О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                        гр.Враца,17.12.2014г.

 

   Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,

в   закрито    заседание на 17.12.2014г.  в състав:

 

   Председател:Татяна Александрова

Членове:П. Петрова

        Евгения Симеонова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдия П.Петрова

в.ч.гр.  дело N` 793 по описа за  2014 година,

 

за да се произнесе взе предвид:

 

П.К.А. и Р.К. ***,чрез процесуалния си представител адв.В.В.,са обжалвали определение на РС гр.Б.Слатина,постановено по гр.д.№ 450/2006г.,с което е прекратено производството по делото поради приключване на делбата чрез теглене на жребии,след изготвен,предявен и одобрен проект за разделителен протокол.Поддържа се в частната жалба,че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно,тъй като била налице влязла в законна сила присъда по н.о.х.д.№ 416/2014г.по описа на РС Б.Слатина,с която било признато за виновно и осъдено длъжностното лице,което е издало удостоверение за наследници на общия наследодател на страните по делото П.К. Н.,въз основа на което удостоверение била допусната и извършена делбата,което било с невярно съдържание,и с оглед на която присъда били подадени молби за отмяна на влезли в сила съдебни решения по делото.Към частната жалба е приложен препис от протокол от 04.09.2014г.,от който е видно,че с определение от същата дата по цитираното по горе н.о.х.д.на РС Б.Слатина е одобрено споразумение,имащо характер на влязла в сила присъда,по силата на което длъжностното лице,издало удостоверението за наследници по делбеното дело се е признало за виновно в това,че в качеството си на длъжностно лице,в кръга на службата си,е съставило официален документ – въпросното удостоверение за наследници,с което е удостоверило неверни обстоятелства-не е вписало всички законни наследници на общия наследодател Н.,с цел този документ да бъде използван пред РС Б.Слатина по гр.д.№ 450/2006г.,за което престъпление му е наложено и съответно наказание по НК.Иска се с частната жалба отмяна на прекратителното определение на РС Б.Слатина.

Съделителят Х.Д.Н. чрез процесуалния си представител адв.П.П. оспорва частната жалба.Прави възражение,че същата е и просрочена.Предявява претенция за разноски.Останалите страни не са ангажирали становище по частната жалба.

Производството е по чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените във въззивната жалба доводи и съображения,становището на останалите страни,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Видно от данните по делото,за 09.09.2014г.е насрочено заседание за теглене на жребии,и,че такъв е теглен,като първоинстанционният съд подробно е отразил в протокола от с.з.по какъв начин и ред е станало това,както и кой съделител/коляно/ какъв дял е изтеглил и какви имоти попадат в съответния дял и на каква стойност.След приключване на жребия с атакуваното определение първоинстанционният съд прекратил производството по делото поради ликвидиране на съсобствеността,като отразил,че определението в частта относно прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ВОС в едноседмичен срок от уведомяването им.В това с.з.жалбоподателят Р.Н. е присъствал лично,а другата жалбоподателка П.А.,редовно уведомена не се е явила и не е присъствала в с.з. и при теглене на жребия.За жалбоподателя Р.К.Н. срокът за обжалване прекратителното определение на РС Б.Слатина е отпочнал да тече от 09.09.2014г.В изпълнение разпореждането на съда,че определението подлежи на обжалване от уведомяване на страните,са пуснати съобщения до страните по делото,които не са присъствали в съдебното заседание.Жалбоподателката П.А. е уведомена за определението на съда на 06.10.2014г.Частната жалба е входирана в съда на 08.10.2014г.,пусната по пощата,с дата на пощенското клеймо 06.10.2014г.

При така изяснената фактическа обстановка,настоящият съдебен състав намира подадената частна жалба за процесуално допустима по отношение и на двамата жалбоподатели,като подадена в срока по чл.275 ал.1 изр.1 ГПК,и отговаряща на изискванията за форма и съдържание съгласно чл.275 ал.2 вр.чл.260 и 261 ГПК.Съгласно чл.275 ал.1 изр.2 ГПК,срокът за обжалване на определение от с.з.,ако страната е присъствала тече от тази дата,но тъй като в определението,както се изтъкна по горе,е отразено,че то подлежи на обжалване от уведомяване на страните,а присъствалия в с.з.съделител Р.Н. не е уведомяван отделно и изрично,настоящият съдебен състав намира,че частната му жалба е процесуално допустима.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.Атакуваното определение е правилно и законосъобразно.Постановено е при правилно приложение на материалния и процесуален закон и доказателствата по делото.Тегленето на жребии е един от установените от закона способи за ликвидиране съсобствеността,след прилагането на който приключва втора фаза на делбеното производство,при което поради изчерпване съдържанието и постигане целта на същото производство,то след тегленето на жребия следва да се прекрати и делото да се внесе в архив.Излаганите в частната жалба доводи и съображения,както и представеното писмено доказателство с частната жалба,са неоснователни и неотносими към предмета на делото,и конкретно към приключване на втората фаза на делбеното производство чрез теглене на жребии,и имат отношение единствено към подадените молби за отмяна.

При така изяснената фактическа обстановка с оглед изложеното частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение,а първоинстанционното определение – потвърдено.При този изход на делото частните жалбоподатели следва да заплатят на съделителя Х.Н. разноски в настоящето производство в размер на 100 лева – адвокатско възнаграждение.

Водим от горните съображения,ВОС

 

           О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на РС Б.Слатина от 09.09.2014г.,постановено по гр.д.№ 450/2006г.,с което е прекратено производството по делото поради приключване на делбата във втора фаза чрез теглене на жребии.

ОСЪЖДА П.К.А. и Р.К. *** да заплатят на Х.Д.Н. разноски в размер на 100 лева.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от уведомяване на страните.

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........