О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд търговско            отделение

в   закрито    заседание на 09.12.2014 год.  в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

търговско       дело N114        по описа за  2014  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.129 ал.3 от ГПК.

    С искова молба вх.№7253 от 14.10.2014 год.К.И.А. и М.Т.А. ***,с твърдение че са правоприемници на Т.Ц. А. *** в качеството му на едноличен търговец с наименование „Т.А.-М.” със седалище и адрес на управление:ул.”К.М.”№*,ЕИК 2200014051,чрез адв.И.К.Ч.-*** са предявили при условията на обективно съединяване частични искове срещу ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА,представлявана от кмета И.Ц.Ц.,гр.Бяла Слатина ,ул.”Климент Охридски”№68 за сумата от 25 000 лв.-частичен иск от обща сума от 449 594.80 лв.,представляваща неплатена част от договорена цена с включен ДДС по договор за възлагане на  обществена поръчка за доставка чрез покупка сключен на 14.06.2007 год.,за продажба на : три броя специализирани за сметосъбиране автомобила по ф-ра №342/25.09.2007 год.,ф-ра №343/25.09.2007 год. за продажбата на 536 броя контейнери тип „Бобър”,както и на 67 бр. контейнера тип”Мева”,както и по фактура №344/25.09.2007 год. за продажба на 19 бр. контейнера тип „Бобър” и 3 991 бр. кофи тип”Мева” и иск за сумата 25 000 лв.-частичен иск от сумата от 162 158.47 лв.,представляваща лихва за забавата върху главницата за периода от 09.10.2007 год. до 17.06.2010 год.ведно със законната лихва върху главницата ,считано от 17.06.2010 год. до окончателното и изплащане.При уважаване на исковете моли да бъдат присъдени всички деловодни разноски за първата съдебна инстанция.

    В производство по чл.129 ал.1 от ГПК,съдът констатира,че исковата молба е нередовна:

    1.Нарушена е разпоредбата на чл.128 т.1 и 2 от ГПК-исковата молба е подадена от пълномощник,но не е представено пълномощно.Не е внесена държавна такса,която е в размер на 2000 лв.

    2.Нарушена е разпоредбата на чл.127 ал.1,т.2 от ГПК-не са посочени единните граждански номера на ищците.

    3.Не е представено удостоверение за смъртта и наследниците на Т.Ц. А. ,установяващо качеството на ищците на негови наследници,както и доказателства установяващи,че е изпълнена процедурата по чл.60 ал.2 от Търговския закон т.е,че ищците са поели фирмата и предприятието на наследодателя

    4.Налице е неяснота относно периода на лихвата за забава-тя се претендира за период 09.10.2007 год.-17.06.2010 год.,а след тази дата се претендира законната лихва върху главницата.Ноторно известно е,че законната лихва може да се претендира ,считано от дата на подаване на исковата молба или входирането й в съда,което е станало на 09.10.2014 год.

    5.Нарушен е чл.366 от ГПК-не е представена справка.

    На ищеца беше  съобщено да отстрани допуснатите нередовности,чрез връчване на препис от Разпореждане №440 от 15.10.2014 г.С Разпореждане №408 от 04.11.2014 год.,съдът констатира,че на 04.11.2014 год. в съда е входирано искане вх.№7780 от адвокат И.К.Ч.,с което се представя само справка по чл.366 от ГПК.Останалите указания не са изпълнени.

Със същото разпореждане съдът отново указа на К.И.А. и М.Т.А. *** ,ищците в производството пред ВрОС,че в едноседмичен срок от връчване на разпореждането следва да представят по делото:адвокатско пълномощно,с което са упълномощили адв.Ч. да ги представлява по търговско дело №114/2014 год. по описа на ВрОС/пълномощното представено по гр.д.№598/2013 год. по описа на Софийски окръжен съд не може да послужи и за представителство по настоящото дело/,платежен документ,че са внесли по сметка на Врачански окръжен съд държавна такса в размер на 2000 лв./внесената държавна такса по иска предявен пред РС-Самоков не може да послужи и по исковата молба,с която е сезиран Врачански окръжен съд/,да представят по делото удостоверение за смъртта и наследниците на Т.Ц. А. ,установяващо качеството на ищците на негови наследници,както и доказателства установяващи,че е изпълнена процедурата по чл.60 ал.2 от Търговския закон т.е,че ищците са поели фирмата и предприятието на наследодателя си ,да се отстрани  неяснотата относно периода на лихвата за забава-тя се претендира за период 09.10.2007 год.-17.06.2010 год.,а след тази дата се претендира законната лихва върху главницата.Ноторно известно е,че законната лихва може да се претендира ,считано от дата на подаване на исковата молба или входирането й в съда,което е станало на 09.10.2014 год.

    Указа на ищците,че ако в указания от съда срок не отстранят нередовностите,исковата молба заедно с приложенията се връща на основание чл.129 ал.3 от ГПК.

    Съобщенията са връчени на ищците на 21.11.2014 год.До датата на постановяване на настоящият съдебен акт ищците не са изпълнили указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности на исковата молба и съдът приема,че същата на основание чл.129 ал.3 от ГПК следва да им бъде върната.

    В процесния случай,тъй като по нередовната искова молба е образувано дело производството по него следва да бъде прекратено.

    Така мотивиран на основание чл.129 ал.3 от ГПК ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

   

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

   ВРЪЩА искова молба вх.№7253 от 14.10.2014 год.заедно с приложенията,подадена от К.И.А. и М.Т.А. ***,поради неотстранени в срок нередовности в указания от съда срок.

    ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№114/2014 год. по описа на ВрОС.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищците.

 

 

                             СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: