Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Гр.Враца,02.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско           отделение в

публичното заседание,при закрити врати, на 18.11.2014 год.        в състав:

 

        Председател:Радослава Симеонова

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар В.В.

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N110       по описа за 2014  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.625,изречение първо от ТЗ във вр. с чл.626 ТЗ,вр. с чл.630,ал.1 ТЗ във вр. с чл.632 ал.1 от ТЗ.

    Съдът е сезиран с молба вх.№7186 от 10.10.2014 год. подадена от „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№*,ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител , чрез адв. В.  Ч. *** за обявяването му в несъстоятелност по чл.630 ТЗ,при условията на неплатежоспособност,съответно свръхзадълженост.В молбата се твърди,че длъжникът няма достатъчно имущество, поради което не е в състояние да изпълни изискуеми задължения в размер на 487 627.35 лв.-главници и 81 989.50 лихви,към кредиторите по представения списък:”Монолитно строителство”ЕООД,12 000 лв.,”Етра-ЕЛ”ООД,12 000 лв.,С.Й.К.-Ц.-231 415.00 лв. главници и лихви,51646.17 лв., предоставени заеми от съдружник,16800 лв.,наем,200 лв. наем за автомобил,И.Г. Ц. 16 800 лв.,наем,200 лв. наем за лек автомобил,Национална агенция за приходите-147229.20лв.

    Поддържа се,че дружеството на практика е декапитализирано със счетоводни активи на стойност 37411.80 лв.-главници и 5 318.14 лв.-лихви,представляващи дялово участие,предоставен заем,вземания от клиенти и запор на сума по разплащателната сметка на дружеството.Според изложеното,няма практическа възможност за продължаване дейността на дружеството и погасяване на съществуващите задължения и дружеството не разполага и със средства за покриване разноските в производството по несъстоятелност,тъй като счетоводните активи не са в парични средства и дружеството не разполага с тях.Търговската дейност е преустановена и всички плащания са преустановени,поради липсата на приходи.Търговецът смята,че затрудненията имат траен и необратим характер,което му дава основание да твърди,че е налице хипотезата на неплатежоспособност и свръхзадълженост по смисъла на чл.608 и чл.742,ал.1 от ТЗ,а съгласно чл.626,ал.1 от ТЗ,длъжник,който стане неплатежоспособен или свръхзадължен,е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност.

    Сезира съда с искане на основание чл.625,вр. с чл.629,ал.1 и чл.629 б,ал.1 от ТЗ поради липсата на парични средства за покриване на началните разноски по производството по несъстоятелност,съдът да определи сума,която евентуално да бъде предплатена.

    Моли ако определената от съда сума не бъде внесена от кредиторите,съдът да обяви неплатежоспособността,съответно свръхзадължеността на търговеца,да открие производство по несъстоятелност,да постанови прекратяване дейността,да обяви търговеца в несъстоятелност и да спре производството.

        С молбата са представени:ГФО за 2013,счетоводен баланс за 2013,ОПР за 2013 г.,отчет за паричните потоци по прекия метод през 2013 год.,справка за нетекущите/дълготрайните активи към 31.12.2013 год.,приложение към ГФО за 2013 год.,счетоводен баланс към 30.09.2014г.,разшифровка по перата на баланса към 30.09.2014 год.,списък на кредиторите към 30.09.2014 год.,опис на активите към 30.09.2014 год.,списък на вземания от клиенти към 30.09.2014 г.,списък на вземания като заемодател към 30.09.2014 г.,опис на пасивите към 30.09.2014 г.,справка за задълженията към НАП към 30.09.2014 год.,покани за доброволно изпълнение по чл.182,ал.1 от ДОПК,извлечение от Агенция по вписванията ТР по партидата на дружеството , уведомление по чл.78 от ДОПК,удостоверение по чл.87,ал.6 от ДОПК на НАП.

    Като взе предвид представените с молбата на длъжника писмени доказателства,съдът прие,че за установяване на обстоятелствата,релевантни за твърдяната неплатежоспособност е необходимо извършването на експертен анализ на икономическото състояние на длъжника,при спазване на опитните правила и положения в областта на счетоводството,за които са необходими специални знания,каквито съдът не притежава,поради което назначи специализирана експертиза.

     В съдебно заседание заключението,което вещото лице изготви не се оспори от молителя и се прие от съда като обективно и вярно.

     Процесуалният представител на длъжника в с.з поддържа подадената молба.

     След преценка на приложените към молбата и събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

     С молбата са представени документите по чл.628 ал.3 ТЗ,поради което същата като допустима подлежи на разглеждане.

