Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      гр.Враца,19.12.2014г.

 

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ,в публично заседание на 25.11.2014г.,в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ИВАНОВА

 

         при участието на секретаря М.К. разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№68 по описа за 2014г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

         "Водоснабдяване и канализация"ООД със седалище и адрес на управление гр.Враца е предявило срещу "Топлофикация-Враца"ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Враца иск за сумата 27 836.16лв., представляваща неплатена цена по договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, които се формират на територията на потребителя и се включват в градската канализационна мрежа, съединен с иск за сумата 6 344.47лв., представляваща обезщетение за забава.В исковата молба се твърди, че по силата на сключен между страните  договор №23/03.01.2006г. ответното дружество е поело задължение след получаването на съответната фактура да заплаща на ищеца в качеството на оператор дължимите суми за отвеждане и пречистване на отпадъчните води за всеки отчетен период в 30-дневен срок от датата на фактуриране.Ответникът не изпълнил в пълен размер задълженията си по отношение на отведената и пречистена отпадна вода, формираща се при ползването на обекта му "Собствен кладенец" в ТЕЦ"Градска" в гр.Враца, по фактури №0000145794/08.06.2011г., №0000148570/08.07.2011г. и №0000151/08.08.2011г.Ищецът твърди, че общото задължение на ответника по процесните фактури е в  размер на 34 180.63лв., от които 27 836.16лв.- главница и 6 344.47лв.-мораторна лихва.

         Ответникът е подал отговор на исковата молба, с който е оспорил предявените искове.С отговора са оспорени удостоверените с процесните фактури обстоятелства и е заявено, че начислените суми не съответстват на действащата нормативна уредба и не отговарят на реално отведените и пречистени отпадъчни води.Ответникът твърди, че притежава собствен водоизточник, представляващ сондажен кладенец в Бубарска станция, като добитото от него количество вода се използва за технологични цели за допълване на топлопреносната мрежа в гр.Враца.В отговора се изтъква, че до началото на 2010г. между страните е съществувала уговорка за съставяне от страна на ответника на ежемесечни справки, данните в които се формирали като от цялото добито от сондажния кладенец вода се изважда количеството, което се използва за допълване на топлопреносната мрежа и остава за плащане единствено количеството, което се отвежда в канализационната мрежа.Ответникът поддържа, че през м.юли 2010г. е монтирал средство за измерване на отпадъчните води в ТЕЦ"Градска" и уведомил за това ищеца, който отговорил, че за одобри монтираното средство е необходимо да се представи удостоверение,ч е същото е преминало метрологичен контрол.Представянето на такова удостоверение се оказало невъзможно, тъй ответникът бил уведомен от Българския институт по метрология, че средствата за измерване на отпадни и дъждовни води в открити канали не подлежат на метрологичен контрол и не се вписват в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.Ищецът не оказал необходимото съдействие и не участвал в изготвянето на протокол за одобрение на монтираното средство.В отговора се твърди,че отчитанията на монтираното средство са извършвани ежемесечно в присъствието на представител на ищеца и за м.май 2011г. е отчетено количество отпадни води 1 738 куб.м., за м.юни 2011г.-2 096куб.м. и за м.юли 2011г. -2 693куб.м.

         Предявените искове са с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

         След като анализира е прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната логическа и правна връзка, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

         С исковата молба е представен Договор за отвеждане и пречистване на замърсените отпадни води №23 от 03.01.2006г., с който ответникът, в качеството на потребител е възложил на ищеца, в качеството на оператор да отвежда и пречиства отпадъчните води/промишлени, битови, дъждовни и др./, които се формират на територията на потребителя и се отвеждат в градската канализационна мрежа.В договора е посочено, че водоснабдяването на обекта ТЕЦ"Градска" е от собствен водоизточник.В чл.16 е прието, че съгласно чл.36 от Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи/обн.ДВ бр.88 от 2004г./ количеството на отведените отпадъчни води в канализационната система се приема равно на количеството изразходвана от потребителя питейна вода, като към това количество се прибавя и количеството на изразходвана вода от други водоизточници.Предвидено е, че в случаите, когато потребителят е монтирал средство за измерване на отведените отпадъчни води, прието с протокол от оператора, тяхното количество се отчита по показанията на средството за измерване.Съгласно чл.21 от договора заплащането на дължимата за отвеждането и пречистването на отпадъчните води сума се извършва ежемесечно след получаване на фактурата.

