О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                          Гр.Враца,22.12.2014 година

 

   Врачанският окръжен съд,гражданска колегия,в закрито заседание на 22.12.2014 година,в състав:

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ПЕТРОВА

                                                                                ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Пенка Петрова в.ч.гр.д.№ 807 по описа за 2014 година,за да се произнесе взе предвид:

 

      Производството е по чл.274 ал.1 т.2 вр.чл.396 ал.1 ГПК.

     „Консорциум Агрогеомет – ИН” ООД,със седалище и адрес на управление гр.София,чрез процесуалните си представители адв.Н.И. и адв.Р.С.,е обжалвало определение на РС Оряхово от 20.11.2014г.,постановено по ч.гр.д.№ 551/2014г.,с което е отхвърлена молбата на дружеството за обезпечение на бъдещи искове предявими от същото против ЕТ”С.И.”,със седалище и адрес на управление гр.Кнежа,с правно основание чл.124 ал.1 ГПК и чл.75 ЗС.Поддържа се в частната жалба,че атакуваното определение е неправилно-постановено в нарушение на материалния и процесуален закон,и в разрез с доказателствата по делото.Иска се отмяна на обжалваното определение и постановяване вместо него на друго по същество,с което се уважи молбата за обезпечение.

     Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:Частната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния срок по чл.275 ал.1 ГПК,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на съда,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество частната жалба е основателна.

    Пред първоинстанционния съд настоящият жалбоподател,е подал молба за обезпечение на бъдещи искове,предявими от него против ЕТ”С.И.”,със седалище и адрес на управление гр.Кнежа,с правно основание чл.124 ал.1 ГПК и чл.75 ЗС.В молбата се поддържа,че жалбоподателят и ищец по бъдещия иск и ответника по молбата са в договорни отношение по силата на договор за аренда на земеделска земя,сключен през 2011 г.за срок от 6 стопански години,която земя представлява нива от 40,500 дка,V категория,м.Остра могила,замлището на с.Селановци,обл.Враца,имот № 099023 по плана за земеразделяне на същото село.Поддържа се още в молбата,че ответникът неправомерно е прекратил договора за аренда,и е нарушил владението на молителя върху имота,предмет на договора.Молителят бил установил,че е извършено вписване на прекратяване на арендния договор в СВ при РС Оряхово на 12.08.2014 година.Самото прекратяване на арендния договор било извършено с нотариална покана,връчена чрез нотариус Ц.Г. с район на действие РС София.Поддържа се,че нотариалната покана не е връчена на молителя,поради което не е могла да произведе действието,респ.при това положение договорът за аренда не е прекратен.Изложени са подробни съображения в тази насока.Тъй като междувременно,в резултат на вписаното прекратяване на договора владението върху процесния имот било преминало в ответника,за молителя бил налице правен интерес от предявяване на бъдещи искове с правно основание чл.124 ал.1 ГПК за признаване за установено по отношение на ответника,че договорът за аренда,действащ между тях не е прекратен и чл.75 ЗС за връщане владението върху същия имот.Иска се допускане на обезпечение чрез налагане на обезпечителна мярка „възбрана”,като обезпечителната нужда се обосновава с оглед на евентуално разпореждане с имота от страна на ответника-арендодател,като правоприемник на първоначалния такъв,от който е придобил собствеността чрез покупко-продажба.

      Първоинстанционният съд приел молбата за неоснователна,и с обжалваното определение я отхвърлил,излагайки подробни съображения.

     Въззивната инстанция не споделя крайните фактически и правни изводи на първата,и намира,че определението и е постановено при неправилно приложение на материалния закон и доказателствата по делото.

     На първо място въззивната инстанция приема,че в предмета на настоящето производство са включени бъдещи процесуално допустими претенции.

    На следващо място въззивната инстанция намира,че към молбата за обезпечение са приложени убедителни писмени доказателства,обосноваващи извод за вероятна основателност на бъдещите  искове-договор за аренда с първоначалния арендодател,нот.акт за покупко-продажба,доказателства установяващи получаване на  рента от ответника за стопанските 2011-2012г. и 2012-2013г.и пр.Този извод се подкрепя и от начина на отразяване на връчването на нотариалната покана за прекратяване на арендния договор.Настоящият състав приема,че за молителя е налице и обезпечителна нужда – без допускане на исканото обезпечение за молителя ще се затрудни,или дори ще стане невъзможно осъществяването на правата по евентуално позитивно за него решение по бъдещите искове,независимо от разп.на чл.17 ал.2 ЗАЗ,каквито мотиви е изложил първоинстанционния съд.

    При така изяснената фактическа обстановка молбата за обезпечение следва да се уважи,като се допусне исканото обезпечение,и се наложи исканата обезпечителна мярка „възбрана”,която настоящият състав намира за адекватна и подходяща.Настоящият състав с оглед доказателствата по делото,намира,че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл.391 ал.2 ГПК като обезпечителната заповед се издаде след представяне на парична гаранция в размер на 3000 лева.

    При това положение частната жалба като основателна следва да се уважи,като първоинстанционното определение се отмени,и вместо него се постанови друго,с което се допусне исканото обезпечение при посочените по горе условия,като на молителя се определи едномесечен срок за предявяване на исковете.

     Водим от горните съображения,ВОС

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

     ОТМЕНЯВА определението на РС гр.Оряхово от 20.11.2014г.,постановено по ч.гр.д.№ 551/2014г. и вместо него

     ПОСТАНОВЯВА:

     ДОПУСКА на основание чл.390 ал.1 вр.чл.391 ал.1т.1 и ал.2 ГПК обезпечение на бъдещи искове,предявими от „Консорциум Агрогеомет –ИН” ООД гр.София,ЕИК 831907594 против ЕТ”С.И.” гр.Кнежа,ЕИК-816011216 с правно основание чл.124 ал.1 ГПК  за признаване за установено по отношение на ответника,че договор за аренда от 2011г.,действащ между тях не е прекратен и с правно основание чл.75 ЗС за връщане владението върху същия имот.

    НАЛАГА на основание чл.397 ал.1 т.1 ГПКобезпечителна мярка „възбрана” върху земеделски имот,собственост на ЕТ”С.И.” гр.Кнежа,представляващ нива от 40,500 дка,V категория,находяща се в м.Остра могила,замлището на с.Селановци,обл.Враца,имот № 099023 по плана за земеразделяне на същото село,ЕКАТТЕ 70723.

     Да се издаде обезпечителна заповед след представяне на доказателства за внасяне на определената по горе гаранция.

     Дава едномесечен срок на „Консорциум Агрогеомет – ИН „ ООД гр.София да предяви бъдещите искове,по отношение на които е допуснато обезпечение,за което в същия срок да представи и доказателства по делото,в противен случай обезпечението ще бъде отменено.

     Определението  подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок,който за молителя тече от връчването му,а за ответника – от деня,в който му е връчено съобщение за наложената обезпечителна мярка от СВ.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:1/

 

                                                                                          2/