ОПРЕДЕЛЕНИЕ №...

                                                        

гр. ВРАЦА, 08.12.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                                        

    Врачанският окръжен съд, гражданска колегия в закрито заседание на осми декември две хиляди и четиринадесета година в състав:                                                                                                                                                   

                                     Председател: Н. Пеловска

                                       Членове:   Н.Христов

                                                                     

                                                   Е.Симеонова

 

Като разгледа докладваното от съдия Николай Христов в. ч.гр. дело № 775 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

    

     Производството се развива по реда на чл. 278 и сл. от ГПК.

 

     Постъпила е частна жалба от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175133827, чрез адв. Р.Д. от САК, редовно преупълномощена, срещу Определение от 14.10.2014г. постановено по гр. д. 498/2014г. на РС-Бяла Слатина. С обжалваното Определение РС-Бяла Слатина е прекратил производството по делото поради недопустимост на предявеният иск.

     Недоволен от определението е останал ищеца, който го обжалва в предвидения срок с частна жалба с вх. № 5826/23.10.2014г. Поддържа се, че последното е постановено при нарушение на съдопроизводствените правила, като се явява неправилно и незаконосъобразно.

     Иска се от ВрОС да отмени Определение от 14.10.2014г. постановено по гр. д. 498/2014г. на РС-Бяла Слатина, както и да се постанови връщане на делото на първоинстанционният съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

     Направено е искане за присъждане на сторени в настоящето производство разноски, включително за адвокатско възнаграждение.

     В срока по чл. 276, ал. 1 ответната страна не е взела становище по жалбата.

     След като направи проверка съобразно изискванията на чл. 262, ал. 1 ГПК, ВрОС намира така подадената частна жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество – неоснователна, по следните съображения:

     Издадена е заповед за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК от 29.04.2014г. по ч.гр.д. № 310/2014г. по описа на РС-Бяла Алатина, с която съдът е задължил длъжника К.Г.К., ЕГН ********** да заплати на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175133827 сумата от 637.80лв. представляваща доставена и консумирана, но незаплатена ел. енергия за периода 08.12.2012г. до 08.11.2013г., както и лихва за периода 06.02.2013г. до 15.04.2014г. в размер на 67.79лв., както и деловодни разноски в размер на 89.00лв.

     След издаване на заповедта за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК дължимата сума от главницата, както и лихвата за периода 06.02.2013г. до 15.04.2014г. или в общ размер 705.59лв. е била заплатена от К., като в срока по 415 ГПК е постъпило възражение с което е приложена и вносна бележка за заплатените суми. На кредитора е указано, че може да предяви установителен иск за съществуване на вземането си по реда на чл. 422 ГПК.

     С влязло в законна сила Разпореждане от 15.06.2014г. по ч.гр.д № 310/2014г. по описа на РС - Бяла Слатина е отхвърлена молбата на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД за издаване на изпълнителен лист за разноските, присъдени със заповедта за изпълнение, като несонователна.

     „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД започва процедура реда на чл. 422 ГПК. Предмет на делото е установителен иск за съществуване на вземането по заповед за изпълнение, а именно за разноските по делото в размер на 89лв.     Следва да се отбележи, че правилно и законосъобразно РС-Бяла Слатина по гр. д. 498/2014г., по което ОС-Враца надлежно е сезиран с частна жалба, релевирани мотиви относно недопустимост на иска. Действително разноските в заповедното производство представляват последица от уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и са изрично разграничени от задължението на длъжника в самата заповед. В исковият процес разпределението на отговорността за разноските няма характер на самостоятелно съдебно предявено притезание и не се включва във формирането на размера на цената.

     В тази насока е налице и константна съдебна практика на ВКС, според която законните последици от уваженото заявление – начислени законни лихви след депозирането му и присъдените разноски в заповедното производство не са част от вземането и принудително изпълнение за същите може да се осъществи само при уважен установителен иск с влязло в сила съдебно решение и въз основа на издадената заповед за изпълнение. Самостоятелен установителен иск за разноските в заповедното производство не следва да се счита, че е предявен с исковата молба, независимо дали кредиторът е направил искане за разноски. Съдът, разглеждащ установителния иск, следва да се произнесе за отговорността за разноските в заповедното производство в зависимост от резултата по спора.

     Не на последно място в разглежданият случай, видно както от направеното признание от страна на ищцовото дружество, така и от приложените по гр. д. 498/2014г. доказателства, сумата посочена в заповедта за изпълнение като главница и мораторна лихва, както и сумата по направените разноски в заповедното производство са били надлежно заплатени, като по отношение на втората сума, а именно от 89.00лв., същата е била заплатена след завеждането на исковата молба, но преди отстраняването на нередовностите по същата и преди разпореждането по чл. 131, ал. 1 ГПК. Само по себе си пълното погасяване на посочените в заповедта за изпълнение суми обосновава липсата на правен интерес от воденето на настоящият процес.

     След като приложи на самостоятелна преценка доказателствата и обсъди защитната теза на жалбоподателя при съблюдаване на очертаните с частната жалба предели на производство по чл. 278, вр. чл. 269 ГПК и намирайки, че следва да потвърди обжалваното определение на РС-Бяла Слатина, ОС-Враца намира, че в случая разноски в рамките на настоящето производство не следва да се присъждат.

Така мотивиран и на осн. чл. 278, ал. 3 ГПК, ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

     ПОТВЪРЖДАВА Определение от 14.10.2014г. постановено по гр. д. 498/2014г. на РС-Бяла Слатина като правилно и законосъобразно.

     Да се уведоми кредитора „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175133827.

     Да се уведоми длъжника К.Г.К., ЕГН **********.

     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

         2.