О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд    гражданско        отделение

в   закрито    заседание на   12.12.2014г.   в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

        ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                 

При участието на

прокурора                    секретар Л.Г.

Като разгледа докладваното от съдията  Т.Александрова

       в.ч.гр.  дело N` 724      по описа за  2014  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива при хипотезата на чл.274 и сл. от ГПК във вр.с чл.423 от ГПК.

Образувано е по частна жалба с характер на възражение по чл.423 от ГПК от Н.Д.М. *** против разпореждане № 4362/16.04.2014г.,въз основа на което е издаден изпълнителен лист в полза на "Топлофикация-Враца" ЕАД гр.Враца с който по отношение на Н.Д.М. е признато,че дължи следните суми: 1304.61 лв.за топлинна енергия за периода от 31.01.2004г. до 28.02.2014г. за топлоснабден имот,находящ се в гр.Враца,ведно със законната лихва върху тази сума,считано от 21.03.2014г. до окончателното й изплащане;721.65 лв.-обезщетение за забава върху главницата за периода от 29.02.2004г. до 20.03.2014г.;разноски в размер 40.53 лв.-държавна такса и 200 лв.юрисконсултско възнаграждение,въз основа на заповед за изпъл-нение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 1118/24.03.2014г.

Поддържа се,че заповедта, въз основа на която е издадено разпореждането за издаване на изпълнителния лист не й е връчено надлежно,тъй като поставеният подпис в съобщението от 25.03.2014г., съдържащо се на л.22 А от делото на ВРС не е нейн, нито на нейната дъщеря,с която живее.Поискала е допускане на графологична експертиза за установяване на това нейно твърдение.

Ответната на възражението страна в лицето на "Топлофикация-Враца" ЕАД гр.Враца,не дава писмен отговор,но в проведеното от окръжния съд открито съдебно заседание,чрез представляващият я юрисконсулт оспорва възражението и с оглед доказателствата заявява становище за неговото отхвърляне.Претендира разноски.

Окръжният съд,като взе предвид наведеното във възражението и след преценка на съдържащите се в делото книжа,намира след-ното:Възражението е подадено в срока по чл.423,ал.1 от ГПК, предвид датата на връчване на уведомлението от ЧСИ В.Й. по образуваното въз основа на изпълнителния лист от издаден по ч.гр.д.№ 1396/2014г. по опис на ВРС изпълнително дело и датата на постъпването му в канцеларията на районния съд.То е подадено от лице с необходимата легитимация и правен интерес,което го прави процесуално допустимо.Разгледано по същество е неоснова-телно и следва да се остави без уважение.

Производството пред районния съд е образувано по заявление на "Топлофикация-Враца" ЕАД гр.Враца против Н.Д.М. *** за дължимост на сумата 1 304.61 лв. главница, представляваща неиздължение за подадена,но неизплатена топлинна енергия за периода от 31.01.2004г. до 28.02.2014г.,както и су-мата 721.65 лв. мораторна лихва за забава за периода от 29.02.2004г. до 20.03.2014г.,като са се претендирали и разноски и юрисконсултско възнаграждение от 200 лв.Въз основа на заяв-лението е образувано ч.гр.д.№ 1396/2014г. на ВРС,по което е из-дадена заповед № 1118/24.03.2014г.,с която молителката по въз-ражението е осъдена да заплати на заявителя посочените дължими суми.Със съобщение от 24.03.2014г. на последната, на 25.03. 2014г. е връчена заповедта за изпълнение на парично задължение, като е отбелязано в разписката, че връчването се извършва лично. Възражение в срока по чл.414,ал.1 от ГПК не е било подадено.Въз основа на разпореждане № 4362/16.04.2014г. е издаден изпълни-телен лист в полза на заявителя "Топлофикация-Враца" ЕАД за вземането, установено със заповедта за изпълнение на парично за-дължение по чл.410 от ГПК.Пред окръжния съд по искане на възразяващата е допусната и  изслушана специализирана графоло-гична експертиза.

Въз основа на горната фактическа обстановка,окръжният съд приема следното:Оплакванията,които са направени във възражението по чл.423 от ГПК са относими към хипотезата на чл.423,ал.1,т.1 от ГПК-заповедта не е била връчена надлежно,като се оспорва ва-лидността на поставения в съобщението от 25.03.2014г. подпис. На допусната графологична експертиза с вещо лице Й.А., е била поставена задача да се установи авторството на подписа поставен в съобщението за връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение.Според същата експертиза,приета и неоспорена от стра-ните се заключава,че подписът за "получател" поставен върху раз-писката за връчване на съобщението на л.22А от делото на ВРС е изпълнен от Н.Д.М..При това положение следва да се приеме,че тя редовно е била известена за предприетата про-цедура за издаване на заповед за изпълнение на парично задъл-жение по чл.410 от ГПК и оплакванията за нарушение на връчването се явяват  недоказани, а доказателствената тежест е на възразя-ващата.При наличните доказателства,твърденията й, че подписът върху разписката за уведомяването й се явяват несъстоятелни по-ради недоказаност.Връчването е извършено надлежно на 25.03. 2014г., по реда предвиден в ГПК и тя е могла да се възползва от правата,които е имала по чл.414,ал.1 от ГПК своевременно.Не е представила доказателства за това,че след връчване на съоб-щението на 25.03.2014г., в двуседмичния срок след тази дата, не е могла да подаде възражението си поради особени и непредвидени обстоятелства,които не е могла да преодолее.Като не е било подадено възражение в указания от закона срок,заповедта за из-пълнение на паричното задължение, издадена по ч.гр.д.№ 1396/ 2014г. е влязла в законна сила и е породила съответните правни последици.

При изложените съображения,възражението се явява недоказано и като такова ще следва да се остави без уважение.

При този изход на производството пред окръжния съд,на ос-нование чл.78,ал.8 от ГПК на ответната страна се дължи заплащане на юрисконсултско възнаграждение.Като се съобрази това и На-редба № 1/09.07.2004г. за размера на минималните адвокатски въз-награждения,като се съобрази размера на цената на иска в запо-ведното производство и чл.7,ал.2,т.2 във вр. с ал.5 от наред-бата,на ответника се дължат разноски в размер на 186 лв.,платими от възразяващата.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Д.М. ***,с ЕГН **********, за ПРИЕМАНЕ на ВЪЗРАЖЕНИЕ против заповед за изпълнение на па-рично задължение по чл.410 от ГПК № 1118/24.03.2014г. по ч.гр.д. № 1396/2014г. по опис на районен съд-Враца,издадена по заявление на "Топлофикация-Враца" ЕАД гр.Враца.

ОСЪЖДА Н.Д.М. ***,ЕГН ********** да заплати на "Топлофи-кация-Враца" ЕАД,гр.Враца, ЕИК 106006256 сумата 186 лв.юрискон-султско възнаграждение за защита пред ВрОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........