О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                     гр.Враца,10.12.2014г.

 

   Врачанският окръжен съд,гражданско отделение

в   закрито    заседание на  10.12.2014г. в състав:

 

   Председател:Татяна Александрова

Членове:Пенка Петрова

        Евгения Симеонова

                                  

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдия П.петрова

в.ч.гр.  дело N`763  по описа за  2014 година,за да се произнесе взе предвид:

 

"С." ЕООД гр.В.Търново,чрез процесуален представител юрк.Д.Ц.,е обжалвал определение на РС Козлодуй от 27.05.2014г.,постановено по гр.д.№ 678/2012 година,в частта,в която е отказано привличане на негова страна на трети страни помагачи – П.Ц.Д. и А.Ц.Д..Поддържа се в частната жалба,че определението на РС Козлодуй в атакуваната му част е неправилно – постановено в нарушение на материалния и процесуален закон,и доказателствата по делото.Иска се отмяна на определението и постановяване на друго,с което се уважи молбата за привличане на трети лица в процеса.

С частната жалба не са сочени нови доказателства.

Ищецът по делото Б.С.П. е ангажирал становище по частната жалба чрез процесуалния си представител адв.Р. Г.,че същата е неоснователна.Моли да бъде оставена без уважение.

Останалите страни не са ангажирали становище по частната жалба.

Производството е по чл.274 ал.1 т.2 вр.чл.220 изр.2 ГПК.

Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения,становището на останалите страни,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:Частната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния срок по чл.275 ал.1 ГПК,от страна в процеса,имаща право и интерес от обжалване,и против съдебен акт,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Пред първоинстанционни съд сънаследникът Б.С.П. от гр.София,е предявил иск против още 10 бр.сънаследници за делба на наследствени недвижими имоти-земеделски земи,останали в наследство от б.ж.на с.Бутан,обл.Враца П.И.П.,починал на 02.02.1966г.Искът е предявен и против "ФНИ" АДСИЦ гр.София – приобретател на делбените имоти,продадени му с нот.акт № 30,т.VІІІ,н.д.№ 868/2006г.на нотариус В.М.,рег.№ 373,с район на действие РС Козлодуй,която сделка е оспорена на основание чл.76 ЗН и е поискано връщане на делбените имоти в делбената маса.От нот.акт за покупко-продажба е видно,че като собственици при продажбата са се легитимирали двама от съделителите и две трети на наследството лица.С отговора на исковата молба "ФНИ" АДСИЦ гр.София,е оспорил иска за делба,и е поискал привличане като трети лица помагачи на негова страна фигуриращите като продавачи в договора за покупко-продажба на недвижимите имоти.С определение от 15.10.2012г.искането за привличане на трети лица помагачи е оставено без уважение.Определението е обжалвано от "ФНИ" АДСИЦ,но поради просрочие на частната жалба,същата е върната.По молба на ищеца по делото,с определение от 27.01.2014г.като ответник е конституиран последващия приобретател/и настоящ жалбоподател/"С." ЕООД гр.В.Търново,който е подал писмен отговор,с който е поискал конституиране като трети лица в процеса на двама от първоначалните продавачи на делбеното имущество,външни на делбената маса – П.Ц.Д. и А.Ц.Д..С атакуваното определение първоинстанционният съд оставил искането без уважение.

Въззивната инстанция споделя крайния правен извод на първоинстанционния съд.Искането на жалбоподателя за привличане като трети лица в процеса на посочените по-горе такива П. и А. Д. е неоснователно.Жалбоподателят няма правен интерес от привличане на тези лица като трети страни в процеса,за да му помагат,тъй като евентуалните негативни последици за него от изхода на делото не произтичат от преки отношения между него и тези трети лица,а от взаимоотношенията му с "ФНИ" АДСИЦ,от който е закупил процесните имоти,който наред с него е главна страна в процеса,и всички в еднаква степен ще бъдат обвързани от силата на присъдено нещо на постановено решение.Неоснователни са доводите в частната жалба,че жалбоподателят разполагал с обратен иск спрямо двете посочени  по-горе лица,които иска да привлече като помагачи.С такъв иск жалбоподателят разполага единствено спрямо Ф"ФНИ" АДСИЦ.

При така изяснената фактическа обстановка,частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение,а първоинстанционното определение – потвърдено.

Водим от горните съображения,ВОС

 

              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на Районен съд гр.Козлодуй от 27.05.2014г.,постановено по гр.д.№ 678/2012г.,в частта,с която е оставено без уважение искането на "С." ООД гр.В.Търново за привличане като трети лица в процеса на П. и А. Ц. Д.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Председател:...........        Членове:1..........

                                       2..........