     Разгледана по същество,молбата за откриване на производство по несъстоятелност е основателна.

        От приложените към молбата писмени доказателства и заключението на назначената  от съда на основание чл.621а,ал.1т.2 ТЗ икономическа експертиза се установява,че сумата на актива по счетоводния баланс на длъжника към 31.12.2013 год. е 807 хил.лв.,дългосрочни финансови активи са на стойност -18 хил.лв.,незавършено производство-765 хил.лв.,вземания 22 хил.лв.,парични средства-2000 лв.Към 10.10.2014 год. е 43 хил.лв., дългосрочни финансови активи са на стойност -18 хил.лв.,вземания-17 хил.лв.,парични средства -8 хил.лв./запорирана сума по разплащателна сметка в „Юробанк България”АД/.

        За разглежданите периоди длъжникът към 31.12.2013 год. притежава дългосрочни финансови активи на стойност 17 550.00 лв. към 10.10.2014  год. те са на същата стойност.

     Наличните краткотрайни активи към 31.12.2013 год.,са общо в размер на 789 хил.лв.,в т.ч.-незавършено производство- 765 хил.лв.,вземания -22 хил.лв.,парични средства-2 хил.лв. в т.ч запорирана сума от 1000 лв.Краткотрайните материални активи и парични средства,с които разполага дружеството към 10.10.2014 год. датата на подаване на молбата не са достатъчни да покрията краткосрочните задължения към кредиторите.Към 10.10.2014 год. датата на подаване на молбата,наличните краткотрайни активи на дружеството са общо в размер на 25 хил.лв.,в т.ч.-вземания-17 хил.лв.,парична средства -8 000 лв./запорирана сума/.Съотношението между общата стойност на краткотрайните активи и общата стойност на краткосрочните пасиви към 31.12.2013 год. е 1.9338 и означава,че на всеки лев задължение съответства 1 .9338 лв. активи към 10.10.2014 год. е 0.0739 първи вариант и втори вариант 0.0439 ,което означава,че краткотрайните материални активи и парични средства,с които разполага дружеството към тези две дати  не са достатъчни да покрият краткосрочните задължения към кредиторите.Видно от изнесените данни наличните активи,с които разполага дружеството и  биха могли да се отчетат като бързо ликвидни/вземания и парични средства/не могат да покрият краткосрочните  задължения на дружеството . Задълженията на дружеството,към 31.12.2013 год. са в размер на 539 хил.лв.в т.ч:408 хил.лв. са краткосрочни,а към 10.10.2014 год.-595 хил.лв.в т.ч 338 хил.лв. са краткосрочни-първи вариант и 569 хил.лв. са краткосрочни-втори вариант.

     Публичните задължения са основно от неплатени осигуровки и данъци.Главницата в размер на 139 838.25 лв. е отразена в счетоводните регистри на дружеството към 10.10.2014 год.,а така също и лихвата в размер на 30 343.33 лв.

     Ликвидността показва способността на длъжника да извърши своите текущи плащания към кредиторите.По този начин се оценява възможността за бързо погасяване на наличните краткосрочни задължения.За да може търговецът да погасява краткосрочните си задължения,краткотрайните активи трябва да бъдат поне равни на задълженията т.е съотношението трябва да има стойност по-голяма или равна на 1-ца.Видно от таблица№11 от заключението всички показатели за разглеждания период са под еденица,което показва,че чуждите привлечени средства многократно превишават собствените.

     Коефициентът на обща ликвидност към 31.12.2013 год. е 1.934,и показва,че с наличните краткотрайни активи в размер на 789 хил.лв. дружеството може да изплати около 193.40% от краткосрочните си задължения в размер на 408 хил.лв.За анализирания период той бележи намаление и към 10.10.2014 год. е 0.074-първи вариант и показва,че с наличните краткотрайни активи в размер на 25 хил.лв. дружеството може да изплати около 7.40% от краткосрочните си задължения в размер на 338 хил.лв. и 0.444-втори вариант,което показва,че може да изплати около 4.40 % от краткосрочните си задължения в размер на 569 хил.лв.

     Коефициентът на бърза,незабавна и абсолютна ликвидност  към за разглежданите периоди са под оптималните стойности.Коефициентът на бърза ликвидност съгласно приетото в практиката трябва да се движи в интервала 0.5-1.00,а това означава,че бързоликвидните активи трябва да осигуряват от 50 до 100 на сто покритие на краткосрочните задължения,в разглеждания случай той бележи намаление от 0.059 през 2013 год. до 0.074 или 0.044 през 2014 год.Коефициентът на незабавна ликвидност е с оптимални стойности в рамките на 0.5-0.7,като в разглеждания случай той бележи намаление от 0.059 през 2013 год. до 0.074 или 0.044 през 2014 год.

