №723 по описа за 2014 год.,за да се произведе,взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

                   Образувано е по частна жалба на П.Т.М. от грраца, представляван по пълномощие от адв.Р.Ш. от САК,срещу Определение №2188/12.09.2014г.,постановено от Районен съд-Враца по ч.гр.дело №3193/2009 г.,с което е оставена без уважение молбата му за изменение на Определение №1294/26.05.2014 г. в частта за  разноските.

                   Частният жалбоподател поддържа,че с второто от посочените определения заповедта за изпълнение е обезсилена и производството по делото е прекратено,при което дължимостта на разноските се извежда от императивното  правило на чл.78 от ГПК във връзка с чл.81 от ГПК жалбата се сочи, че жалбоподателят е представил списък на направените разноски по чл.80 от ГПК още с депозирането на възражението по чл.414 от ГПК и е поискал присъждането им качеството на длъжник частният жалбоподател бил въвлечен в заповедно производство,след прекратяването на което кредиторът следвало да понесе санкционните последици за разноските,направени от него за ангажирането на защита.

                   Заявено е искане обжалваното определение №2188/12.09.2014г. да бъде отменено,а поисканите разноски присъдениретендира се присъждане и на направените във въззивното производство разноски

                   Насрещната страна "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ"АД-грофия не е подала отговор на частната жалба.

                   Частната жалба е подадена от лице с правен интерес в установения от ГПК преклузивен срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт,поради което е процесуално допустима.

                   Разгледана по съществоалбата е и основателна.

                   Производството пред районния съд е образувано по заявление на "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ"АД за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист по чл.417,ал.2 от ГПКаповедта,с която е разпоредено длъжникът П.Т.М. да заплати сумата 924.38 лв. с лихви и разноски,е издадена на 04.12.2009 г.Заповедта е връчена на длъжника на 10.03.2014 г.  и в срока по чл.414 от ГПК същият е подал възражение което е представил договор за правна защита и списък на разноските по чл.80 от ГПК,от които е видно,че е направил разноски за правна защита в размер на 300.00 лв.

                   На 14.04.2014 г. кредиторът,вече с фирма "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ"АД,е уведомен за постъпилото възражение,но в срока по чл.415,ал.1 от ГПК не е представил доказателства,че е предявил иск за съществуване на вземането по чл.422 от ГПКри тези обстоятелства с Определение №1294/26.05.2014 г. районният съд е обезсилил заповедта за изпълнение и е прекратил производството в хипотезата на чл.415,ал.2 от ГПКо искането на длъжника за присъждане на направените разноски произнасяне липсва.

                   Затова с молба от 29.05.2014 г.П.М. е поискал съдът на основание чл.248 от ГПК да допълни своето Определение №1294/26.05.2014 г.,като му присъди направените в заповедното производство разноски за адвокатско възнаграждение от 300.00 лв.        Молбата е оставена без уважение с обжалваното определение №2188/12.09.2014 готив за това произнасяне е намерен в едностранния характер на заповедното производство,в което защитата на длъжника се изчерпва с възможността да подаде възражение срещу заповедта за изпълнение,без да е длъжен да обоснове същото,от което следвало,че за това процесуално действие не са необходими юридически познания.Друг аргумент се черпи от товае в "Закон за адвокатурата" и в Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения не е предвидена адвокатска защита в заповедното производство,съответно в тези нормативни актове и в ГПК не е предвидена  и възможност за заплащане на тази защита.

                   Определението е неправилно.

                   Като особен вид съдопроизводство заповедното такова е подчинено на общо основание на правилата за разноските в гражданския процес чл.78,ал.4 от ГПК е разписано ясно,че ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото. Заповедното производство се образува по искане на кредитора и има за крайна цел признаването на негово вземане,което в конкретния случай е паричноащитното средство на длъжника в рамките на това производство е подаването на възражение срещу заповедта за изпълнение.Законът наистина не изисква от длъжника да обоснове възражението си,но това не го лишава от правото да бъде защитаван от адвокатма или няма правна сложност,възражението по чл.414 от ГПК е процесуално действие,което може да бъде осъществено от процесуален представител срещу договорено възнаграждение и съдът не разполага с правомощие да отрече на длъжника правото на адвокатска защита.

                   В разглеждания случай заявителят не е упражнил правото си да предяви иск за установяване съществуването на вземането по заповедта за изпълнение,въпреки че е уведомен за последиците по чл.415, ал.2 от ГПК,от което закономерно следва изводът,че е изоставил производствотоаповедта за изпълнение е обезсилена,производството по делото е прекратено и съдът не разполага с право на преценка имал ли е нужда длъжникът от адвокатска защита,за заплащането на която са представени доказателстваяма никакво значение това,че в "ЗА" и в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения не е предвидена защита в заповедно производство,тъй като липсата на конкретната хипотеза не означава,че такава защита не може да бъде предоставена срещу договорено възнаграждение.

                   По изложените съображения въззивният съд приема,че на длъжника се следват направените разноски за адвокатска защитаписък на разноските по чл.80 от ГПК и доказателства за това,че същите са реално направени са представени своевременно с подаването на възражение срещу заповедта за изпълнение.Като взе предвид,че насрещната по частната жалба страна-заявител в заповедното производство,не е направила възражение срещу размера на адвокатското възнаграждение по реда на чл.78, ал.5 от ГПКъдът намира,че направените от длъжника разноски в заповедното производство следва да бъдат присъдени в пълен размер.

                   Що се касае до искането за присъждане на разноските,направените в настоящето производство,то е неоснователно,тъй като ответникът по частната жалба и заявител в заповедното производство не е дал повод за образуването муакъв повод е само и единствено преценката на заповедния съд,обективирана в определението му по чл.248 от ГПК.     

                   При тези си съображения Врачанският окръжен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

                   ОТМЕНЯ Определение №2188/12.09.2014г.,постановено от Районен съд-Враца по ч.гр.дело №3193/2009 г.,и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

                   ОСЪЖДА "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ"АД,ЕИК000694749,със седалище и адрес на управление грофия,район "Витоша",ул.Околовръстен път"№260 да заплати на П.Т.М.,с ЕГН**********,с постоянен адрес *** и с настоящ адрес гр.София,район "В.",ул.П. п."№*,ет.*,ап.*,сумата 300.00 лв.,представляваща направени от него по частно гр.дело №3193/2009 г. на Районен съд-Враца разноски за адвокатска защита.

                   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Т.М.,с ЕГН**********,с постоянен адрес *** и с настоящ адрес грофия,район "В.",ул.П. п."№*,ет.*,ап.* за присъждане на сумата от общо 215.00 лв.,представляваща размер на направените по възз.ч.гр.дело №723/2014 год. на Окръжен съд-Враца разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.

                   Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

                   Препис от същото да се изпрати на страните за сведение.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........                                 ЧЛЕНОВЕ:1..........                         

 

 

                                                                                                   2..........