         Ищецът е представил фактура №0000145794/08.06.2011г. за сумата 11 125.21лв. с ДДС, фактура №0000148570/08.07.2011г. за сумата 12 697.09лв. и фактура №0000151368/08.08.2011г. за сумата 8 945.63лв.

         С отговора на ответника е представено Разрешително за водовземане от подземни води №11530109/14.04.2008г., с което МОСВ-Дунавски район с център Плевен, Басейнова дирекция е разрешило на ответника водовземане от сондажен кладенец П-2/89 "ТЕЦ-НЦАН".За процесния период ответникът е изпратил на ищеца справки за използваните водни количества, включително и отведените отпадъчни и дъждовни води от ТЕЦ"Градска".

         По делото е представено изходящо от ответника писмо от 01.08.2010г., с което ищецът е уведомен, че е доставен и монтиран водомер за измерване на отпадъчните води от ТЕЦ"Градска" и е помолен за прилагане на чл.36, ал.2 от Наредба №4/приемане с протокол от оператора/.С писмо от 10.11.2010г. ищецът е уведомен, че Българският институт по метрология не е издал изисканата от него справка за вписаните в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване на отпадни и дъждовни води в открити канали, тъй като тези средства не подлежат на метрологичен контрол.Писмото на Българския институт по метрология е представено по делото.До ищеца е отправено и друго писмо от 22.10.2010г., с което ответникът отново е настоял за съставянето на протокол за одобрение на монтираното измервателно средство.

         Видно е констативно-приемателния протокол и протокол за извършени 72-часови проби от 02.08.2010г., че ответното дружество е закупило и монтирало в ТЕЦ"Градска" прибор за измерване на канализационни води - разходомер тип  iSonic 2000.

         Ответникът е представил протоколи от 02.05.2011г., 01.06.2011г. и 01.07.2011г., подписани от представители на страните.В протоколите е записано, че на посочените дати  е извършен отчет на водомерите в ТЕЦ"Градска", като са отразени показанията на водомер "Бубарска станция", разходомер "Питейна вода" и разходомер "Канални води".

         За изясняване на спорните между страните обстоятелства във връзка с количеството добита от сондажния кладенец и отведена вода и начина на измерване на същата и на тези във връзка с фактурираните и заплатени количества отведена вода по делото е допусната специализирана техническа експертиза, чието заключение не се оспорва от страните и се възприема от съда.

         При проверката си вещото лице е установило, че ответното дружество осъществява водовземане от сондажен кладенец, като добитата подземна вода през разходомер се насочва към резервоар на ТЕЦ"Градска".Съгласно отчетите на монтирания водомер от собствения си кладенец ответникът е добил следните количества вода:за периода от 02.05.2011г. до 03.06.2011г. - 10 478куб.м., от 03.06.2011г. до 01.07.2011г. - 11 977куб.м. и от 01.07.2011г. до 01.08.2011г. - 8 352куб.м.Постъпилата от сондажния кладенец вода се използва за допълване на топлопреносната градска мрежа и за поддържане на съоръженията в ТЕЦ"Градска".Вещото лице се произнася, че отпадните води от дейността на ТЕЦ"Градска" не може да бъдат приравнени на постъпилите-добити от кладенеца количества вода, като отпадната вода от дейността на ТЕЦ-а е свързана с разходи за поддържане на централата, обслужване на съоръженията-измиване  и прочистване на филтри и други съоръжения.

         При проверката си вещото лице е установило, че тъй като в договора между страните не е уреден начина на определяне на отведените канални води от обекта, при изготвянето на процесните фактури ищецът се е позовал на Общите условия за определяне на количеството отведени канални води-равно на добитите количества.По фактура №0000145794/08.06.2011г. ищецът е фактурирал канал и пречистване на 10 478куб.м. води на обща стойност 9 011лв. без ДДС, като по тази фактура ответникът е извършил плащане в размер на 2 096.94лв.По фактура №0000148570/08.07.2011г. ищецът е фактурирал канал и пречистване на 11 977куб.м. вода на обща стойност 10 300.22лв. без ДДС, по която е извършено плащане на сумата 2 499.90лв.Двете фактури са отразени в счетоводните регистри на ответника.По фактура №0000151368/08.08.2011г. са фактурирани канал и пречистване на 8 352 куб.м. вода на обща стойност 7 182.72лв. без ДДС.Тази фактура не е заведена в счетоводните регистри на ответника и е върната на ищеца, който е уведомен писмено за отчетените от измервателния уред количества.След като е съобразило извършените от ответника частични плащания, вещото лице се е изчислило размера на останалите неразплатени суми по процесните три фактури и размера на мораторната лихва както следва:Остатъкът от задължението по първата фактура е в размер на 9 019.69лв. с ДДС, а мораторната лихва за периода от 15.07.2011г. до 27.05.2014г. е в размер на 2 651.98лв.По втората от фактурите е останала неразплатена сума в размер на 10 197.19лв. с ДДС, а за периода от 27.08.2011г. до 27.05.2014г. мораторната лихва възлиза на 2 874.25лв.По третата фактура е останала неразплатена сумата 8 619.28лв. с ДДС, а мораторната лихва за периода от 05.08.2011г. до 27.05.2014г. възлиза на 710.12лв.