Коефициентът на абсолютна ликвидност показва възможността на търговеца да изпрати незабавно,напълно,във всеки един момент краткосрочните си задължения с налични парични средства,без да е необходимо да продава други активи.Бележи намаление от 0.005 през 2013 до 0.014 или 0.024 през 2014 год.Краткосрочните задължения значително надвишават краткотрайните активи при обща ликвидност,т.е липсва ресурс за финансиране.Краткосрочните вземания и парични средства не могат да осигурят бърза,незабавна ,както и абсолютна ликвидност.

     Дружеството не е в състояние да извърши каквото и да било разплащане на краткосрочните си задължения и дружеството е изпаднало в пълна зависимост от кредиторите си.

Показателите за финансова автономност ,характеризират степента на финансова зависимост на дружеството от кредиторите,т.е степента на използване на привлечения капитал.Показват в каква степен могат да се покриват пасивите със собствен капитал,т.е колко единици собствен капитал се пада на единица привлечен капитал.Собственият капитал би следвало да бъде минимум 1/3 от всички негови задължения,за да осигури нормално разплащане за дълъг период от време.Когато този коефициент е над единица,показва степен на финансова независимост от ползването на чужди средства.В случаите когато коефициентът на финансова автономност е под единица,е налице превишаване на задълженията спрямо собствения капитал,т.е съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имущество на предприятието.

     Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на дружеството към кредиторите и възможността му да се разплаща в рамките на период от една година.Прието е този показател да достигне средно 0.37.Колкото този показател е по-голям от единица,толкова задлъжнялостта е по-голяма.За разглеждания период коефициентът на автономност е под норматива възприет в практиката 0.33.Дружеството няма финансова автономност и е зависимо от кредиторите си.Отрицателните стойности на показателите за финансова автономност и задлъжнялост за разглежданите периоди показват декапитализацията на дружеството.

     Анализът на капиталовата структура на дружеството направен от вещото лице в Таблица №13 показва,че собствения капитал  е с отрицателни стойности,което показва декапитализация на длъжника към  10.10.2014 год.,както и че чуждите привлечени средства многократно превишават собствените.

     Показателите за рентабилност показват способността на дружеството да създава резултат/печалба/загуба/,чрез ангажирания от вложените ресурси.Те са количествени характеристики на ефикасността на приходите от продажби,собствения капитал,пасивите и материалните активи.

     През разглежданите периоди коефициентите за рентабилност са под еденица,а към 10.10.2014 г.всички са отрицателни,тъй като финансовия резултат е загуба и всеки показател показва степента на декапитализация на търговец.

     Показателите за обръщаемост на капитала към 10.10.2014 год. са влошени.

     За периода 31.12.2011 год.,2012 г.,2013 год.и 10.102014 год. финансовият резултат на дружеството е счетоводна загуба-съответно:58 хил.лв.,42 хил.лв.,9 хил.лв.,820 хил.лв.

     Към момента на изготвяне на заключението на вещото лице,дружеството не осъществява стопанска дейност.Вещото лице посочва,че от 01.01.2014 год. почти няма приходи и не извършва дейност,не може да финансира дейността си и не може да бъде определено като действащо предприятие,няма действащата разплащателна сметка.Последно плащане от касата на дружеството е от 24.09.2014 год.

     Според вещото лице в обясненията му в с.з. затрудненията на търговеца не са временни,а трайни.В съдебно заседание длъжникът представи Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл.221 от ДОПК на задължения в размер на 127 765.73 лв.-главница,лихва в размер на 29589.60 лв. от 08.10.2014 год.и Акт за дерегистрация по ЗДДС от 28.10.2014 год.

 Съгласно чл.607а,ал.1 ТЗ производство по несъстоятелност  се открива за търговец,който е неплатежоспособен.В текста са определени две кумулативно дадени предпоставки-длъжника да има качеството търговец по смисъла на ТЗ и да е неплатежоспособен.Легална дефиниция на неплатежоспособността като състояние на търговеца е дадена в разпоредбата на чл.608,ал.1 ТЗ,според която неплатежоспособен е търговец,който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините,свързано с търговската му дейност,или задължение по частно държавно вземане.В ал.2 е посочено,че неплатежоспособността се предполага,когато длъжникът е спрял плащанията,а според ал.3-неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил,или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

     От представените по делото доказателства -удостоверение за актуално състояние се установява качеството търговец на  молителят или налице е първата материалноправна предпоставка.

     От заключението на вещото лице се установява и втората предпоставка-неплатежоспособност на търговеца.

     Към 31.12.2013 год. цялото имущество на търговеца е недостатъчно,за да покрие задълженията му към кредиторите.Тъй като и след тази дата  са извършвани отделни плащания ,съдът приема,че за дата на неплатежоспособността следва да се приеме датата 30.09.2014 год.,тъй като към тази дата коефициентът обща ликвидност пада под 1,както и,че към тази дата коефициентите на финансова автономност и коефициента на задлъжнялост са отрицателни величини,поради отрицателната стойност на собствения капитал.Към тази дата длъжникът калкулира задължения,които формират коефициентите на ликвидност,определящи невъзможността същия да изпълни задълженията си.През тази година търговецът е спрял дейността си.Затрудненията имат необратим характер.

  С оглед горното ,съдът приема, че е осъществен съставът на чл.630 ал.1 от ТЗ и липса на пречки по чл.631 ТЗ,молбата за откриване на  производството по несъстоятелност на основание неплатежоспособност следва  да се уважи.

   Молителят следва да бъде осъден да заплати по сметка на Врачански окръжен съд дължимата по делото държавна такса в размер на 250 лв. на основание чл.24 ал.2 от Тарифата,която се събира от масата на несъстоятелността при разпределение на имуществото.

   В производство по чл.629 б от ТЗ ,с определение №501 от 18.11.2014 год. съдът определи сумата от 10 000 лв. разноски за покриване на първоначалните разноски в производството: възнаграждение на синдика и разходи свързани с дейността му при изготвяне на списъци,издирване имущество на длъжника или разноски свързани с производството по несъстоятелността на  „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№*, ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управителоято сума  указа на  кредиторите му ,че  могат  да предплатят в СРОК ДО 01.12.2014 год. като я преведат по сметка на съда,като за установяване внасянето на сумата, да се представят надлежни доказателства по делото.

При неплащане на сумата в определения срок, съдът указа на кредиторите,че ще постанови решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

Кредиторите се считат уведомени от вписване на съобщението за постановения акт в книгата по чл.634 в ,ал.1 от ТЗ,на основание чл.619 ,ал.3 от ТЗ и препис от определението  се връчи на кредитора НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ.

Към датата на постановяване на настоящият съдебен акт от страна на кредиторите не са представени доказателства за изпълнени указания.

  Мотивиран от горното и на основание чл.630 ал.1 т.1 от Търговския закон във вр. с чл.632 ал.1 от ТЗ,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                 Р Е Ш И :

 

    ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№*,ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител .

ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността  30.09.2014 год.

    ОТКРИВА производство по НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ по отношение на   „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД , гр.Враца ,  ул.”Л.”№* ,ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител .

     ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№*,ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител .

     ПОСТАНОВЯВА ОБЩА ВЪЗБРАНА И ЗАПОР върху имуществото  на длъжника.

     ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№* , ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител чл.711,ал.1,т.1 от ТЗ.

     ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№* , ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител и ги лишава от  правото да управляват и да се разпореждат с имуществото , включено в масата на несъстоятелност,на основание чл.711,ал.1,т.4 от ТЗ.

     ЗАДЪЛЖАВА длъжника „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№* , ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител във фирмата си да прави добавка   несъстоятелност" на основание чл.711 ал.1,т.1 от ТЗ.

     СПИРА ПРОИЗВОДСТВОТО по т.д.№110/2014 год. по описа на ВрОС.

  УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението,по молба на длъжника  или на кредитор,ако те удостоверят,че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ в размер на 10 000 лв.

  УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори,че ако в срока по чл.632,ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност,производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА .

     ОСЪЖДА „ВОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ-94”ООД, гр.Враца, ул.”Л.”№*,ет.*,офис *,ЕИК 831228864,представлявано от С.Й.К.-Ц.-управител  ДА ЗАПЛАТИ на ОКРЪЖЕН СЪД-гр.Враца държавна такса от 250 лв.,която се събира от масата на несъстоятелността при разпределение на имуществото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в търговския регистър,съгласно чл.622 ТЗ.

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Агенция по вписванията на основание чл.14 от ЗТР за вписване в търговския регистър.

РЕШЕНИЕТО,съгласно чл.613а,ал.1 ТЗ,подлежи на обжалване пред САС в седмодневен срок от вписването му в търговския регистър.

 

 

 

               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: