О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на

19.12.2014 год., в състав:

 

          Председател: ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове: ПЕНКА ПЕТРОВА

                ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

                                                                                     

Като разгледа докладваното от съдията СИМЕОНОВА в.ч.гр.дело N 806 по описа

за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба на Г.И.Б. ***, чрез пълномощника й адв.В.Д., против Разпореждане № 210/15.10.2014 год. по ч.гр.д.№ 457/2014 год. на Оряховския районен съд, с което е допуснато незабавно изпълнение и е постановено издаване на изпълнителен лист в полза на "С.К." ЕООД, гр.Плевен, за солидарното осъждане на жалбоподателката и М.И.Б. от с.С., общ.Мизия, за заплащане на следните суми: 26 369,00 евро, представляваща задължение по запис на заповед от 16.02.2011 год., с падеж 07.11.2013 год., ведно със законната лихва, считано от 14.10.2014 год. до изплащане на вземането, както и 1 031,47 лева - държавна такса.

В жалбата се поддържа, че разпореждането за незабавно изпълнение е неправилно и незаконосъобразно. Излагат се доводи, че записът на заповед е абстрактна сделка и менителничният ефект възниква при наличието на задължителните реквизити по чл.535 ТЗ, но менителничното правоотношение не е абстрактно и най-често служи на обезпечаване на друго каузално правоотношение. Жалбоподателката моли за отмяна на обжалваното разпореждане.

В срока по чл.276, ал.1 ГПК не са постъпили отговори на жалбата от "С.К." ЕООД, гр.Плевен и М.И.Б..

За да се произнесе по допустимостта и основателността на частната жалба, настоящият съдебен състав взе предвид следното:

Производството по ч.гр.д.№ 457/2014 год. по описа на  Районен съд, гр.Оряхово е образувано по заявление на "С.К." ЕООД, гр.Плевен, представлявано от управителя Н.С.Б., подадено чрез пълномощника адв.К.Д., за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 ГПК против длъжник Г.И.Б. *** и солидарен длъжник М.И.Б. от с.с. за сумата 26 369,00 евро, ведно със законната лихва, считано от 14.10.2014 год. до изплащане на вземането, както и за направените разноски в заповедното производство. Поискано е допускане на незабавно изпълнение и изпълнителен лист.

В заявлението се сочи, че на 16.02.2011 год. Г.И.Б. е издала в полза на дружеството-заявител запис на заповед за сумата 26 369,00 евро, който е авалиран от М.И.Б.. Плащането на сумата е следвало да бъде извършено безусловно и без протест на 07.11.2013 год. в гр.Плевен, но до момента на подаване на заявлението не е извършено такова.

Към заявлението е приложен оригинала на запис на заповед, издаден на 16.02.2011 год. в гр.Плевен от Г.И.Б., с който се задължава безусловно и без протест да заплати на ЕООД "С.К.", гр.Плевен сумата 26 369,00 евро. Посочено е, че плащането следва да бъде извършено в гр.Плевен на 07.11.2013 год. Задължението по записа на заповед е авалирано от М.И.Б.. Записът на заповед е предявен на длъжниците на 07.11.2013 год.

Приемайки, че са налице предпоставките на чл.418, ал.2 ГПК, районният съд е издал Заповед № 210/15.10.2014 год. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГП, Разпореждане № 210/15.10.2014 год., с което е допуснал незабавно изпълнение и изпълнителен лист от 15.10.2014 год., за издаването на който е извършено надлежно отбелязване върху оригинала на записа на заповед.

Заявителят е получил издадения изпълнителен лист на 20.10.2014 год.

На 03.11.2014 год. длъжниците са депозирали възражения на основание чл.414 ГПК против издадената заповед. Към възраженията са приложени заверени копия от покани за доброволно изпълнение, от които е видно, че въз основа на издадения по ч.гр.д.№ 457/14 год. на ОРС изпълнителен лист е образувано изп.д.№ 20148150401550 по описа на ЧСИ Т.К. с район на действие Окръжен съд - Плевен. Поканите за доброволно изпълнение са връчени на длъжниците на 23.10.2014 год.

При така възприетата фактическа обстановка, настоящият съдебен състав прави следните правни изводи:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в рамките на законоустановения срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл.419, ал.1 ГПК.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. Първоинстанционният съд е сезиран със заявление за издаване заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл.417 ГПК. В този случай проверката на съда се свежда до преценка на следните кумулативни предпоставки, визирани в разпоредбата на чл.418, ал.1 и ал.2 ГПК; дали представения със заявлението документ е сред изброените в чл.417 ГПК, дали документът е редовен от външна страна; дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу посочените в заявлението длъжници.

Настоящият съдебен състав намира, че приложеният документ е сред кръга на посочените в разпоредбата на чл.417, т.9 ГПК - запис на заповед, представен е в оригинал и е редовен от външна страна - съдържа всички необходими реквизити по чл.535 ТЗ, при което исканията за допускане на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист са основателни.

Изложените в частната жалба доводи относно обезпечителната функция на менителничния ефект и наличието на каузално правоотношение са неотносими към настоящия правен спор, тъй като касаят съществуването на вземането, предмет на издадената  заповед за изпълнение, а не са свързани с редовността на акта, въз основа на който е издадена тази заповед - чл.419, ал.2 ГПК.  Тези доводи следва да бъдат наведени от страната и разгледани от съда в рамките на исково производство, образувано въз основа на предявен от заявителя установителен иск по чл.415, ал.1 вр. чл.422 ГПК.

При изложените съображения, настоящият съдебен състав намира, че обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.278, ал.4 вр. чл.271, ал.1 ГПК, Врачанският окръжен съд

 

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 210/15.10.2014 год. по ч.гр.д.№ 457/2014 год. на Оряховския районен съд.

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

 

Председател:...........        Членове:1..........                 2..........