О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд     гражданско       отделение

в   закрито    заседание на   18.12.2014г.   в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

        ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

       в.ч.гр.  дело N` 805      по описа за  2014  г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.423 от ГПК във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.

Образувано е по възражение на С.И.С. *** чрез пълномощника А.С.И. от гр.Враца за обезсилване на заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№ 2020/2014г. по опис на ВРС на основание предпоставките на чл.423,ал.1 във вр. с ал.3 от ГПК.Поддържа се, че след получаване на призовка за доброволно изпълнение от ЧСИ Г.Б. по изп.д.№ 858/2014г., упълномщителят разбрал,че срещу него е издаден изпълнителен лист,по силата на който е осъден да заплати на "Топлофикация Враца"ЕАД гр.Враца сумата 1371 лв. главница и лихви за неизплатена топлинна енергия за периода от 31.12.2010г. до 09.04.2014г.,както и разноски.Навежда се,че не-правилно районния съд е приел,че съобщението за връчване на за-поведта за изпълнение на парично задължение му е надлежно връ-чено на 20.05.2014г.,при което е разпоредено издаването на из-пълнителен лист по производството по чл.410 от ГПК.Поддържа се, че връчването не е надлежно,тъй като то е станало чрез неговата съпруга,при оформен отказ за получаване,тъй като апартаментът,за който е начислена сумата за използвана топлинна енергия е про-даден през 2006г. по силата на н.а. № 155, т.ІІІ,н.д.№ 322/ 30.03.2006г.за покупко-продажба на купувача Г.И.К..Възразява се,че възразителят след продажбата не ползва апартамента,за който е неиздължението на топлинната енергия. Освен това се навежда,че към съобщението за връчване на запо-ведта не е бил приложен образец за възражението,което е следвало да се изготви,при което и в указания законов срок такова не е било подадено.

Ответната на възражението страна в лицето на "Топлофикация-Враца" ЕАД гр.Враца не дава писмен отговор и не изразява ста-новище.

Окръжният съд,след като служебно провери редовността  и до-пустимостта на възражението,след като съобрази оплакванията, които се правят в него, от фактическа и правна страна приема следното:Възражението е подадено в срока по чл.423,ал.1 от ГПК, след като се съобрази датата на връчване на поканата за доб-роволно изпълнение от ЧСИ Г.Б. по изп.д.№ 858/2014г./вж. л.6-ти от делото/,подадено е от пълномощник,с редовно изготвено пълномощно,при условията на процесуално представителство по чл.32,т.2 от ГПК,при което е процесуално допустимо.Разгледано по същество е неоснователно и следва да се остави без уважение.

Производството е образувано по заявление на "Топлофикация-Враца"ЕАД гр.Враца против С.И.С. *** за задължение за сумата 1 371 лв.стойност на незапла-тена топлинна енергия за периода от 30.11.2010г. до 31.03.2014г. лихва 194.86 лв. за периода от 31.12.2010г. до 09.04.2014г., 31.12 лв. д.т. и 200 лв. юрисконсултско възнаграждение,за което е образувано ч.гр.д.№ 2020/2014г. по опис на ВРС.По заявлението е издадена заповед № 1608/22.04.2014г. по чл.410 от ГПК,с която длъжникът С. е осъден да заплати сумите по заявлението на заявителя "Топлофикация-Враца" ЕАД.Със съобщение от 13.05.2014г. районният съд е изпратил копие от заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК,което видно от съдържащата се на л.19-ти от делото на ВРС разписка и което е предадено на длъжника на 20.05.2014г.Връчването е формено при изрично  отбе-лязане от връчителя,че лицето отказва да получи изпратените му от районния съд книжа,а отказът е оформен по реда предвиден в чл.44,ал.1,изр.5 от ГПК с подпис на връчителя.Правилно,при това положение,имайки предвид разпоредбата на чл.44,ал.1,изр.6 от ГПК,районният съд е приел,че налице надлежно връчване на съобщението,с което длъжникът е уведомен за издадената против него заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК и след изтичане на срока за подаване възражение по чл. 414,ал.1 от ГПК е пристъпил към издаване на разпореждане за изпълнителен лист за дължимите по заявлението суми.Изложеното във възражението,че отказът не е надлежно връчен не е подкрепен с доказателства,предвид изричните отбелязвания извършени от ли-цето-връчител.Няма данни,съобщението да е връчено чрез съпругата на възразяващия,както се твърди.Няма данни към книжата да е липсвал документ-образец на възражението,което е следвало да бъде подадено.Но, дори да е липсвал образец,длъжникът е могъл да подаде възражението си с доводите описани във възражението по чл.423 от ГПК и в свободна форма,тъй като в процесуалния закон не се съдържа изискване за форма на възражението по чл.414,ал.1 от ГПК.Факт е,че съобщението за връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК е формено при изрично отразен отказ на лицето да я получи,при което няма основание да се приеме,че връчването не е надлежно.Не се сочат особени обстоятелства,които да са попречили на длъжника да изготви възражението по чл.414,ал.1 от ГПК,тъй като от пред-ставеното ЕР на ТЕЛК № */****г. е установена само работоспобността на освидетелствания и степента на увреждане на здравето му-*% без чужда помощ,без да има данни да е лишен от дееспособност при хипотезата на Глава 28-ма от ГПК.При това по-ложение,съдът приема,че момента на оформяне на отказа за полу-чаване на заповедта за изпълнение на парично задължение,той е бил дееспособен по смисъла на чл.28,ал.1 от ГПК и е могъл да ръководи действията и постъпките си.

Що се отнася до съображенията изложени във връзка с отчуждителната сделка по отношение на апартамента на адреса в гр.Враца,за който е начислена топлинната енергия,то следва да се отбележи,че длъжникът С. ,съобразно клаузите на Договора за общите условия за продажба на топлинна енергия е имал задължение да уведоми "Топлофикация-Враца"ЕАД за извършената промяна на собствеността.

При изложените съображения подаденото възражение по чл.423 от ГПК ще следва да се остави без уважение,а възразяващия би могъл да защити правата си като предяви иск за установяване на недължимост на задължението по общия гражданскоправен ред.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на С.И.С.,с ЕГН **********,*** чрез пълно-мощника А.С.И. от гр.Враца ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗ-РАЖЕНИЕ против заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 1608/22.04.2014г.по ч.гр.д.№ 2020/2014г. по опис на районен съд-Враца,издадена по заявление на "Топлофикация-Враца" ЕАД гр.Враца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........