П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд   гражданско                   отделение

в   закрито    заседание на  2.12.2014 г.   в състав:

 

   Председател: Рената Мишонова-Хальова

Членове: Мария Аджемова

         Мирослав Досов

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията М. Аджемова

      в. ч. гр.   дело N` 740  по описа за  2014   г., за да се произнесе окръжен съд взе предвид следното:

 

 

Производството се развива в хипотезата на чл. 274 ал. І т. 2 и във вр. с чл. 121 от ГПК.

Образувано е по жалба на ЕАД "Банка ДСК" със седалище гр. София и ЕИК121830616 срещу определение на районен съд гр. Бяла Слатина от 17.10.14 г. постановено по ч. гр. д. № 709/14 г. по описа на същия съд, с което образуваното пред районен съд гр. Бяла Слатина ч. гр. д. № 709/14 г. е прекратено и изпратено по правилата на местната подсъдност, за разглеждане пред районен съд гр. Варна. Банката жалбоподател споделя извода на районен съд, че делото не му е подсъдно, но според нея то следва да се изпрати по подсъдност на районен съд гр. Враца, а не на районен съд. гр. Варна. Основание за това си становище жалбоподателят черпи от изразеното в мотивите на атакувания съдебен акт становище, че постоянният адрес на длъжника М.Б.Е. е в село В., обл. гр. Враца, ул. "Н.Ц." № *. Банката моли обжалваното определение да бъде отменено и изпратено на местно компетентния да го разгледа районен съд гр. Враца.

Окръжен съд преценява жалбата за процесуално допустима. Разгледана по същество, при съобразяване данните по делото и доводите на жалбоподателя, намира същата за НЕОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

По заявление на ЕАД "Банка ДСК" гр.София, пред районен съд гр. Бяла Слатина е образувано ч. гр. д. № 709/14 г. за издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника М.Б.Е. с ЕГН **********, със адрес посочен от заявителя в гр. Б. С., ул. "З." № *, за главница от 386.45 лв., редовна лихва от 37.12 лв., наказателна лихва от 6.17 лв. и разноски в производството в размер на 120 лв., във вр. със сключен между страните договор за кредит за текущо потребление от 15.08.11 г. и допълнително споразумение от 13.02.14 г.

След извършена служебна справка /приложена към делото на стр. 29/, съдия-докладчик е установил, че постоянният адрес на длъжника е в гр. В., район * – *, секция *, ул. "*" №*, вх.*. Ето защо, и на осн. 411 ал. І от ГПК, съдията е преценил, че не е местно компетентен да разгледа заявлението на банката и е постановил атакуваното определение, с което е изпратил делото за разглеждане на компетентния районен съд гр. Варна.

Окръжен съд споделя това становище на първостепенния съд. Право на съда, сезиран с искането за издаване на заповед за изпълнение, е служебно да прецени дали искането е отправено до компетентния съгласно чл. 411 ал. І от ГПК съд, което включва проверка дали съдът е сезиран с искане в обхвата на заповедното производство и налице ли е местна компетентност, която включва проверка постоянният адрес на длъжника, доколкото в казуса той е физическо лице.

Искането на банката жалбоподател делото да бъде изпратено за разглеждане на районен съд гр. Враца се основава единствено на отразеното в мотивите на определението на районен съд гр. Бяла Слатина, че длъжника М.Е. има постоянен и настоящ адрес в село В., обл. гр. Враца, ул. "Н.Ц." № *. Доколкото по делото няма каквито и да било данни, че адреса на длъжника е в село В., обл. гр. Враца и в приложената справка ясно е посочено, че неговият постоянен адрес е в гр. В., следва да се приеме, че районен съд е допуснал грешка, която е без значение, тъй като не се е отразила на правилността на постановеното определение. Ето защо, е недопустимо тази грешка да бъде основание за отмяна на определението на районен съд гр. Бяла Слатина. Следва да се посочи също, че и окръжен съд извършил служебна проверка за постоянният адрес на длъжника Е., приложена по делото, в която е посочено отново, че адреса на г-н Е. е в гр. В., район * – *, секция *, ул. "Р." №*, вх.*.

В заключение, тъй като е правилно и законосъобразно, определението на районен съд следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от изложеното окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на районен съд гр. Бяла Слатина от 17.10.14 г. по ч. гр. д. № 709/14 г. по описа на същия съд.

Определението не подлежи на обжалване.    

  

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........