         При огледа си на място вещото лице е установило, че добитото количество вода от сондажен кладенец "Бубарска станция" чрез водопровод Ф89 РЕ-НD се насочва към резервоар на ТЕЦ"Градска" и се използва за допълване на топлопреносната мрежа на ответното дружество и поддържане на съоръженията.Връзка между топопреносната мрежа и канализационната система на "В и К"ООД не съществува, тъй като това са две обособени системи с различно функционално предназначение и осъществяват работата си независимо.Топлопреносната мрежа осъществява доставяне на топлинна енергия до съответните абонати, а канализационната система е с функционално предназначение за събиране и отвеждане на отпадни канализационни води.В канализационната система на ТЕЦ"Градска" се вливат отпадни води, свързани с поддържането и обслужването на съоръженията в централата.Вещото лице е извършило проверка на количеството отпадни води, измерено с монтирания от ответника прибор iSonic 2000, и е установило, че за периода от 02.05.2011г. до 03.06.2011г. е отчетено количество 1 738 куб.м. на стойност 1 793.62лв. с ДДС, за периода от 01.06.2011г. до 01.07.2011г. - 2 096куб-м. на стойност 2 163.07лв. и за периода от 01.07.2011г. до 01.08.2011г. -2 693куб.м. на стойност 2 779.18лв.При проверката е установено, че ответникът е заплатил на ищеца цялото количество отведени води, отчетено от монтирания измервателен уред.

         При така възприетата фактическа обстановка съдът намира, че предявените искове са неоснователни и недоказани и следва да  бъдат отхвърлени по следните правни съображения:

         Ищецът поддържа, че отношенията му с ответника следва да бъдат уредени по начина, предвиден в Наредба №4/14.09.2004г. на МРРБ.По въпроса за приложимостта на уредените в наредбата три начина за определяне на количеството отведените отпадъчни води е формирана задължителна практика на ВКС - Решение №104/16.09.2013г., постановено по реда на чл.290 от ГПК по т.д.№1291/2011г., ІІТО.ВКС приема, че с чл.36, ал.1 от наредбата е въведено правилото, че количеството отведени отпадъчни води в канализационната система се приема равно на количеството изразходвана от потребителя питейна вода, към което се прибавя и количеството изразходвана вода от други водоизточници, съгласно договора между оператора и потребителя.След тълкуване на нормата ВКС приема, че общото правило, установено в ал.1 на чл.36 от наредбата, не намира приложение в случаите, в които годишното количество на отпадъчните води е било определено при сключване на договора между оператора и потребителя поради невъзможност за монтиране на средство за неговото измерване.В решението е прието,ч е в разглеждания случай липсва изразено от страните съгласие количеството на отпадъчните води да се определя съгласно чл.36, ал.1 от наредбата.

         Като взе предвид, че ответникът, като носител на доказателствената тежест, е провел пълно и главно доказване на факта, че фактурираното от ищеца количество вода не е отведено за пречистване, съдът приема същият не дължи плащане на претендираната от ищеца цена за тази услуга.

         При това разрешение на спора на ответника следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 350лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 133.60лв.

         Мотивиран така, Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТХВЪРЛЯ предявените от "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"ООД, ЕИК 816090199 със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Александър Стамболийски"№2 срещу "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА"ЕАД, ЕИК 106006256 със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Максим Горки"№9 искове за сумата 27 836.16лв., представляваща неплатена цена за отвеждане и пречистване на отпадъчни води по фактури №0000145794/08.06.2011г., №0000148570/08.07.2011г. и №0000151368/08.08.2011г., и за сумата 6 344.47лв., представляваща обезщетение за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

         ОСЪЖДА "Водоснабдяване и канализация"ООД, ЕИК 816090199 със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Александър Стамболийски"№2 да заплати на "Топлофикация-Враца"ЕАД, ЕИК 106006256 със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул."Максим Горки"№9 направените по делото разноски в размер на 350лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 133.60лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: