Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Гр.Враца,01.12.2014 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско        отделение в

закритото заседание на 01.12.2014 год.       в състав:

 

Председател:Радослава С.

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Радослава С.

търговско         дело N106       по описа за 2013  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл.632 ал.5 от ТЗ.

    Синдикът на ВЕТО МАРКЕТ”ЕООД,ЕИК106584869 със седалище и адрес на управление гр.Враца,Хранително вкусова зона, П.Д.Ц.-Н. ЕГН **********  сезира съда с молба вх.№7585 от 27.10.2014 год.

   В молбата синдикът прави анализ на извършените от него дейности и уведомява съда,че длъжникът не разполага с парични средства и бързоликвидни материални активи,поради което по особената сметка на длъжника няма постъпления и няма средства,които да осигурят покриване на разноските в производството по несъстоятелност.За да осъществява нормално дейности си,синдикът моли съда да уведоми кредиторите ,да предплатят сума по преценка на съда за покриване на разноските,като същите бъдат предупредени за последиците по чл.632,ал.1 ТЗ.

При така обективираното в молбата ,съдът констатира,че на синдика не е изплащано възнаграждение от встъпването му в длъжност,прие, че липсват средства за покриване на  разноските в производството (по точно текущото възнаграждение на синдика и очакваните разноски по несъстоятелността,свързани с осребряване на имуществото,като изготвяне на оценки,възнаграждение на оценители/при това положение и съобразно, чл. 629б, ал. 1 от ТЗ беше дадена възможност на кредиторите на длъжника да предплатят  разноски свързани с производството по несъстоятелност.

Съдът, като прецени обема на работа в това производство и очакваните разходи, определи сума за покриване на  разноски-възнаграждение на синдика и разноски,свързани с производството, в размер на 30 000.00 лв. които  кредиторите на длъжника  могат да депозират в банка или да внесат по сметка на съда, която сума  указа на  кредиторите ,че  могат  да внесат в срок до 14.11.2014 год. като я преведат по сметка на ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,тъй като длъжникът не е посочил особена сметка на длъжника,като за установяване внасянето на сумата, да се представят надлежни доказателства по делото.

Кредиторите бяха предупредени,че при неплащане на сумата в определения срок, съдът ще постанови решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

Кредиторите се считат уведомени от вписване на съобщението за постановения акт в книгата по чл.634 в ,ал.1 от ТЗ,на основание чл.619 ,ал.3 от ТЗ.

Препис от определението  се връчи на кредитора НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ –гр.София на 12.11.2014 год.

Независимо от извършеното уведомяване на кредиторите с определението на съда от 28.10.2014 год. по делото и до настоящия момент не са предплатени суми за разноски по несъстоятелността,поради което съдът приема ,че в случая по делото са осъществени хипотезите на чл.632,ал.5 ,вр. с ал.1-4 и чл.629б ТЗ.

С оглед изложеното и на основание чл.632,ал.1 ТЗ,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   Р  Е  Ш  И :

 

 

СПИРА производството по т.д.№106/2013 г.по описа на Врачански окръжен съд,търговско отделение.

     УКАЗВА на длъжника ВЕТО МАРКЕТ”ЕООД,ЕИК106584869 със седалище и адрес на управление гр.Враца,Хранително вкусова зона и неговите кредитори ,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението по молба на длъжника или на кредитор,ако те удостоверят ,че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за покриване на разноските в производството по чл.629б от ТЗ в размер на 30 000.00 лв.

     УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори ,че ако в срока по чл.632,ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност ,производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в нарочната книга  по чл.634в,ал.1 ТЗ и в търговския регистър,по партидата на "ХИМЕНЕРГО”ЕАД/н/ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Враца,ЕИК 106547447 на основание чл.622 ТЗ.

     ПРЕПИС на настоящото решение да се изпрати незабавно на АВ  за вписване в търговския регистър,съгласно изискването на чл.622 и чл.624 ТЗ.

     РЕШЕНИЕТО съгласно чл.613а ,ал.1 от ТЗ може да се обжалва пред АПЕЛАТИВЕН СЪД-гр.София в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър,на основание чл.633,ал.1 ТЗ,включително и от трети лица ,които имат вземане  , произтичащо от влязло в сила съдебно решение или от влязъл в сила акт ,установяващ публичноправно задължение,съгласно чл.613а ,ал.2 от ТЗ.

 

                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: