Р Е Ш Е Н И Е ...

 

гр. ВРАЦА,  22.12.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд търговско                    отделение в

публичното заседание на 16.12.2014г.                      в състав:

 

Председател:Цветана Михайлова

    Членове:

                                     

в присъствието на:

прокурора  Лозанов                     секретар  Л.Г.

като разгледа докладваното  от         Михайлова      

                 т. дело N`125         по описа за 2014   год.

 

Окръжна прокуратура Враца е предявила срещу “АЛЕКС СТРОЙ”ЕООД  със седалище и адрес на управление  гр.Враца ул. “Стоян Калъчев”№16 ЕИК 106618990 иск за прекратяване на дружеството.В исковата молба се твърди че управителя на дружеството и едноличен собственик на капитала И.С.В.   ЕГН-********** е починал на 31.10.2013г. и към датата на подаване на исковата молба в Търговския регистър не е вписан нов управител.

Искът е с правно основание чл.155 т.3 от ТЗ.

Ответното дружество редовно призовано в условията на чл.50 ал.2 от ГПК не е подало отговор на исковата молба.

След като анализира представените с исковата молба писменни доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

“АЛЕКС СТРОЙ”ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с управител И.С.В. ЕГН-**********. Видно е от представеното удостоверение за наследници,че управителят на дружеството е починал на 31.10. 2013г. и по партидата на Търговския регистър не е вписан нов управител.

При така изяснените факти съдът приема,че предявения иск е основателен и доказан.Същият е предявен от легитимирано лице по чл.155 т.3 от ТЗ и по делото е безспорно установено,че управителят на дружеството е починал и в срок от три месеца и към настоящия момент не е вписан нов управител.

Представителят на Окръжна прокуратура Враца е поискал съдът да се произнесе с неприсъствено решение.

Преценявайки че с оглед доказателствата искът е вероятно основателен,ответникът не е подал отговор в предвидения от закона срок и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие и след като съдът е предупредил за последиците от неподаване на отговор и не посочване на доказателства съдът намира че са налице ,условията за произнасяне с неприсъствено решение и на основание чл.238 е сл. от ГПК

 

Р  Е  Ш  И:

 

 ПРЕКРАТЯВА “АЛЕКС СТРОЙ”ЕООД ЕИК 106618990 със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.”Стоян Калъчев” №16.

ОСЪЖДА “Алекс строй”ЕООД гр.Враца да заплати в полза на Врачански окръжен съд сумата 50/петдесет/лева за държавна такса.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати на Агенция по вписванията за вписване в Търговския регистър и откриване на производство за ликвидация.

 

 

 

 

                                  Окръжен съдия: