О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  търговско           отделение

в   закрито    заседание на  16.12.2014 г.   в състав:

 

   Председател:Радослава С.

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Радослава С.

търговско       дело N64         по описа за  2013  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.729 от ТЗ.

    С писмена молба  входирана в съда на 13.11.2014 с вх.№8045 ,синдикът на „М.Б.ООД ЕИК 106585394,със седалище и адрес на управление с.Зверино , обл.Враца, ул.”Комсомолска”№2, представлявано от А.Б. ЛНЧ : ******  и Д.Б. ЛНЧ:******,Р.С.Т., ЕГН ********** *** е съставил и представил  по делото първа частична сметка за разпределение,с която е разпределена сумата от продажба на недвижим имот,върху който е учредена ипотека и движими активи,върху които е учреден особен залог в размер на 1 342 272.00 лв. на ипотекарния кредитор „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”АД,ЕИК 831919536 , гр.София,пл.Света Неделя №7.

    Сметката за разпределение е обявена по реда на чл.727 от ТЗ на определено за целта видно и общодостъпно място в съда на 14.11.2014 год. и в търговския регистър от синдика на 18.11.2014 год. с номер ****.

    На 03.12.2014 г. в съда е постъпило възражение с вх.№8618 от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,гр.София,бул.”Княз Дондуков”№52 чрез пълномощник К. , съгласно пълномощно №1074/26.09.2013год.,срещу обявената частична разпределителна сметка.

    Образувано е ч.т.д.№137/2014 год. и възражението се разгледа в открито с.з.на 16.12.2014 г. по реда на чл.692 ТЗ.

С Определение № от съдът остави без уважение  възражение с вх.№8618 от 03.12.2014г.,подадено от ЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, гр.София, бул.”Княз Дондуков”№52 чрез пълномощник К. , съгласно пълномощно №1074/26.09.2013год.,срещу първа частична сметка за разпределение,с която е разпределена сумата от продажба на недвижим имот,върху който е учредена ипотека и движими активи,върху които е учреден особен залог в размер на 1 342 272.00 лв. на ипотекарния кредитор „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”АД,ЕИК 831919536 , гр.София,пл.Света Неделя №7, обявена  на  18.11.2014 год. с номер **** в ТР.

    С оглед изложеното,съдът приема,че сметката за разпределение следва да бъде одобрена като законосъобразна,тъй като не се констатират служебно основания за промяната й,поради което и на основание чл. 729, ал.1 ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                    О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА изготвената от Р.С.Т., ЕГН ********** *** е съставил и представил  по делото първа частична сметка за разпределение,с която е разпределена сумата от продажба на недвижим имот,върху който е учредена ипотека и движими активи,върху които е учреден особен залог в размер на 1 342 272.00 лв. на ипотекарния кредитор „УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК”АД,ЕИК 831919536 , гр.София,пл.Света Неделя №7, обявена  на  18.11.2014 год. с номер **** в ТР

 ОДОБРЕНАТА частична сметка,приподписана от съдия-докладчик е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ от настоящото определение.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър,пред АПЕЛАТИВЕН СЪД –гр.София.

 ПРЕПИС от определението да се изпрати незабавно на Агенция по вписванията.

 ПРЕПИС от определението да се връчи на синдика след ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА.

 ЗАДЪЛЖАВА синдика на основание чл. 729, ал.3 от ТЗ, във вр. с чл. 658, ал.2 ТЗ,след влизане на определението в сила,незабавно да пристъпи към изплащане на дължимите суми на кредиторите по така одобрената частична сметка,като в седмодневен срок от съобщението на определението да ПРЕДСТАВИ на съда ДОКАЗАТЕЛСТВА за превеждане на сумите.

 

 

  

                           СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА: