Р Е Ш Е Н И Е ...

 

Гр.Враца,09.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско          отделение в

публичното заседание на девети декември       в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора   Р.            секретар Х.Ц.

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N`111      по описа за 2014  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     С искова молба вх.№7238 от 13.10.2014 год. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-гр.Враца е предявила иск по чл.155,т.3 ТЗ против „ДИ ЕН СИ АУТО”ЕООД ЕИК 106588611 със седалище и адрес на управление:гр.Враца,ул.”Стоян Калъчев”№16.

    Поддържа се от ищеца,че във връзка с извършване от ТД на НАП гр.В.Търново на проверка на ответното дружество е констатирано,че представляващия дружеството-управител и едноличен собственик на капитала-И.С.В. с ЕГН********** е починал на **** год.,като единственият му наследник неговата майка не е предприела действия за продължаване на дейността на дружеството и до този момент нов управител не е вписан.Моли да бъде постановено решение,с което да се прекрати ответното дружество.

  Претендираното право на ищеца произтича от обстоятелството ,че по силата на чл.155,т.3 във вр. с т.2 от ТЗ има право да поиска от съда прекратяване на дружеството в хипотезата,когато след смъртта на управителя и едноличен собственик на капитала в продължение на три месеца не е вписан нов управител.

    Правната квалификация на правата претендирани от ищеца е чл.155,т.3 във вр. с т.2 от ТЗ.

    При тези данни налице е правен интерес за ищеца от водене на иска по чл.155 т.3 от ТЗ,поради което съдът приема за допустим иска,с който е сезиран.

    Ответникът в срока по чл.367,ал.1 от ГПК не е подал писмен отговор,не е оспорил иска ,като неоснователен,не е взел становище по обстоятелствата,на които се основава и не е направил възражение по тях,не е оспорил справката по чл.366 от ГПК.От страна на ответника няма направени доказателствени искания.

    С оглед горното ,съдът приема че безспорни са всички обстоятелства,изложени в исковата молба.

    С представените от ищеца писмени доказателства,той е обосновал доводите си.Ответникът в правния спор не е оспорил представените от ищеца писмени доказателства в срока по чл.193 от ГПК и с оглед разпоредбата на чл.370 от ГПК , отразеното в писмените доказателства не подлежи на доказване с други доказателствени средства

    В тежест на ищеца е до докаже наличието на хипотезата на чл.155 т.3 ТЗ,в тежест на ответника е докаже възраженията си.

    Ответното дружество е било редовно призовано на търговския си адрес по реда на чл. 50, ал.2 от ГПК, но не е подало писмен отговор в срока по чл. 367 от ГПК и не изпраща представител в съдебно заседание.

В съдебно заседание прокурор Р.,моли за постановяване на решение по реда на чл.238 ГПК.

 Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 Предявен е допустим иск за прекратяването на търговско дружество поради наличието на предпоставките по чл. 155, т. 3 ТЗ.

 След извършена справка в Търговския регистър се установява, че ДИ ЕН СИ АУТО”ЕООД ЕИК 106588611 със седалище и адрес на управление:гр.Враца,ул.”Стоян Калъчев”№16 е вписано в Търговския регистър с ЕИК 106588611, седалище и адрес на управление гр. Враца,ул.”Стоян Калъчев”№16 с вписан като едноличен собственик на капитала,управляващ и представляващ И.С.В. с ЕГН **********.

 Установява се от представеното писмено доказателство –Удостоверение за наследници изх.№679 от 29.09.2014 год., акт за смърт № 0803 от 31.10.2013 г.съставен от Община-Враца, че едноличният собственик на капитала и управител на ДИ ЕН СИ АУТО”ЕООД ЕИК 106588611, И.С.В. с ЕГН ********** е починал на **** год. С оглед датата на смъртта на управителя, на която са прекратени и представителните му правомощия и видно от приложените доказателства по делото, съдът намира, че към момента на предявяване на иска, дружеството е нямало вписан управител, в продължение на повече от три месеца.

По делото липсват представени доказателства за избор на нов управител.

 По гореизложените съображения съдът намира, че предявеният иск е доказан, основателен и следва да бъде уважен. Дейността на дружеството следва да бъде прекратена на основание чл. 155, т. 3 ТЗ. Настоящото исково производство се разглежда по общия ред и с влизане в сила на решението неговият конститутивен ефект ще се прояви, като дружеството ще се счита за прекратено.

 В разпоредбата на чл. 156 ТЗ се уреждат последиците от вече настъпилото прекратяване на дружеството – открива се производство за ликвидация. Производството е охранително. С него се регистрира вече настъпилият факт на прекратяване на дружеството и се постановява вписването на обстоятелството в регистъра по партидата на дружеството. Компетентен да извърши тези действия е органът по регистрация, поради което препис от решението за прекратяване на дружеството следва да се изпрати служебно за отразяване в търговския регистър.

 На основание чл. 78, ал.6 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати сумата от 30.00 лв., представляваща дължима държавна такса в производството.

 Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                Р Е Ш И :

 

 ПРЕКРАТЯВА по реда на чл. 155, т. 3 от ТЗ търговско дружество ДИ ЕН СИ АУТО”ЕООД ЕИК 106588611 със седалище и адрес на управление:гр.Враца,ул.”Стоян Калъчев”№16 е вписано в Търговския регистър с ЕИК 106588611, седалище и адрес на управление гр. Враца,ул.”Стоян Калъчев”№16 .

ОСЪЖДА ДИ ЕН СИ АУТО”ЕООД ЕИК 106588611 със седалище и адрес на управление:гр.Враца,ул.”Стоян Калъчев”№16 е вписано в Търговския регистър с ЕИК 106588611, седалище и адрес на управление гр. Враца,ул.”Стоян Калъчев”№16  ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавния бюджет по сметка на ОКРЪЖЕН СЪД-ВРАЦА сумата 30.00 (тридесет) лева, представляваща дължима по делото държавна такса на основание чл. 78, ал. 11 от ГПК.

 РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 ПРЕПИС от решението да се изпрати на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА за провеждане на процедура по чл. 156 ТЗ.

 

 

                            СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: